WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Складові бюджетного менеджменту.Завдання вивчення дисципліни - Реферат

Складові бюджетного менеджменту.Завдання вивчення дисципліни - Реферат


Реферат на тему:
Складові бюджетного менеджменту.
Завдання вивчення дисципліни
Кожна система управління, в тому числі й управління бюджетом, складається з двох взаємозв'язаних частин - об'єкта і суб'єкта управління. На якості управління однаково відбивається знання як об'єкта, тобто керованої системи, так і суб'єкта, або керуючої системи. Але певна підпорядкованість між ними існує. Визначальним є все-таки знання об'єкта управління, адже без цього процес управління просто неможливий. Тому і засвоєння бюджетного менеджменту починається з вивчення сутності та структури бюджету держави.
Бюджет як об'єкт управління є дуже складним і різноплановим явищем, котре потребує глибокого і всебічного вивчення. Він має різні прояви, а саме: за економічною сутністю бюджет являє собою економічну категорію, що відображає певні відносини у суспільстві; за формою прояву - це основний фінансовий план, котрий затверджується в законодавчій формі, а тому є правовою категорією; за матеріальним змістом - це централізований фонд грошових коштів держави, що забезпечує їй базу для виконання встановлених функцій. Усі ці прояви бюджету взаємозв'язані. Неможливо добре розумітися на бюджеті, знаючи, навіть досконало, лише одну його сторону, - необхідно мати комплексне уявлення.
Структура бюджету розглядається за двома напрямами. По-перше, відповідно до вертикальної ієрархії органів державної влади й управління. На кожному з рівнів складається, затверджується і виконується окремий бюджет. Така побудова бюджету характеризується поняттями "бюджетний устрій" і "бюджетна система". По-друге, структура бюджету характеризується складом і співвідношенням його доходів і видатків. Оскільки бюджет як економічна категорія стосується всіх юридичних і фізичних осіб, то структура доходів і видатків бюджету є не просто їх арифметичним співвідношенням, а характеристикою збалансованості та врівноваженості інтересів у суспільстві. Саме з цих позицій необхідне детальне вивчення структури бюджету.
Система управління бюджетом, як зазначалося, складається з двох елементів - сукупності органів управління та етапів і методів управлінської діяльності у бюджетному процесі. Охарактеризуємо з цих позицій складові бюджетного менеджменту. Вони визначаються загальними функціями управлінської діяльності. Наука про управління виділяє такі основні функції менеджменту: стратегічне планування, планування реалізації стратегії, організація виконання розроблених планів, облік і контроль. Виходячи з цих функцій та зі структури бюджетного процесу як предмета бюджетного менеджменту, можна виділити такі складові бюджетного менеджменту, що розглядаються в даному підручнику: управління бюджетним процесом, яке включає бюджетне планування та організацію виконання бюджету; облік виконання бюджету; контроль за виконанням бюджету.
Зауважимо, що основна і визначальна функція менеджменту - стратегічне планування - в Україні сьогодні практично сповна не реалізується. Були спроби розроблення окремих стратегічних документів, наприклад бюджетної концепції, але вони не мали логічного завершення. Не тільки стратегія бюджетного планування, а й загальна економічна доктрина в Україні в завершеному вигляді не існує, що і було однією з причин тривалої фінансової кризи.
Реалізація функції стратегічного планування покладається на органи законодавчої влади. У бюджетному процесі вона здійснюється через направлення в органи виконавчої влади бюджетної резолюції на наступний рік. Функції планування реалізації стратегії (поточне бюджетне планування) та організації виконання розроблених планів (виконання бюджету) покладаються на органи виконавчої влади й оперативного управління бюджетом і виконуються ними в межах бюджетного процесу.
Облік і контроль виконання бюджету не є безпосередніми складовими бюджетного процесу, їх роль у виконанні затвердженого бюджету обумовлена необхідністю постійного моніторингу використання централізованих грошових коштів.
Роль обліку виконання бюджету в бюджетному менеджменті визначається місцем обліку в системі управління. Сутність управлінської діяльності полягає в прийнятті своєчасних і правильних рішень з питань планування і виконання бюджету. У свою чергу, прийняття таких рішень ґрунтується на аналізі відповідної інформації, що характеризує стан об'єкта управління - бюджету - на певну дату чи за певний період.
Завдання обліку - забезпечувати систему управління необхідною інформацією. При цьому обов'язковими є такі вимоги до обліку: повнота, достовірність, своєчасність. Повнота означає, що облік ведеться за всіма показниками і параметрами, які характеризують стан бюджету. Достовірність показує, що облікові й звітні дані відповідають реальній дійсності. Своєчасність характеризує наявність необхідної інформації саме в період прийняття відповідних рішень. Без повноти інформації не може бути впевненості у правильності відповідних рішень щодо бюджетного планування та виконання бюджету. Недостовірність інформації спричинює прийняття неправильних рішень. Чим менш точна інформація, тим більш вірогідним є неправильне рішення. І нарешті, найповніша і найдостовірніша інформація стає непотрібною, якщо вона отримана із запізненням, тобто після прийняття відповідного рішення. Отже, облік виконання бюджету є тією забезпечуючою системою, на якій базується бюджетний процес.
Безперечно, правильність у прийнятті рішень залежить і від кваліфікації бюджетних менеджерів, і від методології бюджетної роботи, яка вивчається в даній навчальній дисципліні. Однак визначальною основою в управлінні бюджетом є саме інформація, оскільки найкращі знання не допоможуть, якщо інформаційне забезпечення не відповідає встановленим вимогам.
Контроль за виконанням бюджету є одним з основних напрямів фінансового контролю. Обсяг грошових коштів, що централізуються в бюджеті, та розгалуженість бюджетних взаємовідносин у суспільстві ставлять питання контролю за виконанням бюджету в ряд першочергових завдань. Цей контроль здійснюють органи державної влади й управління, а також спеціалізовані служби фінансового контролю - Рахункова палата, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба. У розвинених країнах такий контроль здійснюється і безпосередньо громадянами як у прямій формі, так і в опосередкованій. Пряма форма виявляється в тому, що проект бюджету і дані про його виконання є доступними на всіх рівнях кожному громадянинові, тобто він може ознайомитися з ними будь-коли. Опосередкована форма пов'язана з виборами представників влади. За наявності якихось порушень у бюджетному процесі шансів на переобрання практично не залишається. Тобто контроль забезпечується насамперед гласністю і відкритістю бюджетного процесу, що, у свою чергу, впливає і на контролюючі органи. Адже в таких умовах і їхня діяльність стає відкритою, а результати можуть бути перевірені.
Завдання вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна "Бюджетний менеджмент" є центральною профілюючою у підготовцімагістрів державного управління за програмою "Управління державними фінансами". Магістр державного управління - це спеціаліст вищої кваліфікації, який має приймати рішення з важливих питань фінансової політики. Кваліфікаційні вимоги до нього дуже високі. Забезпечити реалізацію цих вимог і відповідний рівень фахових знань можливо лише на основі поглибленого вивчення бюджетного менеджменту.
Завдання вивчення дисципліни обумовлені її місцем у навчальному процесі і значенням у формуванні фахівця. Вони полягають в оволодінні всіма складовими бюджетного менеджменту. Передусім магістр державного управління повинен досконало знати побудову бюджету і бюджетної системи, склад та структуру доходів і видатків бюджету, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи. Велике значення має вивчення системи взаємовідносин між бюджетами, конкретних їхніх форм. Магістр повинен уміти здійснювати різного роду розрахунки між бюджетами з відповідним їх обґрунтуванням.
Основне завдання дисципліни - оволодіння навичками і методами управління бюджетним процесом. Магістр повинен уміти збирати, систематизувати й аналізувати інформацію, яка необхідна для складання проекту бюджету та характеризує стан його виконання. Для цього він мусить вільно орієнтуватись у системі обліку виконання бюджету і в бюджетній звітності, ґрунтовно знати процедуру складання проекту бюджету та взаємовідносини між різними органами влади й управління в цьому процесі. Головне ж - магістр повинен вільно володіти методами бюджетного планування, вміти здійснювати багатоваріантні розрахунки як з окремих статей, так і з бюджету в цілому. Причому будь-яку зазначену роботу він повинен уміти виконувати на комп'ютері із застосуванням методів економіко-математичного моделювання бюджету та бюджетного процесу.
Важливим завданням є вивчення способів балансування бюджету. Необхідно знати допустимі межі бюджетного дефіциту, його причини та наслідки, джерела покриття. Головне при цьому - набути знань і вмінь з питань управління бюджетним дефіцитом і державним боргом.
Магістр державного управління - це державний службовець, який має значні повноваження і несе велику відповідальність. У сфері державних фінансів він повинен забезпечувати збереження та ефективне використання централізованих грошових коштів. У зв'язку з цим він мусить володіти всіма формами, видами і методами фінансового контролю, його завдання - не тільки і не стільки знайти порушення фінансового законодавства, скільки забезпечити раціональну фінансову діяльність держави і суб'єктів господарювання на основі чинного законодавства.
Отже, завдання вивчення дисципліни "Бюджетний менеджмент" досить складні і важливі. Тут, по суті, немає основних і другорядних питань. Усі розділи, всі теми, всі питання є необхідними. Тільки комплексне їх вивчення дає можливість сформувати необхідний рівень знань.
?
Список використаної літератури:
1. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.
4. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
5. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
6. Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.
7. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...