WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

авансами 94,5 9,94 32,4 3,57 -62,10 -6,37
інша поточна дебіторська заборгованість 52,5 5,52 10,8 1,19 -41,70 -4,33
Усього дебіторської заборгованості 950,3 100,00 907,2 100,00 -43,05 0,00
2. Поточні активи 12264,0 16601,4 4337,40 0,00
3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, % 7,75 5,46 -2,28
У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу займає заборгованість за товари, роботи та послуги, найменша частка приходиться на дебіторську заборгованість по розрахункам з бюджетом. На початок періоду частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів підприємства складала 7,75%, а на кінець періоду вона зменшилась на 2,28% і дорівнювала 5,46%.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується за формулою:
Кодз= , де (21)
Кодз- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості,
Дзсер- середні залишки дебіторської заборгованості.
Кодз =2592/((950,3+907,2)/2)=2,79 рази
Тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості розраховується за наступною формулою:
Тпдз= (22)
Тпдз =(((950,3+907,2)/2)*365)/2592 =130,78 дні
Відношення середньої величини дебіторськоїзаборгованості до доходу від реалізації = (23)
((950,3+907,2)/2)/2592 =0,36
За даними розрахунками видно, що коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості дорівнює 2,79, а тривалість періоду її погашення 130,78 днів. В обсязі доходу від реалізації дебіторська заборгованість займає 36%.
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
В процесі аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно розрахувати наступні показники:
- коефіцінт абсолютної ліквідності,
- проміжний коефіцієнт ліквідності,
- загальний коефіцієнт ліквідності,
- коефіцієнт відновлення платоспроможності,
- коефіцієнт втрати платоспроможності.
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який розраховується за формулою:
Кал= , де (24)
Кал-коефіцієнт абсолютної ліквідності,
ГК- грошові кошти,
КФВ- короткострокові фінансові вкладення,
ПЗ- поточні зобов'язання
2.Проміжний коефіцієнт ліквідності визначається за формулою:
Кпл= , де (25)
Кпл- проміжний коефіцієнт ліквідності,
ПФІ- поточні фінансові інвестиції,
ДЗ- дебіторська заборгованість, термін оплати якої не настав,
ГП- готова продукція.
3.Загальний коефіцієнт ліквідності, що розраховується за формулою:
Кзл= , де (26)
Кзл- загальний коефіцієнт ліквідності,
КОб- оборотний капітал.
4.Коефіцієнт відновлення платоспроможності визначається за наступною формулою:
Квп=(Кпл(кін)+ *Кпл(кін)-Кпл(поч))/2, де (27)
Квп- коефіцієнт відновлення платоспроможності,
Кпл(кін)- коефіцієнт поточної ліквідності на кінець періоду,
Твп- період відновлення платоспроможності,
Т-тривалість періоду,
Кпл(поч)- коефіцієнт поточної ліквідності на початок періоду.
5. Коефіцієнт втрати платоспроможності, розраховується за формулою:
Квтп==(Кпл(кін)+ *Кпл(кін)-Кпл(поч))/2, де (28)
Квтп- коефіцієнт втрати платоспроможності,
Твтп- період втрати платоспроможності.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,35 0,20 -0,14
2.Проміжний коефіцієнт ліквідності 1,32 0,78 -0,54
3.Загальний коефіцієнт ліквідності 3,65 2,28 -1,37
4.Коефіцієнт відновлення платоспроможності 0,26
5. Коефіцієнт втрати платоспроможності 0,32
В таблиці 2.8 представлено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Так, на початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дорівнював 0,35, а на кінець року 0,2. Отриманий результат свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства, тому що його результат знаходиться в оптимальних межах.
Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок року дорівнював 1,32, а на кінець періоду 0,78, загальний коефіцієнт ліквідності на початок року становив 3,65, а на кінець року 2,28. Як видно з таблиці усі ці показники на кінець року зменшились, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності дорівнює 0,26, а коефіцієнт втрати платоспроможності 0,32.
2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
На першому етапі аналізу прибутку та рентабельності підприємства необхідно дослідити динаміку фінансових результатів діяльності підприємства (таблиця 2.9).
Таблиця 2.9
Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства
Показники За попередній період За звітний період Абсолютне відхилення, тис.грн. Відносне відхилення,%
Валовий прибуток 420,00 729,00 309,00 73,57
Прибуток від операційної діяльності 273,00 567,00 294,00 107,69
Прибуток від неопераційної діяльності 42,00 16,20 -25,80 -61,43
Прибуток від звичайної діяльності 202,13 415,80 213,68 105,71
Чистий прибуток 220,50 405,00 184,50 83,67
За даними таблиці 2.9 видно, що у попередньому періоді валовий прибуток підприємства дорівнював 420 тис.грн., а у звітному 729 тис.грн., прибуток від операційної діяльності у попередньому періоді дорівнював 273 тис.грн., а у звітному періоді його обсяг збільшився на 294 тис.грн. Прибуток від неопераційної діяльності у попередньому періоді дорівнював 42 тис.грн., а у звітному періоді 16,2 тис.грн. Чистий прибуток підприємства у попередньому періоді дорівнював 220,5 тис.грн., а у звітному періоді 405 тис.грн.
Аналіз рентабельності передбачає розрахунок наступних показників рентабельності:
1.Рентабельність активів
Ра= *100, де (29)
Ра- рентабельність активів,
ЧП- чистий прибуток,
А-активи підприємства.
Ра =(405*100)/((12264+16601,4)/2) =2,81%
2.Рентабельність оборотних активів
Роба= *100, де (30)
Роба-рентабельність оборотних активів,
ОбА- оборотні активи підприємства.
Роба =(405*100)/((5544+6258,6)/2) =6,86%
3.Рентабельність власного капіталу
Рвк= *100, (31)
Рвк- рентабельність власного капіталу,
ВК- власний капітал підприємства.
Рвк =(405*100)/((9980,25+11838,6)/2) =3,71%
4.Рентабельність реалізації продукції
Рр= *100, (32)
Рр- рентабельність

 
 

Цікаве

Загрузка...