WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту - Реферат

Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту - Реферат

структур.
У підручнику основна увага приділена органам, що належать до другої групи. Органи третьоїгрупи виконують щодо бюджету другорядні функції, їхня діяльність у сфері бюджетного процесу ґрунтується на делегуванні їм певних повноважень органами оперативного управління і буде охарактеризована при розгляді конкретних питань.
Структура бюджетного процесу містить три складові: бюджетне планування, виконання бюджету та складання і затвердження звіту про його виконання. Бюджетне планування охоплює складання проекту бюджету, його розгляд та затвердження.
Бюджетне планування є стрижневою основою бюджетного процесу. Бюджет затверджується органами законодавчої і місцевої представницької влади. Який бюджет затверджений, такий і виконується. Певні корективи в процесі виконання можуть бути внесені, однак аксіомою є те, що коли затверджено необґрунтований, недоцільний і неефективний бюджет, то за умови найкращого його виконання він не стане кращим - усі його негативні сторони залишаться. Тому всі проблеми бюджету мають вирішуватись у процесі бюджетного планування. Саме тому в кожній країні йому приділяється величезна увага з боку всього суспільства. Це виявляється у висвітленні його в пресі, його доступності кожному громадянинові, всебічному обговоренні в органах законодавчої влади, прискіпливому вивченні в різних комісіях, в експертизі фахівців та ін.
Рівень бюджетного планування залежить від багатьох чинників. По-перше, він визначається чіткістю формулювання цілей і завдань, які вирішує та чи інша країна. Не може бути просто доброго чи поганого бюджету. Його якість визначається саме тим, як він забезпечує реалізацію поставленої мети. Один і той самий варіант бюджету може бути по-різному оцінений з позицій різних цілей і завдань. Нечіткість їх формулювання або взагалі відсутність веде до невизначеності бюджету, неможливості його оцінки. З позицій бюджетного менеджменту така ситуація є неприпустимою, бо неможливо раціонально управляти бюджетним процесом, не знаючи, чого треба досягти. Формулювання цілей і завдань - класична вимога менеджменту, його визначальна основа.
По-друге, рівень бюджетного планування залежить від достовірності інформації, яка використовується при розрахунках проекту бюджету. Можливі два варіанти збору цієї інформації. Перший - отримання планових показників від різних міністерств і відомств, підприємств і організацій. Але для цього потрібне законодавче регламентування режиму надання інформації, який не порушував би комерційної таємниці. Також слід передбачити вірогідність подання недостовірної інформації як через її приховування, так і зважаючи на відомчі інтереси. Тобто такий варіант, який можливий в умовах адміністративної економіки, потребує постійного контролю вхідної інформації. Другий варіант полягає в накопиченні й обробленні відповідної інформації безпосередньо органами оперативного управління бюджетом. Цей варіант теж досить складний щодо реалізації, адже інформація збирається тільки за фактичними звітними даними. Спрогнозувати планові показники дуже важко, але потрібно і можливо.
По-третє, рівень бюджетного планування залежить від його методології. Сучасна світова фінансова наука розробила безліч статистичних і економіко-математичних методів прогнозування і планування, які поки що не застосовуються в Україні. Склалася взагалі досить парадоксальна ситуація - у спадщину від планової економіки ми дістали досить низький рівень методології планування, у тому числі й бюджетного.
Існують три методи планування показників бюджету: метод прямого розрахунку, нормативний і аналітичний. Метод прямого рахунку передбачає обчислення показників бюджету виходячи з реальних потреб і показників за окремими статтями доходів і видатків по кожному підприємству, організації, установі, громадянинові. Він досить громіздкий і трудомісткий, оскільки передбачає максимальну деталізацію розрахунків, але водночас він і найточніший. Нормативний метод ґрунтується на використанні норм і нормативів, установлених як для детальних, так і узагальнених показників. Аналітичний метод, що передбачає обчислення планових показників на основі з'ясування впливу на них різних чинників, зводиться до моделювання бюджетних показників. При плануванні видатків може також використовуватись програмно-цільовий метод.
Бюджетне планування в цілому як складання фінансового плану ґрунтується на балансовому методі. Бюджет не може бути незбалансованим. Дефіцит бюджету аж ніяк не означає його незбалансованості, оскільки встановлюються джерела фінансування цього дефіциту, якими є державні позики чи емісія грошей. При цьому вибір стратегії збалансування бюджету є надзвичайно важливим елементом бюджетного менеджменту.
Можливі три варіанти збалансування бюджету у разі нестачі коштів. Перші два - скорочення видатків або збільшення податкових чи неподаткових надходжень - пов'язані із недопущенням дефіциту, третій полягає у встановленні джерел покриття дефіциту бюджету. Кожний із варіантів передбачає безліч варіацій і може використовуватись як окремо, так і в комплексі з іншими. При цьому дуже важливо, якій фінансовій стратегії віддається перевага - "податковим" чи "позичковим" фінансам.
Отже, можна зробити висновок, що бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту є досить складним і багатоплановим явищем. За показною, на перший погляд, простотою стоїть дуже копітка робота, яка вимагає не тільки певних знань і навичок, а й широти кругозору, вміння швидко і правильно реагувати на всі зміни в суспільстві й економіці, тобто потребує дуже високої кваліфікації від магістрів державного управління. Бюджетний процес - серцевина всієї системи державного регулювання ринкових відносин, і від того, як він налагоджений, багато в чому залежить рівень розвитку країни.
Список використаної літератури:
1. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.
4. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
5. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
6. Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.
7. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.
8. Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.
9. Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва. 524 с.
11. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.
12. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244 с.
13. Власоеа А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96 с.
14. Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...