WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №1 Казначейства України - Реферат

Наказ №1 Казначейства України - Реферат

коштів
324 Спеціальні реєстраційні рахунки для
обліку сум за дорученнями
325 Спеціальні реєстраційні рахунки для
обліку депозитних сум
326 Спеціальні реєстраційні рахунки для
обліку інших позабюджетних коштів
327 Реєстраційні рахунки сільських, селищ-
них та міських (міст районного підпоряд-
кування) бюджетів
331 Грошові документи в національній
валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
341 Векселі, одержані в національній валюті
342 Векселі, одержані в іноземній валюті
351 Розрахунки із замовниками з авансів на
науково-дослідні роботи
361 Розрахунки в порядку планових
платежів
362 Розрахунки з підзвітними особами
363 Розрахунки з відшкодування завданих
збитків
364 Розрахунки з іншими дебіторами 120
121
090,
092,
093,
100,
102
091,
101
111
110,
096
112 частково
112
107,
108
116,
117
109
090,
092,
093,
100,
102
091,
101
111
110,
096
112 частково
112
107,
108
130, 131,
132
- " -
133
- " -
134
134
155
179
160
170
178 частково Каса
Каса в іноземній валюті
Реєстраційний/поточний рахунок на видатки установи; Реєстраційний/
поточний рахунок по капітальному ремонту; Реєстраційний/поточний рахунок по капітальних вкладеннях;
Поточний рахунок на видатки уста-нови; Поточний рахунок по капіталь-ному ремонту
Реєстраційний/поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на інші заходи; Поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на інші заходи
Поточний рахунок по спеціальних коштах
Поточний рахунок сум за доручен-нями; Реєстраційний/поточний рахунок за рахунок інших бюджетів
Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах
Поточний рахунок по інших поза-бюджетних коштах
Поточний рахунок сільського, се-лищного та міського (міст районного підпорядкування) бюджету; Поточ-ний рахунок по фінансуванню капі-тальних вкладень за рахунок коштів сільського, селищного бюджету
Валютний рахунок;
Транзитний валютний рахунок
Кошти замовника на спеціальному рахунку в банку для розрахунків з підрядчиком по капітальних вкла-деннях
Реєстраційний/поточний рахунок на видатки установи; Реєстраційний/по-точний рахунок по капітальному ремонту; Реєстраційний/поточний рахунок по капітальних вкладеннях;
Поточний рахунок на видатки уста-нови; Поточний рахунок по капіталь-ному ремонту
Реєстраційний/поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на інші заходи; Поточний рахунок для переводу підвідомчим установам та на інші заходи
Поточний рахунок по спеціальних коштах
Поточний рахунок сум за доручен-нями; Реєстраційний/поточний рахунок за рахунок інших бюджетів
Поточний рахунок по інших поза-бюджених коштах
Поточний рахунок по інших поза-бюджетних коштах
Поточний рахунок сільського, се-лищного та міського (міст районного підпорядкування) бюджету; Поточ-ний рахунок по фінансуванню капі-тальних вкладень за рахунок коштів сільського, селищного бюджету
Акредитиви; Лімітовані чекові книжки; Грошові документи
- " -
Кошти в дорозі
- " -
Векселі отримані
Векселі отримані
Розрахунки із замовниками по аван-сах на науково-дослідні роботи
Розрахунки в порядку планових платежів
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки по недостачах
Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами
Клас 4. Власний капітал
40 Фонд у необоротних активах
41 Фонд у малоцінних та швид-
козношуваних предметах
42 Результати виконання
бюджетів
43 Результати виконання
кошторисів
401 Фонд у необоротних активах за їх
видами
411 Фонд у малоцінних і швидкозношува-
них предметах за їх видами
421 Результати виконання сільських, селищ-
них та міських (міст районного підпоряд-
кування) бюджетів
431 Результат виконання кошторису за
загальним фондом
432 Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом 250
260
900
-
409,
410 Фонд в основних засобах
Фонд у малоцінних і швидкозношу-ваних предметах
Результати виконання бюджету
-
Перевищення доходів над видатками;
Прибутки і збитки
44 Результати переоцінок
441 Переоцінка матеріальних активів
442 Інша переоцінка
-
-
-
-
Клас 5. Довгострокові зобов`язання
50 Довгострокові позики
51 Довгострокові векселі видані
52 Інші довгострокові
зобов'язання 501 Довгострокові кредити банків
502 Відстрочені довгострокові кредити банків
503 Інші довгострокові позики
511 Видані довгострокові векселі
521 Інші довгострокові фінансові зобов'язання
248
-
-
-
- Довгострокові кредити банків
-
-
-
-
Клас 6. Поточні зобов`язання
60 Короткострокові позики
61 Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями
62 Короткострокові векселі
видані
63 Розрахунки за виконані
роботи
64 Розрахунки із податків та
платежів
65 Розрахунки із страхування
66 Розрахунки з оплати праці
67 Розрахунки за іншими
операціями і кредиторами
68 Внутрішні розрахунки
69 Кошти бюджетів 601 Короткострокові кредити банків
602 Відстрочені короткострокові кредити
банків
603 Інші короткострокові позики
604 Прострочені позики
605 Короткострокові позики з бюджету
611 Поточна заборгованість за довгостроко-
вими позиками
612 Поточна заборгованість за довгостроко-
вими векселями
613 Поточна заборгованість за іншими дов-
гостроковими зобов'язаннями
621 Видані короткострокові векселі
631 Розрахунки з постачальниками та
підрядчиками
632 Розрахунки з часткової оплати замов-
лень на дослідно-конструкторські
розробки, що виконуються за рахунок
бюджетних коштів
633 Розрахунки із замовниками за виконані
роботи і надані послуги з позабюд-
жетних коштів
634 Розрахунки із замовниками за науково-
дослідні роботи, що підлягають оплаті
635 Розрахунки із залученими співвиконав-
цямидля виконання робіт за господарсь-
кими договорами
641 Розрахунки за платежами і податками в
бюджет
642 Інші розрахунки з бюджетом
651 Розрахунки з пенсійного забезпечення
652 Розрахунки із соціального страхування
653 Розрахунки із страхування на випадок
безробіття
654 Розрахунки з інших видів страхування
661 Розрахунки із заробітної плати
662 Розрахунки зі стипендіатами
663 Розрахунки з працівниками за товари,
продані в кредит
664 Розрахунки з працівниками за безготів-
ковими перерахуваннями на рахунки з
вкладів у банках
665 Розрахунки з працівниками за безготів-
ковими перерахуваннями внесків за
договорами добровільного страхування
666 Розрахунки з членами профспілки без-
готівковими перерахуваннями сум
членських профспілкових внесків
667 Розрахунки з працівниками за позиками
банків
668 Розрахунки за виконавчими документа-
ми

 
 

Цікаве

Загрузка...