WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація, форми, порядок виконання дохідної частини бюджету, методи фінансування видатків бюджету - Реферат

Організація, форми, порядок виконання дохідної частини бюджету, методи фінансування видатків бюджету - Реферат

посилення контролю за надходженням, цільовим і економним використанням державних коштів Міністерство фінансів України одержало право фінансувати видаткив межах наявних фінансових ресурсів у Державному бюджеті України.
Для концентрації бюджетних коштів і здійснення видатків Міністерству фінансів України було відкрито в Національному банку України рахунок "Кошти Державного бюджету України". Це означало, що з 1 липня 1993 р. в Україні почав застосовуватися єдиний метод бюджетного фінансування - перерахування коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів.
У 1995 р. на виконання Указу Президента України "Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 р. було утворено Державне казначейство України. З цього часу почалося поступове впровадження виконання бюджету через органи Державного казначейства.
За існуючої організації виконання видаткової частини Державного бюджету України перерахування коштів здійснюється з казначейського рахунка Державного казначейства на рахунки (особові, реєстраційні, спеціальні реєстраційні), які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам коштів. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства включає організацію роботи з фінансування видатків у:
- центральному апараті Державного казначейства України;
- територіальних органах Державного казначейства.
Державне казначейство України здійснює фінансування видатків Державного бюджету шляхом переказування коштів територіальним управлінням державного казначейства. Для цього органи казначейства повинні мати інформацію про територіальне розташування підприємств, організацій, установ, а також показники кошторисів доходів і видатків розпорядників коштів відповідного рівня.
Державне казначейство України доводить до головних розпорядників коштів (ГРК) затверджені обсяги асигнувань. Головні розпорядники коштів готують розподіл бюджетних коштів по областях у розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій і подають до центральної ланки органів казначейства. На підставі розподілу бюджетних коштів Державне казначейство готує реєстри на здійснення видатків з єдиного казначейського рахунка по відповідній території і розпорядження на перерахування коштів. Потім готують платіжне доручення на переказування коштів територіальним управлінням органів казначейства та розпорядникам коштів. Територіальні управління Державного казначейства на своєму рівні доводять до розпорядників коштів отриману суму асигнувань. Вони можуть здійснювати (фінансувати) видатки в межах коштів, отриманих від розпорядника коштів вищого рівня. У свою чергу, територіальні управління Державного казначейства так само працюють із відділеннями Державного казначейства.
Перерахування бюджетних коштів з бюджету розпорядникам коштів здійснюється через оплату витрат: оплату рахунків і видачу готівки.
Оплата рахунків здійснюється Державним казначейством шляхом безготівкового перерахування бюджетних коштів з єдиного казначейського рахунка на користь суб'єктів господарської діяльності, що виконали роботи та надали послуги розпорядникам коштів, про що буде зроблено запис у реєстраційному рахунку цього розпорядника.
Оплата рахунків розпорядників коштів бюджету здійснюється лише за наявності в обліку органів казначейства їхніх зобов'язань та залишків коштів на рахунках розпорядників. Підставою для оплати рахунків є платіжні доручення розпорядників коштів та документи, які підтверджують цільове направлення коштів: рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт (крім договорів на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони, оренди приміщень), акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники коштів подають до органів казначейства заявку на видачу готівки. Заявки подаються в двох примірниках, один з яких після видачі готівки повертається розпорядникам бюджетних коштів з відповідним відбитком штампа казначея.
Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти. У заявках на видачу готівки вказуються суми податку на доходи фізичних осіб, суми нарахувань до фондів соціального страхування та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки й обов'язкові платежі, які утримуються із заробітної плати.
У заявках на видачу готівки розпорядники бюджетних коштів відмічають наявність чи відсутність заборгованості зі сплати податків.
На підставі перевіреної заявки органи Державного казначейства України виписують на осіб, указаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки.
На підставі належно оформлених грошових чеків уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів отримують готівку з бюджетних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України. Невикористана готівка повертається уповноваженими особами розпорядників бюджетних коштів безпосередньо на цей самий рахунок за відповідними документами, під час заповнення яких обов'язково вказується номер реєстраційного рахунка, на який повинні бути зараховані кошти.
Література
1. Мидлтон Д. Бухгалтерский учет й принятие решений: Пер. с англ. - М.: Аудит, 1997.
2. Милль Дж. Стюарт. Размьішления о представительном правлений: Пер. с англ. - СПб., 1863. - С. 79.
3. Мітіліно М. Основи фінансової науки. - К.: Держ. вид-во України, 1929. -С. 114.
4. Мортон А. Л. История Англии: Пер. с англ. - М.: Иностр. ли-тература, 1950. - С. 62-66.
5. Озеров Й. X. Основи финансовой науки. - Вьіп. II. - М.: Тип. Й. Д. Сьітина, 1910. -С. 4.
6. Отчет о мировом развитии, 1997: государство в меняющемся мире: Пер. с англ. - М.: Прайм-ТАСС, 1997. - С. 107-108.
7. Паррингтон В. Л. Основньїе течения американской мисли: Пер. с англ. - М.: Иностр. литература, 1962. - С. 374.
8. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: Пер. з англ. - К.: Основи, 1994. - С. 137, 143-144.
9. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посібник. - К: НІОС, 1998. - 224 с.
10. Саймон Г. -А. Адміністративна поведінка: Пер. з англ. - К.: Ар-тЕк, 2001. -С. 12.
11. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 186 с.
12. Свенссон Б. Зкономическая преступность: Пер. с швед. - М.: Прогресе, 1987. -С. 118.
13. Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. - К.: АртЕк, 2000. - С. 389, 435.
14. Смит А. Исследование о природе й причинах богатства наро-дов: Пер. с англ. - М.: Соцзкгиз, 1962. - С. 28.

 
 

Цікаве

Загрузка...