WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

К.: МП "ИТЕМ лтд": СП "АДЕФ-Украина", 1996. - 534 с.: ил., табл.
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. - 527, [1] с.: ил., табл., портр.
8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 799 с.: ил., табл.
9. Герчикова И.H. Финансовый менеджмент. - М.: АО "Консалтбанкир", 1996. - 203, [1] с.: табл.
10. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент. - К., 1999. - 135 с.: ил., табл.
11. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. - Тернопіль: Екон. думка, 2000. - 228 с.: іл., табл.
12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 429, [1] с.: ил., табл.
13. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. - Минск: Вышэйш. шк., 1995. - 414, [1] с.: табл.
14. Лобанова E.H., Лимитовский М.А. Управление финансами. - М.: ИНФРА-М, 1999. - ХХІ, 251с.: табл.
15. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред.проф.Ушакової)-К."Хрещатик",1999.-800с.
16. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 170, [1] с.: табл.
17. Негашев E.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. - М.: Высш. шк., 1997. - 190, [2] с.: ил., табл.
18. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. - К.: Наук. думка, 1998. - 507с.: іл.
19. Основы предпринимательской деятельности: финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 123, [2] с.: ил., табл.
20. Оцінка фінансової стійкості підприємств. - Львів, 1995. - 47, [1] с.
21. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансовогоанализа. - Минск: ООО "Меркаванне", 1995. - 194, [1] с.: ил., табл.
22. Тренев H.H. Управление финансами. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 494, [1] с.: ил., табл.
23. Управление финансовой деятельностью предприятия. - Минск: ООО "Мисанта", 1995. - 281 с.: табл.
24. Федоровский В.А. Экономика предприятия: секреты преуспевания. - [Николаев: ЭОЛИС, 1994]. - 48 c.
25. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: ИСТ-СЕРВИС, 1995. - 240 с.
26. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. - Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2000. - 438, [1] с.: табл.
27. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 189, [1] с.: табл.
28. Чупис А.В., Закоморный С.H. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. - Сумы: Козацький вал, 1997. - 27, [1] с.
29. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 414, [1] с.: ил., табл.
Додатки
Додаток 1
Баланс підприємства
Актив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 787,5 837
первинна вартість 866,25 945
знос 78,75 108
Незавершене будівництво 3150 5670
Основні засоби: 0 0
залишкова вартість 2310 3339
первинна вартість 3622,5 5040
знос 1312,5 1701
Довготермінові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 288,75 270
інші фінансові інвестиції 52,5 27
Відстрочені податкові активи 0 10,8
Усього за розділом 6588,75 10153,8
2. Оборотні активи 0 0
Запаси: 0 0
виробничі запаси 1050 1215
незавершене виробництво 26,25 162
готова продукція 52,5 210,6
Товари 2415 2727
Векселі одержані 393,75 432
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 0 0
чиста реалізаційна вартість 787,5 864
первинна вартість 892,5 972
резерв сумнівних боргів 105 108
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 0 0
з бюджетом 15,75 0
за виданими авансами 94,5 32,4
Інша поточна дебіторська заборгованість 52,5 10,8
Поточні фінансові інвестиції 131,25 54
Грошові кошти та їх еквіваленти: 0 0
в національній валюті 183,75 540
в іноземній валюті 315 10,8
Інші оборотні активи 26,25 0
Усього за розділом 5544 6258,6
3. Витрати майбутніх періодів 131,25 189
Баланс 12264 16601,4
Продовження додатку 1
Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1.Власний капітал
Статутний капітал 9450 10341
Додатково вкладений капітал 525 540
Інший додатковий капітал 0 795,6
Резервний капітал 131,25 189
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5,25 27
Неоплачений капітал -78,75 -27
Вилучений капітал -52,5 -27
Усього за розділом 9980,25 11838,6
2.Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 26,25 16,2
Інші забезпечення 5,25 0
Цільове фінансування 26,25 0
Усього за розділом 57,75 16,2
3. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 525 1575
Відстрочені податкові зобов'язання 0 135
Інші довгострокові зобов'язання 52,5 0
Усього за розділом 577,5 1710
4.Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банку 315 1413
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 52,5 54
Векселі видані 157,5 351
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 656,25 610,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 131,25 117
з бюджетом 26,25 54
з позабюджетних платежів 7,875 10,8
зі страхування 18,375 8,1
з оплати праці 47,25 27
з учасниками 78,75 94,5
Інші поточні зобов'язання 26,25 0
Усього за розділом 1517,25 2739,6
5.Доходи майбутніх періодів 131,25 297
Баланс 12264 16601,4
Додаток 2
Звіт про фінансові результати
Статті За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції 2592 1890
ПДВ 432 315
Акцизний збір 156,6 110,25
Інші вирахування з доходу 59,4 47,25
Чистий доход від реалізації продукції 1944 1417,5
Собівартість реалізованої продукції 1215 997,5
Валовий прибуток 729 420
Інші операційні доходи 27 5,25
Адміністративні витрати 140,4 105
Витрати на збут 27 31,5
Інші операційні витрати 21,6 15,75
Фінансові результати від операційної діяльності 567 273
Дохід від участі в капіталі 27 33,25
Інші фінансові доходи 21,6 29,75
Інші доходи 10,8 26,25
Фінансові витрати 27 31,5
Витрати від участі в капіталі 0 5,25
Інші витрати 5,4 36,75
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 594 288,75
Податок на прибуток від звичайної діяльності 178,2 86,625
Фінансові результати від звичайної діяльності 415,8 202,125
Надзвичайні доходи 16,2 26,25
Надзвичайні витрати 27 0
Податки з надзвичайної прибутку 0 7,875
Чистий прибуток 405 220,5

 
 

Цікаве

Загрузка...