WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетування на нульовій основі і метод «витрати—вигоди» (пошукова робота) - Реферат

Бюджетування на нульовій основі і метод «витрати—вигоди» (пошукова робота) - Реферат

додаткові гарантії підвищеної ефективності у використанні бюджетних ресурсів, оскільки допомагає своєчасно розпізнати й відсіяти ті програми чи статті видатків, гранична суспільна вартість яких перевищує суспільну вигоду від їх реалізації, і, отже, від них доцільно відмовитись.
У такий спосіб на державний рівень переноситься нормальна ділова практика врахування всіх "за" і "проти", що передує витрачанню коштів у будь-яких фінансово-господарських операціях, особливо тих, які мають довгостроковий інвестиційний характер. Як наслідок, альтернативні інвестиційні проекти класифікуються за критерієм очікуваної вигоди, відсікаються менш ефективні варіанти.
Цей метод ілюструє ту істину, що вище фінансове мистецтво полягає не тільки і не стільки в умінні наповнити бюджет, скільки у витрачанні завжди обмежених коштів з максимально корисним ефектом, наближеним до рівня ефективності в ринковому секторі. Сам факт застосування методу "витрати-вигоди" підкреслює логічну обґрунтованість теоретичного тлумачення бюджетного господарства як сфери державного господарювання, на яку поширюються закономірності економічного раціоналізму. Подібні погляди, на відміну від релікта затратної економіки - концепції "абсолютизації відносин", на Заході розділяє абсолютна більшість учених-фінансистів.
Якщо розрахунки за пропонованою методикою не дають переконливих доказів, практичне вирішення питань бюджетних пріоритетів та інвестицій у майбутнє передовіряється політичним структурам, національним лідерам, тобто стає більш залежним від політичної волі, ніж від аналітичних викладок фінансових експертів.
Останнім часом у практиці бюджетного менеджменту використовуються ще два аналітичні методи: "вартісного ефекту" й "ефективності витрат". Порівняно з методом "витрати-вигоди" ці аналітичні процедури зовсім молоді і дещо спрощені. Метод "аналізу вартісного ефекту" передбачає визначення з численних можливих багатовимірних варіантів дій відповідного носія прийняття рішень оптимальне для нього рішення (за різних можливостей). Суб'єктивні постановки цілей одного носія зважуються і порівнюються "безрозмірними" вартісними ефектами .
Критерієм прийняття бюджетних рішень у рамках цього методу є "вартісний ефект". "Вартісний ефект" альтернативних дій є суб'єктивним поняттям, що визначається через придатність проекту для індивідуального задоволення потреб носія прийняття рішень. Цей критерій не є "грошовою" (монетарною) величиною і визначається як індекс, обумовлений виключно постановками цілей і пріоритетів носія прийняття рішень. Центральна концептуальна проблема методу "аналізу вартісного ефекту", як зазначають німецькі економісти, - це відсутність у реальному житті незалежно існуючих один від одного різних цілей і, відповідно, ступеня їх реалізації. Без цього, підкреслюють вони, неможливо побудувати матрицю часткових вартісних ефектів.
Метод "аналізу ефективності витрат" ураховує позитиви аналітичних методів "витрати-вигоди" і "вартісного ефекту", але водночас значною мірою відрізняється від них. Якщо метод "витрати-вигоди" створює основу для прийняття рішень на ма-кроекономічному рівні, то метод "аналізу ефективності витрат" - на мікроекономічному рівні. Кожний із цих методів має свої, різні передумови для аналізу. Метод "аналізу ефективності витрат" на відміну від методу "витрати-вигоди" досліджує наслідки функціонування проекту, беручи до уваги багатоспекторність постановки цілі. Він здатний за допомогою більш глибокого і детального аналізу мети знаходити нові шляхи рішень, досліджувати не тільки переваги, а й недоліки проектів, ставити цілі конкретних дій у залежність від головної мети.
На відміну від методу "аналізу вартісного ефекту", де витрати і вигоди проекту одночасно фіксуються, під час "аналізу ефективності витрат" здійснюється роздільна калькуляція витрат і вигід. Розрахунок здійснюється майже аналогічно методу "аналізу вартісного ефекту", але з тією особливістю, що до фактичної вартості витрат відносять лише безпосередні витрати, тоді як навіть негативні ефекти не враховуються. Оцінка вигід відбувається аналогічно методу "аналізу вартісного ефекту". Привабливість проекту й ефективність заходу встановлюються як відношення вартості вигід до величини витрат.Проект вважається кращим, коли для реалізації цільового коефіцієнта корисної дії потрібні мінімальні витрати. Захід вважається ефективним, якщо він у рамках цільових витрат має найвищий вартісний ефект і відповідно найвищу ефективність. Цим у критерій прийняття управлінських рішень уже заздалегідь закладаються певні фінансові обмеження.
І ще одне. Незалежно від різних аналітичних методів, і на цьому особливо наголошують західні економісти, для всіх варіантів прийняття інвестиційних і бюджетних рішень у системі державного управління потрібне головне - підвищення прозорості цього процесу.
Список літератури
1. Классики теории государственного управлення: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда: Пер. с англ. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
2. Колб Р. В., Родригес Р. Дж. Финансовьш менеджмент. - М.: Финпресс, 2001.
3. КрейгДж. Форма представлення бюджета й основньїе понятия: Материал, представленньїй на семинаре МВФ по вопросам налогово-бюджетной политики. - Вена, 1994.
4. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1993. - 702 с.
5. Мидлтон Д. Бухгалтерский учет й принятие решений: Пер. с англ. - М.: Аудит, 1997.
6. Милль Дж. Стюарт. Размьішления о представительном правлений: Пер. с англ. - СПб., 1863. - С. 79.
7. Мітіліно М. Основи фінансової науки. - К.: Держ. вид-во України, 1929. -С. 114.
8. Мортон А. Л. История Англии: Пер. с англ. - М.: Иностр. ли-тература, 1950. - С. 62-66.
9. Озеров Й. X. Основи финансовой науки. - Вьіп. II. - М.: Тип. Й. Д. Сытина, 1910. -С. 4.
10. Отчет о мировом развитии, 1997: государство в меняющемся мире: Пер. с англ. - М.: Прайм-ТАСС, 1997. - С. 107-108.
11. Паррингтон В. Л. Основньїе течения американской мисли: Пер. с англ. - М.: Иностр. литература, 1962. - С. 374.
12. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: Пер. з англ. - К.: Основи, 1994. - С. 137, 143-144.
13. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посібник. - К: НІОС, 1998. - 224 с.
14. Саймон Г. -А. Адміністративна поведінка: Пер. з англ. - К.: Ар-тЕк, 2001. -С. 12.
15. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 186 с.
16. Свенссон Б. Зкономическая преступность: Пер. с швед. - М.: Прогресе, 1987. -С. 118.
17. Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. - К.: АртЕк, 2000. - С. 389, 435.
18. Смит А. Исследование о природе й причинах богатства наро-дов: Пер. с англ. - М.: Соцзкгиз, 1962. - С. 28.
19. Суторміна В. М. Фінанси капіталістичних держав. - К.: Вища школа, 1970. -С. 225.
20. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава - податки - бізнес / За ред. проф. В. М. Федосова.-К.: Либідь, 1992. - 328 с.
21. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 116с.
22. Токвилль А. Демократия в Америке: Пер. с франц. - К., 1860. - С. 68, 70.
23. Тур Н. О финансовой прокуратуро в Австрии й Италии. - СПб., 1886. -С. 5.
24. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / За наук. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.
25. Финансово-кредитньїй словарь. - М.: Финансн й статистика, 1984.--Т. 1. -С.282.
26. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 450-553.

 
 

Цікаве

Загрузка...