WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації). 2. Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій - Реферат

1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації). 2. Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій - Реферат

Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій
Вивіз капіталу - це переміщення за кордон вартості в грошовій або товарній формах з метою отримання прибутку, або інших економічних та політичних вигод.
Вивіз капіталу - це логічне продовження суті капіталу, його самоствердження, як самозростаючої вартості. Вивчаючи тему "Вивіз капіталу", можна зробити висновок, що капітал - це фактор, який треба витратити або у щось укласти, щоб отримати прибуток.
Передумови вивозу капіталу:
· інтернаціоналізація господарського життя;
· відносне перенакопичення капіталу у національній економіці та відсутність умов його ефективного використання;
· наявність дешевих ресурсів за рубежем: дешевої сировини, матеріалів, робочої сили;
· неспівпадання попиту та пропозиції на капітал у національній економіці;
· прагнення забезпечити чистоту навколишнього середовища в країнах-експортерах капіталу;
Фактори, які сприяють вивозу капіталу:
? МПП (міжнародний поділ праці) міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва;
? наявність транснаціональних корпорацій (ТНК, які шляхом вивозу капіталу запроваджують дочірні підприємства та філії);
? наявність СП (спільних підприємств);
? міжнародні фінансові організації (МБРР, ЄБРР, МВФ) які сприяють і регулюють переливами капіталів і т.д.
? економічна поведінка промислово розвинених країн та країн що розвиваються: одні прагнуть вивезти капітал за кордон, інші створюють сприятливий інвестиційний клімат для імпорту капіталу із-за кордону.
Форми вивозу капіталу.
Головною метою вивозу капіталу є:
- отримання прибутку підприємством;
- отримання процентів за надання капіталу в грошовій формі;
- встановлення контролю за діяльністю імпортерів капіталу.
Суб'єктами вивозу капіталу є: підприємці, ТНК, держава.
Найпершими формами вивозу капіталу були - підприємницька та позичкова, які зародились ще в середині 19 - на поч. 20 ст.
Вивіз приватного капіталу - це переміщення за кордон матеріальних та грошових цінностей, які належать приватним особам.
Вивіз державного капіталу - це переміщення за кордон матеріальних цінностей та грошей, які належать державі.
Вивіз підприємницького капіталу - це переміщення за кордон довгострокових інвестицій, з допомогою яких створюються за кордоном дочірні підприємства, філії, СП. Підприємці, які вивозять капітал, отримують два види доходів підприємницький доход і процент на вкладений капітал.
Вивіз позичкового капіталу - експорт капіталу, який дають під проценти.
До сучасних форм вивозу капіталу відносяться: прямі і портфельні інвестиції та міжнародний кредит.
Прямі інвестиції - капіталовкладення в підприємства за кордоном з метою отримання підприємницького доходу та контролю над ними з боку інвестора.
Портфельні інвестиції - це вкладання капіталу в іноземні цінні папери (акції) з метою отримання доходу (дивідендів) і встановлення можливого контролю за діяльністю підприємства, у яке вкладено капітал.
Міжнародні кредити - це позики в грошовій або товарній формах, які надаються кредиторами однієї країни позичальнику іншої країни. Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях опосередковуючи перехід його з однієї форми в іншу(грошову у виробничу, виробничу у товарну, а товарну знову у грошову.
Суть та форми міжнародного кредиту.
Міжнародний кредит - це відносини, які складаються між кредиторами та позичальниками різних країн з приводу надання, використання та погашення позики разом з процентами. Завдяки міжнародному кредиту відбувається перерозподіл капіталів між країнами у відповідності з потребами і можливостями більш прибуткового застосування.
Суб'єктами міжнародного кредиту є: держава, групи держав, банки, страхові компанії, транснаціональні корпорації, міжнародні фінансові організації, державні установи і т.д.
Функції міжнародного кредиту:
· перерозподіл фінансових та матеріальних ресурсів між країнами та використання їх з найбільшою ефективністю;
· сприяє нагромадженню фінансових та матеріальних ресурсів з метою раціонального використання їх у майбутньому;
· міжнародний кредит прискорює процес реалізації товарів у всесвітньому масштабі;
· сприяє вирішенню програм структурної перебудови у різних країнах;
· знижує платоспроможність країн і підвищує рівень їх заборгованості кредиторам і т.д.
Принципи банківського міжнародного кредиту:
? терміновість - кредити надаються на певний термін;
? зворотність - повернення процентів грошей власнику;
? платність - плата за користування кредитом;
? забезпеченість - гарантії одержувача кредиту;
? цільовий характер міжнародного кредиту.
Форми міжнародного кредиту:
1. По цільовому призначенню:
а) зв'язаний міжнародний кредит - це міжнародний кредит, який має строго цільове призначення, закріплюється у кредитному договорі, контрактах або угоді.
Цей кредит поділяється на:
· комерційний кредит - надається на закупівлю товарів та послуг;
· інвестиційний кредит - надається на будівництво конкретних господарських об'єктів.
б) фінансовий міжнародний кредит - капітал, який не має строго цільового призначення і використовується на любі цілі.
в) емісія цінних паперів - різновид міжнародного кредиту, коли банки виступають посередниками між кредиторами і зйомниками.
2. За формами надання:
а) товарний - кредит, який надається товарами, машинами та обладнаннями.
б) валютний - кредит, який надається у валюті країни кредитора, або країни позичальника.
3.За об'єктами надання:
а) приватний міжнародний кредит - кредит, який надається приватними фірмами і банками;
б) урядовий міжнародний кредит - кредит, який надається урядовими кредитними установами;
в) змішаний міжнародний кредит - кредит, який складається з приватних і державних засобів;
г) кредит міжнародних установ - кредит, надається міжнародними фінансовимиорганізаціями ( МВФ - Міжнародний валютний фонд; МБРР - міжнародний банк реконструкції і розвитку; ЄБРР - Європейський банк реконструкції і розвитку МАР - міжнародна асоціація розвитку).
4. За характером забезпечення:
а) забезпечений - капітал, який надається під товарно-матеріальні цінності і комерційні документи;
б) бланковий - капітал, який надається без гарантій застави і комерційних документів.
5. За термінами надання:
а) короткостроковий кредит - кредит, який надається терміном до одного року;
б) середньостроковий кредит - кредит, який надається терміном на 3-5 р.
в) довгостроковий кредит - кредит, який надається терміном на 5-7р.
- Різновидністю міжнародного кредиту є емісія цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікати) та їх реалізація на міжнародних ринках капіталів.
- Міжнародний ринок капіталів - це сукупність попиту та пропозицій на позичковий капітал позичальників і кредиторів.
Головна мета МРК - акумуляція і перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою посередників.
Посередниками між кредиторами позичальниками виступають банки, ТНК (транснаціональні компанії), ТНБ (транснаціональні банки), фондові біржі, тобто інвестори, які вкладають свій капітал у цінні папери.
Використана література:
1. Авдокушин Е.Ф. Міжнародні економічні відносини. М : 1996.
2. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. //Фінанси України -1996-№6.
3. Международные экономические отношения./ Под ред. Сужырина С.Ф. Изд. Санкт-Пет., 1996.
4. Международные экономические отношения./ Под ред. Рыбалкина. Третье издание. М.-1999.
5. Мудрик М.О. Національна система муніципальних позик. //Фінанси України.-
6. 1999-№2.
7. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 1999.
8. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. //Вісник НБУ.-2000-№5.
9. Овчинников Г.П. Международная экономика. Учебное пособие. Санкт-Пет. 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...