WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Про затвердження Плану рахунків (наказ) - Реферат

Про затвердження Плану рахунків (наказ) - Реферат

банків
Розрахунки за виконавчими документами та
інші утримання
Іншірозрахунки за виконані роботи
67
Розрахунки за іншими
операціями
і кредиторами
671
672
673
674
675 Розрахунки з депонентами
Розрахунки за депозитними сумами
Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки з іншими кредиторами
68 Внутрішні розрахунки 681
682 Внутрішні розрахунки за загальним фондом
Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом
69 Кошти бюджетів 691
Кошти, передані й отримані
Клас 7. Доходи
1 2 3 4
70 Доходи загального фонду 701
702 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи
Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71 Доходи спеціального фонду 711
712
713
714
715
716 Доходи за спеціальними коштами
Доходи за іншими власними надходженнями
Доходи за іншими коштами
Кошти батьків за надані послуги
Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
Доходи за витратами майбутніх періодів
72
Доходи від реалізації продукції, виробів і ви-конаних робіт 721
722
723 Реалізація виробів виробничих (навчальних)
майстерень
Реалізація продукції підсобних (навчальних)
сільських господарств
Реалізація науково-дослідних робіт за договорами
73 Доходи бюджетів 731
Доходи сільських, селищних та міських (міст
районного підпорядкування) бюджетів
Клас 8. Витрати
1 2 3 4
80
Видатки із загального фонду
801
802
803 Видатки з державного бюджету на утримання
установи та інші заходи
Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст
районного пiдпорядкування) бюджетів
81
Видатки спеціального фонду 811
812
813 Видатки за спеціальними коштами
Видатки за іншими власними надходженнями
Видатки за іншими коштами
82 Виробничі витрати 821
822
823
824
825 Витрати виробничих (навчальних) майстерень
Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
Витрати на науково-дослідні роботи за договорами
Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
Витрати на заготівлю і переробку матеріалів
РОЗДІЛ ІІ. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
1 2 3 4
01
02
04
Орендовані необоротні
активи
Активи на відповідально-му зберіганні
Непередбачені активи і зобо-в'язання
05
07
08
09 Гарантії та забезпечення
Списані активи та зобов'язання
Бланки суворого
обліку
Призначення та
зобов'язання
?
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного
управління Державного
казначейства України
10.12.99 № 114
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р. за №890/4183
Керівник реєструючого органу
(підпис)
ПОРЯДОК
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
Цей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.
Розділ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Клас 1. Необоротні активи
Клас 1 ''Необоротні активи'' об'єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.
10 ''Основні засоби''
Для облiку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобiв передбачено рахунок 10 ''Основнi засоби'', який розподiляється на субрахунки:
101 ''Земельні ділянки'';
102 ''Капітальні витрати на поліпшення земель'';
103 ''Будинки та споруди'';
104 ''Машини та обладнання'';
105 ''Транспортні засоби'';
106 ''Інструменти, прилади та інвентар'';
107 ''Робочі і продуктивні тварини'';
108 ''Багаторічні насадження'';
109 ''Iншi основнi засоби''.
На субрахунку 101 ''Земельні ділянки'' обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.
На субрахунку 102 ''Капітальні витрати на поліпшення земель'' обліковуються капiтальнi витрати на покращення земель. До них вiдносяться витрати неiнвентарного характеру (не пов'язанi з будiвництвом споруд) на культурно-технiчнi заходи з поверхневого полiпшення земель для сiльськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капiтальних вкладень (планування земельних дiлянок, корчування площ пiд ріллю, очищення полiв вiд каменiв i валунiв, зрiзання купин, розчищення чагарникiв, очищення водойм та інше).
На субрахунку 103 ''Будинки та споруди'' облiковуються із виділенням в окремі підгрупи:
1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управлiння, соцiально-культурними (будівлі учбових закладiв, лiкарень, полiклiнiк i амбулаторiй, будинкiв iнтернатiв для престарiлих та iнвалiдiв, дитячих закладів, бiблiотек, клубiв, музеїв, науково-дослiдних iнститутiв, лабораторiй та ін.) та iншими установами;
2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;
3) водокачки, стадiони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі паркiв, скверiв і загальних садiв та інше.
На субрахунку 104 ''Машини та обладнання'' облiковуються силовi машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимiрювальнi прилади, регулюючi прилади і пристої, лабораторне обладнання, обчислювальна технiка, медичне обладнання, iншi машини та обладнання з видiленням в окремi підгрупи:
1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;
2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;
3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;
4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні

 
 

Цікаве

Загрузка...