WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Структура й загальна характеристика фінансової системи - Реферат

Структура й загальна характеристика фінансової системи - Реферат

домогосподарств подано в табл. 1.1.
Визначальна роль у формуванні фінансів населення належить взаємодії домогосподарств і держави. Схематично фінансові відносини між ними зображено на рис. 1.7.
Трансферти - це особливий вид витрат з державного бюджету,пов'язаний з прямим перерозподілом доходів членів суспільства.
Держава збирає податки з підприємств і домогосподарств та передає частину їх доходів малозабезпеченим, дітям та інвалідам. Розмір трансфертів значною мірою визначається економічними можливостями держави і її соціально-економічною політикою.
З огляду на викладене основне завдання держави - підтримувати відносну соціальну рівність доходів населення. Адже в суспільстві, що функціонує на ринкових засадах, абсолютна рівність неможлива, тому держава в особі демократичних урядів має сприяти скороченню розриву в доходах домогосподарств. Великі доходи завдяки втручанню держави мають перерозподілятися через трансфертні платежі. Держава повинна визначати стратегічні напрями соціальної політики й соціального захисту на основі принципу соціальної справедливості. Але реалізація цього принципу не зводиться до перерозподілу, а потребує профілактичних заходів щодо попередження негативних виявів ринкової економіки (безробіття, збільшення диференціації в доходах населення, інфляція тощо).
Соціальний захист населення здійснюється за допомогою надання державою соціальних гарантій - зобов'язань перед членами суспільства щодо формування їхніх доходів, умов отримання певних товарів і послуг, створення робочих місць. До основних соціальних гарантій держави належать матеріальне забезпечення пенсіонерів, інвалідів та інших осіб, які з об'єктивних причин не в змозі забезпечити себе самостійно; створення умов для відтворення трудових ресурсів на певному соціально-економічному рівні (питання освітньої та професійної підготовки, рівень культури, здоров'я тощо); підтримка і захист тимчасово незайнятого населення.
Як держава реалізує соціальні гарантії - на яких умовах, за допомогою яких механізмів - залежить від багатьох обставин, серед яких можна виокремити такі:
o особливості соціально-економічної системи країни;
o стадії економічного циклу, що позначається на таких макроекономічних показниках, як обсяг національного виробництва, рівень інфляції, безробіття;
o світогляд, партійна належність людей, які входять до складу уряду країни, місцевих органів влади;
o історичні традиції.
Основними способами реалізації гарантій є обов'язкове соціальне страхування і здійснення трансфертних платежів; державне фінансування соціальної сфери (освіти, медицини, культури тощо); визначення реальних стандартів малозабезпеченості та мінімального рівня доходів; регулювання відносин зайнятості.
Можна зазначити, що в Україні почалося формування системи соціального захисту, що ґрунтується на фінансуванні за рахунок страхових фондів. Наявність такої системи є відмітною ознакою високорозвинених країн із соціально орієнтованою ринковою економікою.
Фінанси страхування - це сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин, що виникають з приводу формування цільових фондів страхування за рахунок грошових внесків. Ці фонди призначені для відшкодування можливих втрат суб'єктів господарювання й населення. За таких умов економічна категорія страхування є складовою категорії фінансів. У країнах із соціально орієнтованою ринковою економікою такий підхід до страхування не випадковий. Страхові платежі становлять там значні суми.
В Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, страхова справа тільки починає розвиватися. Започатковано створення повноцінної системи фондів страхування. Зазначимо, що наявність у державі ефективної системи страхування визначає рівень розвиненості ринкових відносин і соціально-економічної захищеності громадян.
Складові фінансової системи України тісно взаємопов'язані та взаємозумовлені. Фінансовий стан кожного елемента цієї системи, з одного боку, залежить від фінансового стану інших елементів, з іншого - впливає на них.
Поряд з позитивними тенденціями розвитку фінансової системи України існують і дестабілізуючі фактори. Окремі ланки фінансової системи ще дуже слабкі.
Удосконалення фінансової системи України має ґрунтуватися на забезпеченні фінансової безпеки, зміцненні фінансової самодостатності її інститутів, фінансовій інтеграції України у світове співтовариство через активізацію її участі в діяльності міжнародних фінансових організацій на рівних з іншими країнами правах. На нашу думку, вдосконалення фінансової системи України можливе через здійснення комплексу заходів:
o чіткий розподіл фінансових ресурсів між центральними та регіональними органами влади як на стадії їх реформування, так і у процесі їх використання;
o розширення функцій, прав і можливостей регіонів з підвищенням їх відповідальності за результати діяльності;
o перегляд витратної частини державного бюджету (відмова від фінансування більшої частини виробничого сектора, особливо за тими напрямами, де є зацікавленість приватного капіталу);
o перегляд політики надання субсидій у напрямі їх скорочення, за винятком пріоритетних галузей (капіталомістких, зокрема сільського господарства);
o максимальне скорочення дотацій збитковим підприємствам;
o реструктуризація підприємств;
o формування необхідних централізованих резервів для їх використання замість залучення емісійних кредитів;
o чітка організація діяльності державного казначейства з метою контролю за надходженням коштів і їх цільовим використанням.
Список використаної літератури:
1. Бровкова Е. Г., Продиус И. П. Финансово-кредитная система государства. - К.: Сирин, 1997.
2. Буковинський С. А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С 4-9.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. Європейський контекст. - К.: Основи, 1998.
4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1997.
5. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підруч. - К.: Вид-во НЮС, 2000.
6. Вахненко Т. Фінансова стійкість держави // Економіст. - 1999. - № 7. - С. 22-28.
7. Гальчинський А. С Теорія грошей: Навч. посіб. - К: Основи, 1996.
8. ГикишЛ. В. Финансы: Учеб. пособие. -К: МАУП, 2000.
9. Дорош Н. І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 47.
10. Дробозина Л. А. Общая теория финансов. - М.: ЮНИТИ, 1995.
11. Дробязко А. Какова вероятность дефолта страны в 2000 году? // Мир денег. - 1999. - № 10-12. - С. 20-22.
12. Дьяконова І. І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації // Фінанси України. - 1998. - № 10. - С 5-8.
13. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. -К.: Наук, думка, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...