WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні цільові фонди - Реферат

Державні цільові фонди - Реферат

програмами зайнятості; основним джерелом доходів Фонду були обов'язкові внески підприємств і організацій.
На рис. 2.4 наведено структуру видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
У видаткових статтях Фонду переважають виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Відповідно до Закону "Про зайнятість населення" право на отримання грошової допомоги у зв'язку з безробіттям мають громадяни зі статусом безробітних. Грошова допомога нараховується на основі довідки з останнього місця роботи, де зазначено розмір заробітної плати і категорію безробітного.
Державою передбачається захист громадян, які закінчили очні вищі або середні спеціальні заклади та професійно-технічні училища і про-тягом місяця звернулися до служби зайнятості за сприянням у праце-влаштуванні, а також захист громадян, звільнених з дійсної військової служби в усіх родах військ та формувань, які протягом трьох місяців звернулися до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. Грошова допомога у зв'язку з безробіттям зазначеним категоріям громадян не може бути нижче мінімальної заробітної плати.
Період одержання громадянами допомоги у зв'язку з безробіттям включається до неперервного стажу роботи.
Держава гарантує професійну підготовку, підвищення кваліфіка-ції і перепідготовку осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, з дотриманням таких вимог:
o неможливості підібрати відповідну роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації;
o необхідності змінити кваліфікацію через відсутність роботи, яка відповідає професійним навичкам громадянина;
o втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією.
Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка громадян організовуються державною службою зайнятості за її направленням у навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами або у спеціально створюваних для цього навчальних центрах за рахунок коштів Фонду.
За рахунок Фонду фінансуються:
o на державному рівні - розвиток центрів підготовки навчання і професійної орієнтації вивільнених працівників та незайнятого населення, утримання інформаційно-обчислювальних центрів, поліграфічної бази, власних підприємств служби зайнятості, забезпечення житлом осіб без певного місця проживання; здійснення наукових досліджень і розробок з проблем ринку праці та зайнятості населення; забезпечення міжнародного співробітництва у розв'язанні проблем зайнятості населення; надання допомоги державним центрам зайнятості;
o на місцевому рівні - заходи щодо професійного орієнтування та працевлаштування населення; підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнених працівників і безробітних; організація додаткових робочих місць у галузях народного господарства; залучення безробітних до виконання оплачуваних громадських робіт; надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю; виплата допомоги у зв'язку з безробіттям та надання матеріальної допомоги членам сім'ї безробітного, які перебувають на його утриманні, а також громадянам, які втратили право на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям; видання спеціальних інформаційних бюлетенів про потреби територій у кадрах і можливості працевлаштування. Створення позабюджетного Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття пов'язане із загальною реформою в Україні системи страхування і спрямоване на вдосконалення системи матеріального забезпечення і соціальних послуг, що надаються безробітним.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Закон про створення цього фонду набрав чинності з 1 січня 2001 р. Фонд є правонаступником Фонду соціального страхування України, який було створено в 1991 р. як державний цільовий позабюджетний фонд. У Фонді акумулювалися збори, з нього фінансувалися виплати на обов'язкове соціальне страхування.
Керівним органом Фонду було правління, до складу якого входили переважно члени профспілок. Діяльність Фонд здійснював у взаємодії з профспілками всіх рівнів.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є некомерційною самоврядною організацією. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Представниками застрахованих осіб є профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені найманими працівниками органи.
До джерел формування коштів Фонду належать такі:
o страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб;
o благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
o асигнування з Державного бюджету України;
o штрафи, пені та інші фінансові санкції, що застосовуються до страхувальників;
o інші надходження відповідно до законодавства України. За рахунок коштів Фонду здійснюються:
o виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини та у зв'язку з доглядом за нею до досягнення трирічного віку, на поховання;
o фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;
o утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб. Платникамистрахових внесків є страхувальники-роботодавці й
застраховані особи - наймані працівники.
Органи Фонду здійснюють персоніфікований облік сплати внесків.
Розмір страхових внесків встановлює Верховна Рада України щорічно у відсотках: для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян; для найманих працівників - до сум оплати праці, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. З 1 січня 2001 р. встановлено такі суми внесків: для роботодавців - 2,5 % фактичних витрат на оплату праці; для найманих працівників - 0,25 %, якщо їх заробітна плата нижча від 150 грн, 0,5 %, якщо їх заробітна плата перевищує 150 грн. На рис. 2.5 наведено структуру видатків фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві також належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Цей фонд є некомерційною самоврядною організацією, управління ним здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Страхування від нещасного випадку на виробництві є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя і здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. Фінансування Фонду здійснюється за рахунок внесків роботодавців; прибутку, одержаного від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; добровільних внесків; капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників; коштів, одержаних від стягнення штра-фів і пені з винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці юридичних і фізичних осіб.
Список використаної літератури:
1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 23.03.2000 // Уряд, кур'єр. - 2000. - № 72.
2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 //Уряд, кур'єр. -2001. -№ 38.
3. Бюджетний кодекс України // Уряд, кур'єр. - 2001. - № 131.
4. Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Затв. постановою КМУ від 10.07.98 № 1053.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бух. облік. - 2000.-№11.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіти про фінансові результати": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бух. облік. - 2000. -№11.
7. Інструкція "Про порядок проведення ревізій і перевірок": Затв. наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 № 121. - К., 1997.
8. Александрова М. М. Страхування. - К.: ЦУЛ, 2002. - 208 с
9. БескидЙ. М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України//Фінанси України. - 1998.- № 1. - С. 11-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...