WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №1 Казначейства України - Реферат

Наказ №1 Казначейства України - Реферат

та інші утримання
669 Інші розрахунки за виконані роботи
671 Розрахунки з депонентами
672 Розрахунки за депозитними сумами
673 Розрахунки за коштами, одержаними на
видатки за дорученнями
674 Розрахунки за спеціальними видами
платежів
675 Розрахунки з іншими кредиторами
681 Внутрішні розрахунки за загальним
фондом
682 Внутрішні розрахунки за спеціальним
фондом
691 Кошти, передані й отримані -
-
-
-
520
-
-
-
-
150
152
153
154
156
173 частково
173 частково
198
171
199
-
180
181
182
183
184
185
186
187
189
177
174
176 частково
172
178 частково
140,
143
148,
142
730 -
-
-
-
Короткострокові позики з бюджету
-
-
-
-
Розрахунки з постачальниками і
підрядчиками
Розрахунки по частковій оплаті замовлень на дослідно-конструктор-ські розробки з бюджетної тематики
Розрахунки із замовниками за вико-нані роботи і надані послуги по позабюджетних коштах
Розрахунки із замовниками по
науково-дослідних роботах, що підлягають оплаті
Розрахунки із залученими співви-
конавцями для виконання госпдо-
говірних робіт
Розрахунки по платежах у бюджет
Розрахунки по платежах у бюджет
Розрахунки по страхових внесках
до Пенсійного фонду
Розрахунки по соціальному страху-ванню
Розрахунки з Державним фондом
сприяння зайнятості населення
-
Розрахунки з робітниками і служ-
бовцями
Розрахунки з стипендіатами
Розрахунки з робітниками і служ-
бовцями за товари, продані в кредит
Розрахунки з робітниками і службов
цями по безготівкових перерахуван-
нях на рахунки по вкладах в ощад-
ні каси
Розрахунки з робітниками і служ-
бовцями по безготівкових перера-
хуваннях внесків за договорами-
добровільного страхування
Розрахунки з членами профспілки
за безготівковими перерахуваннями
сум членських профспілкових
внесків
Розрахунки з робітниками і служ-
бовцями по позиках банку
Розрахунки за виконавчими доку-
ментами та інші утримання
Інші розрахунки за виконані роботи
Розрахунки з депонентами
Розрахунки по депозитних сумах
Розрахунки по коштах, одержаних
на видатки за дорученнями
Розрахунки по спеціальних видах платежів
Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами
Розрахунки по фінансуванню з бюджету на видатки установи та інші заходи; Розрахунки по фінан-суванню з бюджету капітальних вкладень
Розрахунки по фінансуванню за рахунок інших коштів; Розрахунки по фінансуванню за рахунок інших бюджетів
Кошти передані і отримані
Клас 7. Доходи
70 Доходи загального фонду
71 Доходи спеціального фонду
72 Доходи від реалізації продук-
ції, виробів і виконаних робіт
73 Доходи бюджетів
701 Асигнування з державного бюджету на
видатки установи та інші заходи
702 Асигнування з місцевого бюджету на
видатки установи та інші заходи
711 Доходи за спеціальними коштами
712 Доходи за іншими власними
надходженнями
713 Доходи за іншими коштами
714 Кошти батьків за надані послуги
715 Доходи, спрямовані на покриття
дефіциту загального фонду
716 Доходи за витратами майбутніх періодів
721 Реалізація виробів виробничих (навчаль-
них) майстерень
722 Реалізація продукції підсобних (навчаль-
них) сільських господарств
723 Реалізація науково-дослідних робіт за
договорами
731 Доходи сільських, селищних та міських
(міст районного підпорядкування)
бюджетів 230,
231
230,
231
400,
402
238
232
176 частково
236
233
401
280
281
282
407
Фінансування з бюджету на видатки установи та інші заходи; Фінансуван-
ня з бюджету капітальних вкладень
Фінансування з бюджету на видатки установи та інші заходи;Фінансуван-
ня з бюджету капітальних вкладень
Доходи по спеціальних коштах;
Доходи від виробничої діяльності професійно-технічних училищ
Інші кошти на утримання установи
Фінансування за рахунок інших бюд-жетів; Розрахунки по коштах, одер-жаних на видатки за дорученнями
Кошти батьків на утримання дитячого закладу
Джерела покриття дефіциту бюджету
Доходи по наступних витратах
Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень
Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств
Реалізація науково-дослідних робіт за договорами
Доходи бюджету
Клас 8. Витрати
80 Видатки із загального фонду
81 Видатки спеціального фонду
82 Виробничі витрати 801 Видатки з державного бюджету на
утримання установи та інші заходи
802 Видатки з місцевому бюджету на
утримання установи та інші заходи
803 Видатки сільських, селищних і міських
(міст районного підпорядкування)
бюджетів
811 Видатки за спеціальними коштами
812 Видатки за іншими власними
надходженнями
813 Видатки за іншими коштами
821 Витрати виробничих (навчальних)
майстерень
822 Витрати підсобних (навчальних)
сільських господарств
823 Витрати на науково-дослідні роботи за договорами
824 Витрати на виготовлення експеримен-
тальних пристроїв
825 Витрати на заготівлю і переробку
матеріалів 200,
203
200,
203
207
211,
212,
217
213
176 частково,
202
080
081
082
083
084 Видатки по бюджету на утримання установи та інші заходи; Видатки по бюджету на капітальні вкладення
Видатки по бюджету на утримання установи на інші заходи; Видатки по бюджету на капітальні вкладення
Касові видатки по сільських, селищ-них і міських (міст районногопідпо-рядкування) бюджетах
Видатки по спеціальних коштах;
Видатки по спеціальних коштах на капітальні вкладення і придбання обладнання; Видатки за рахунок коштів виробничої діяльності
Видатки по інших коштах
Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями; Видатки за рахунок інших бюджетів
Витрати виробничих (навчальних) майстерень
Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
Витрати на науково-дослідні роботи за договорами
Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
Витрати по заготівлі та переробці матеріалів
РОЗДІЛ ІІ. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
01 Орендовані необоротні
активи
02 Активи на відповідальному
зберіганні
04 Непередбачені активи і
зобов'язання
05 Гарантії та забезпечення
07 Списані активи та
зобов'язання
08 Бланки суворого обліку
09 Призначення та зобов'язання
01
02,
06,
11
08
07
05
04,
09
-
Орендовані основні засоби
Товарно-матеріальні цінності, прий-няті на відповідальне зберігання;
Матеріальні цінності, оплачені по централізованому постачанню;
Навчальні предмети військової техніки
Перехідні спортивні призи і кубки
Заборгованість учнів і студентів за неповернені матеріальні цінності
Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів
Бланки суворої звітності;
Путівки
-

 
 

Цікаве

Загрузка...