WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державних цільових фондів - Реферат

Доходи державних цільових фондів - Реферат

обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього об'єктах - для стаціонарних джерел забруднення;
> обсяги фактично спожитих видів пального, завдяки використанню яких утворюються забруднюючі речовини - для пересувних джерел забруднення.
Нормативи збору встановлюються Кабінетом Міністрів України як фіксовані суми в гривнях за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщення відходів.
За викиди пересувними джерелами забруднення нормативи збору встановлюються залежно від виду пального та транспорту.
За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів збір обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі.
Суми збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення обчислюються платниками самостійно щоквартально наростаючим підсумком з початку року як добуток затверджених лімітів, фактичних обсягів викидів, нормативів збору, коригувальних коефіцієнтів.
Загальна сума збору визначається як сума збору в межах ліміту і за понадлімітні викиди, враховуючи названі чинники.
Збори за забруднення навколишнього природного середовища підприємства (крім розташованих у містах загальнодержавного значення) пе-рераховують у таких розмірах:
> 20 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджетів місцевих рад (село, селище, місто), на окремі рахунки;
> 50 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних рад, на окремі рахунки;
> 30 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету Ук-раїни, на окремий рахунок.
Підприємства, розташовані у містах Києві та Севастополі, збори за забруднення навколишнього природного середовища перераховують у таких розмірах:
> 70 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі місцевих бюджетів міських рад, на окремі рахунки;
> 30 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету Ук-раїни, на окремий рахунок.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Державні цільові фонди - це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення.
Державні цільові фонди поділяють на: соціальні та економічні.
Державні цільові фонди - це сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні центральних і місцевих органів влади.
Шляхи утворення державних цільових фондів:
ў відокремлення видатків Державного бюджету на певні цілі, що мають першорядне значення для країни в даний момент;
ў формування спеціальних фондів, які мають самостійні джерела доходів.
Цільові фонди бюджету включають бюджетні призначення виключно на конкретні цілі у таких випадках:
ў якщо законом передбачене покриття видатків із конкретно визначеного джерела надходжень;
ў у випадку одержання центральними, місцевими органами влади або безпосередньо розпорядником бюджетних коштів дотації, гранту чи дарунка у вартісному розрахунку на конкретну мету.
Рахунки цільових фондів Державного бюджету створюють у відповідності до законів.
Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.
Управління коштами державних цільових фондів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.
Цільові фонди певною мірою доповнюють Державний бюджет, мають строго цільове призначення і на інші цілі не використовуються.
По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.
Для забезпечення виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 1992 р. було створено Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структуру.
Кошти фонду не входять до Державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.
Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (Фонд Чорнобиля) було створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 2006-ХП від 20 грудня 1991 р.
Для концентрації коштів з метою цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також для зменшення впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення у 1991 році було створено Державний фонд охорони навколишнього природного середовища.
Головним розпорядником коштів Фонду є Міністерство екології і природних ресурсів в особі його Міністра.
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою Державного бюджету України.
Список використаної літератури
1. Бровкова Е. Г., Прондус Й. П. Финансово-кредитная система государства.- К.: Сирин.- 1997.
2. Вавилов Ю. Я. Государственньш кредит: прошлое й настоящее.- М.: ФинансьІ й статистика, 1992.- С. 91.
3. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник.- К.: НІОС.- 2002.- С. 608.
4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- С. 383.
5. Велично О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: Вища школа, 1997.
6. Держава, податки, бізнес / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко: За ред. В. М. Федосова.- К.: Либідь, 1992.- С. 328.
7. Деркач М., Гордєєва Л. Бюджет і бюджетний процес в Україні: Навч. посібник.- Дніпропетровськ, Пороги, 1995.- С. 256.
8. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича.- К.: Знання, 2001.- С. 581.
9. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. -К.: Наукова думка, 1997.- С. 303.
10. 60. Загальна теорія фінансів. Б. М. Діденко, В. Д. Попова, В. В. Прядко.- Чернівці: Ратуша,2000.-С. 638.

 
 

Цікаве

Загрузка...