WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

кошти на харчування, слід перевірити за документами повноту оприбуткування продуктів харчування та правильність списання їх на витрати, з'ясувати, чи не було зловживань через фальсифікацію в цих установах документів постачальників продуктів харчування, чи не було штучного завищення деяких показників господарської діяльності установи тощо.
Під час ревізії витрат на харчування доцільно провести зустрічні перевірки у деяких постачальників харчових продуктів, раптово перевірити повноту закладки продуктів для приготування їжі, звірити (вибірково) дані меню з даними пробних дегустацій медперсоналом установи і з'ясувати, чи немає між ними розбіжностей.
Ревізія витрат на придбання медикаментів проводиться шляхом перевірки документів (рахунків, накладних) на придбання медикаментів, правильності застосування цін та таксування оплачених рахунків. Особлива увага приділяється перевірці повноти оприбуткування і правильності списання вартості медпрепаратів на витрати, особливо це стосується витрат наркотичних, дефіцитних і дорогих медпрепаратів. Можливе проведення зустрічних перевірок у постачальників ліків та в осіб, на лікування яких вони списувалися.
Ревізія витрачання коштів на придбання основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей ставить за мету виявити забезпечення їх збереження і використання.
Перевірці підлягають такі питання: відповідність витрат кошторисним призначенням на зазначені цілі; повнота надходжень та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей; правильність проведення переоцінок, дооцінок та індексацій основних засобів і малоцінних предметів; наявність договорів про матеріальну відповідальність з матеріально відповідальними особами; своєчасність і повнота проведення річних інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей; правильність списання матеріальних цінностей; обґрунтованість реалізації або безплатного передання основних засобів, обладнання та інвентарю. У разі відчуження об'єкта власності необхідно перевірити наявність рішення органу управління про продаж основних фондів із визначенням способу продажу, дотриманням покупцем умов купівлі-продажу майна в частині повноти та своєчасності розрахунків за придбаний об'єкт, повноту і своєчасність внесення до доходів бюджетних установ коштів від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та правильність їх використання, повноту і своєчасність перерахування до відповідних бюджетів коштів від продажу бюджетними установами та підприємствами об'єктів державного (комунального) майна.
У разі ліквідації об'єкта власності обов'язково перевіряється наявність у об'єкта контролю дозволу органу управління на списання основних засобів, акта на списання із висновками комісії про стан списаних основних засобів, та причини їх списання, своєчасне оприбутковування у бухгалтерському і складському обліку матеріальних цінностей, які залишаються після ліквідації основних засобів.
Ревізія витрачання коштів на капітальний ремонт приміщень і споруд, як правило, проводиться із залученням,фахівців, за допомогою яких перевіряється, чи не допущено при оплаті виконаних робіт приписок до фактично виконаних обсягів робіт та неправильного застосування розцінок і зайвого списання матеріалів.
В установах, де є спеціальні кошти, перевіряється правильність їх формування і використання, наявність кошторису спеціальних коштів, затвердженого в установленому порядку. Необхідно встановити, чи не використовувалися спеціальні кошти на цілі, не передбачені кошторисом, а також своєчасність і повноту перерахування до бюджету сум перевищення доходів над видатками за кошторисами спеціальних коштів.
Під час ревізії використання бюджетних коштів, розпорядником яких були органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації, встановлюється, чи не було випадків створення позабюджетних фондів, виділення коштів одночасно з різних бюджетів, здійснення витрат на придбання легкових автомобілів і мобільних телефонів за наявності простроченої кредиторської заборгованості за загальним і спеціальним фондами відповідного бюджету.
У разі створення держадміністрацією (радою) господарських підприємств для власного обслуговування за необхідності проводять перевірки правильності розрахунків за надані цими підприємствами послуги. Перевіряється також економічне обґрунтування створення таких підприємств.
Здійснюючи контрольні заходи у сфері матеріального виробництва, що проводяться у межах перевірок виконання бюджетів, ревізори повинні проаналізувати доцільність виділення та реальну потребу підприємств у бюджетних коштах (для цього проводиться аналіз їх виробничих і техніко-економічних показників), стан фінансування заходів, на які суб'єктам підприємницької діяльності виділяли кошти з бюджету. Головна увага повинна приділятись не тільки ощадливому їх використанню, а й забезпеченню їх витрачання за цільовим призначенням. Тому важливо перевірити, чи не було фактів використання бюджетних коштів на приховане кредитування комерційних та інших структур недержавного сектору економіки; використання бюджетних коштів і матеріальних цінностей на госпрозрахункову діяльність; чи не спрямовувались бюджетні кошти на депозитнірахунки замість витрачання їх на першочергові і невідкладні заходи; чи не допускались факти безгосподарності, марнотратства, непродуктивного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. У разі виявлення витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням ревізори повинні поставити питання про припинення фінансування, повернення до бюджету витрачених не за цільовим призначенням коштів та притягнення винних осіб до відповідальності.
Перевірці підлягають і питання правильності нарахування і своєчасності перерахування до бюджетів усіх рівнів дивідендів на державну (комунальну) частку майна у статутних фондах відкритих акціонерних товариств, а також орендної плати та інших неподаткових платежів.
У процесі виконання бюджету можуть утворитись вільні бюджетні кошти за рахунок додатково одержаного доходу і перевищення доходів над видатками. Ці кошти не підлягають вилученню органами державної виконавчої влади вищого рівня і можуть бути вкладені у господарські заходи, в акції та інші цінні папери, а також можуть бути використані для надання процентних та безпроцентних позичок.
Суми перевищення доходів над видатками, що утворились на кінець року, можуть спрямовуватися на додаткове фінансування житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, на допомогу громадянам, які потребують соціального захисту, та на інші цілі. На додаткові видатки складаються кошториси і затверджуються в тому самому порядку, що й основні кошториси. Оцінюючи правильність виділення з бюджету додаткових асигнувань, слід установити наявність джерел покриття додаткових видатків і перевірити їх цільове використання.
Рішення про використання вільних бюджетних коштів приймає відповідний орган державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень відповідними радами. Перевіряючи роботу фінансових органів, потрібно звернути увагу на те, чи не спостерігалися факти спрямування коштів бюджету на депозитні рахунки в банках (як за ініціативою фінансового органу, так і відповідно до рішення органу виконавчої влади) з посиланням на те, що нібито в бюджеті є тимчасово вільні кошти, хоч фактично окремі видатки, передбачені бюджетом, своєчасно не фінансувалися.
Ревізуючи роботу фінансового органу, необхідно з'ясувати, чи отримувались позички для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, їх обґрунтованість і дотримання встановлених строків погашення. Доцільно перевірити і їх використання. У разі використання цих коштів не за призначенням видача позики має бути припинена.
У Бюджетному кодексі України визначено, що

 
 

Цікаве

Загрузка...