WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику - Реферат

Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику - Реферат

грошей за векселем - це інкасація векселя. Банківська черговість, яка полягає в отриманні банком грошей за різними документами (векселями, чеками тощо) від імені та за рахунок своїх клієнтів, називається інкасо.
Доміціляція векселя - це призначення платником за векселем якої-небудь третьої особи. Вексель, за яким призначено платника, називається доміцильованим векселем. Доміцильований вексель підлягає оплаті третьою особою (доміцілатом) у місці проживання платника або іншому місці;" Як правило, платником за векселем призначається банк. У цьому випадку банк у протилежність інкасуванню векселя є не отримувачем платежу, а його платником, тобто він виконує доручення платника за векселем здійснити платіж за даним векселем у встановлений термін.
Важливу роль у формуванні грошового ринку відіграє вся банківська система, що складається із двох рівнів: І-й рівень Центральний банк; 2-й рівень - комерційні банки. Центральний банк - емісійний, є агентом уряду при обслуговуванні держбюджету, слугує підтримкою зовнішньої і внутрішньої стабільності національної грошової одиниці.
Грошовий ринок передбачає наявність такого товару, як гроші. Цей товар має свою вартість - це витрати на залучення грошей у тимчасове користування або доходи від передачі їх у борг. Вартість грошей буває номінальна та реальна, що визначається купівельною спроможністю грошової одиниці. Особливу роль у системі ціноутворення, має облікова ставка НБУ і дії Центрального банку на грошовому ринку взагалі.
Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:
1. виготовлення та зберігання банкнот і монет;
2. створення резервних фондів банкнот і монет;
3. встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну грошових знаків;
4. встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет;
5. встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилучення та інкасації готівки;
6. визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій;
7. визначення вимог стосовно технічного стану та організації охорони приміщень банківських установ.
Здійснюючи емісію грошей, Центральний банк виконує корисну і необхідну для розетку країни роль. Гротові інструментами обслуговують економічний оборот, і їх можна порівняти із транспортними засобами. Останні дають можливість доставляти товари, продукцію промисловості та сільського господарства до місця їх переробки і споживання; аналогічно грошові інструменти забезпечують обіг різних товарів, їх перехід від одного власника до іншого, полегшуючи їх переробку і споживання. Однак надмірна і безконтрольна емісія грошей може призвести до не-безпечних і навіть руйнуючих наслідків. Якщо кількість грошей в обігу перевищує певний ліміт, вони вже не стимулюють виробництво, а породжують збиткову купівельну спроможність, наслідком якої є підвищення ціп.
Комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу, називається грошово-кредитною політикою.
Основними економічними засобами та методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через:
1. визначення й регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ;
2. процентну політику;
3. рефінансування комерційних банків;
4. управління золотовалютними резервами;
5. операції із цінними паперами на відкритому ринку;
6. регулювання імпорту та експорту капіталу
Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.
Ставка рефінансування Національного банку України - виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кредитування. Національним банком України встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки.
Облікова ставка Національного банку України - виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу за ними та утримується з номінальної суми векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.
Національний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів. При цьому:
1. розмір обов'язкових резервів встановлюється єдиним для банків та фінансово-кредитних установ у процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів у національній та іноземній валюті;
2. для різних видів зобов'язань можуть встановлюватися різні норми обов'язкових резервів;
3. рішення про підвищення норм резерву набирає чинності не раніше, ніж через 10 днів після його опублікування.
Відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Унаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується. Операціями відкритого ринку Національного банку є купівля-продаж казначейських зобов'язань, власних зобов'язань Національного банку (депозитних сертифікатів), а також визначених правлінням Національного банку ко-мерційних векселів, інших цінних паперів та боргових зобов'язань.
Кабінет Міністрів України зобов'язаний зберігати кошти Державного бюджету України та позабюджетних фондів у Національному банку на рахунках Державного казначейства України.
Умови та порядок обслуговування коштів Державного бюджету України визначаються договором між Національним банком та Державним казначейством України.
Список використаної літератури
1. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами: / За ред Я.В.Соколов. - М.: Фінанси та статистика, 1997.- 800с.:іл..- (серія бухгалтерської звітності та аудиту).
2. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций: - К.: МАУП, 1999. -112с.
3. Лизолетт Сурен Валютные операции. Основи теории й практика. Пер. с нем. - М.: Дело, 1998. -176с.
4. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. К.: А.Л.Д., ВІРА - Р, 1998. - 560 с.
5. Рынок ценных бумаг. Теория й практика. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Учебное пособие. - К.: МАУП, 1997 - 214 с.с.
6. Фредерік С. Мишкін Економікагрошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. - 963 с.
7. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Навчальний посібник.- Київ.: ЦУП, 2002.-616 с.
8. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. Навчальний посібник. - К.: КОО т-ва "Знання", 1998. - 443 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...