WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ринок реальних інвестицій України: динаміка розвитку - Реферат

Ринок реальних інвестицій України: динаміка розвитку - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Ринок реальних інвестицій України:
динаміка розвитку"
ПЛАН
1. Класифікація реальних інвестицій
2. Динаміка розвитку реальних інвестицій в Україні
Висновок
Список використаної літератури
1. Класифікація реальних інвестицій
До реальних інвестицій (інвестицій у виробничі фонди) належать вкладення в основний капітал виробничих підприємств та інвестиції, спрямовані на зростання матеріально-технічних запасів.
Реальні інвестиції бувають наступних видів:
- інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок засобів фонду відновлення підприємства;
- інвестиції розширення (чисті інвестиції), що здійснюються за рахунок частини національного доходу (НД) або за рахунок фонду чистого накопичення;
- валові інвестиції - як інвестиції оновлення, так і інвестиції розширення.
Прямі інвестиції безпосередньо необхідні для реалізації інвестиційного проекту. До них належать інвестиції в основні (матеріальні та нематеріальні активи) та обороні засоби.
Інвестиції в основні засоби включають:
- придбання (або виготовлення) нового обладнання, в тому числі затрати на його доставку, установку та пуск;
- модернізація діючого обладнання;
- будівництво і реконструкція будівель та споруд;
- технологічні установки, що забезпечують роботу обладнання;
- нове технологічне оснащення та модернізацію наявного обладнання.
Інвестиції в оборотні засоби передбачають забезпечення:
- нових та додаткових запасів основних і допоміжних матеріалів;
- нових та додаткових запасів готової продукції;
- збільшення рахунків дебіторів.
Необхідність подібних інвестицій полягає в тому, що при збільшенні обсягу виробництва товарів, як правило, повинні автоматично збільшуватися товарно-матеріальні запаси сировини, комплектуючих елементів та готової продукції. Крім того, у зв'язку із збільшенням обсягу виробництва та продаж збільшується дебіторська заборгованість підприємства. Усе це - активні статті балансу, і їх позитивне нарощення повинно фінансуватися із додаткових джерел.
Інвестиції в нематеріальні активи найчастіше пов'язані з придбанням торгової технології (патенту чи ліцензії) та торгової марки.
Супутніми інвестиціями є:
- вкладення в об'єкти, пов'язані територіально та функціонально з прямим об'єктом:
- вкладення в об'єкти, безпосередньо технологічно не пов'язані із забезпеченням нормальної експлуатації (під'їзні шляхи, лінії електропередач, каналізація і т.п.);
- вкладення невиробничого характеру, наприклад, інвестиції в охорону навколишнього середовища, соціальну інфраструктуру.
Інвестиції в НДР забезпечують та супроводжують проект. Це, перш за все:
- матеріальні засоби (обладнання, стенди, комп'ютери та різноманітні прибори), що необхідні для проведення передпроектних досліджень;
- оборотні кошти, необхідні, наприклад, для забезпечення поточної діяльності науково-дослідного інституту чи вузу на замовлення підприємства;
- ліцензії та технології;
- навчання персоналу.
Капітальними вкладеннями називаються засоби, що вкладені в розширене відтворення основних фондів (ОФ). Звичайно на капітальні вкладення спрямовується близько 20 % НД. Вони відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку країни.
Серед основних результатів використання капітальних вкладень необхідно виділити:
1) реалізацію соціальних програм;
2) пропорційне розміщення продуктивних сил країни;
3) гармонійний розвиток галузей народного господарства;
4) прискорення темпів науково-технічного прогресу та розвитку базових галузей народного господарства;
5) реалізацію програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, житла, оновлення виробничих фондів;
6) здійснення важливих будівництв.
Найбільш загальною є наступна класифікація реальних інвестицій.
За джерелами фінансування:
- централізовані - за рахунок коштів державного бюджету та державних кредитів;
- нецентралізовані - за рахунок довгострокових банківських кредитів, власних коштів підприємств, іноземних інвестицій.
Сьогодні в Україні спостерігається тенденція до збільшення частки централізованих капітальних вкладень. Така ситуація пов'язана із державною політикою у фінансовій та банківській сферах.
Галузевий розподіл реальних інвестицій на нинішньому етапі має наступний вигляд:
- машинобудування та металообробка;
- торгівля та громадське харчування;
- будівництво;
- целюлозно-паперова промисловість;
- промисловість будівельних матеріалів та ін.
Регіональний розподіл. Обсяг залучених інвестицій у різні регіони залежить від:
- стану інвестиційного клімату;
- послідовності проведення ринкових реформ;
- рівня розвитку економічного потенціалу;
- динаміки перетворення виробничої та фінансової інфраструктури;
- ефективності використання природних та трудових ресурсів;
За формам відтворення виділяють наступні види реальних інвестицій:
- нове будівництво - створення виробничих потужностей на нових майданчиках за новими проектами;
- розширення виробництва - будівництво нових підприємств та розширення діючих виробничих підрозділів основного та допоміжного призначення;
- реконструкція виробництва - переобладнання діючих цехів виробництв, яке здійснюється за єдиним комплексним проектом підприємства в цілому;
- технічне переоснащення виробництва - комплекс заходів, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня виробництва окремих цехів, виробництв шляхом механізації, автоматизації виробничого процесу, запровадженням прогресивної технології та ноу-хау, заміщення фізично зношеного обладнання.
Для характеристики реальних інвестицій на макроекономічному рівні в міжнародній практиці використовуються наступні показники.
1) Обсяг інвестицій, тобто вартісне відображення капіталу, що вкладається.
2) Норма інвестицій, що є відношення обсягу інвестицій до валового національного продукту чи валового внутрішнього продукту.
3) Коефіцієнт приросту капіталомісткості, що характеризує ефективність інвестицій та ефективність накопичення. Визначається як відношення валових інвестицій в основний капітал до приросту ВНП за той же період.
4) Коефіцієнт капіталомісткості = Валові інвестиції / Приріст ВНП.
5) Накопичення - це використання частини НД на розширене відтворення.
Навіть у країнах з ринковою економікою ці показники

 
 

Цікаве

Загрузка...