WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності підприємства - Курсова робота

шукати резерви збільшення обсягу фінансових ресурсів як за рахунок прискорення відвантаження продукції, ліквідації недоліків у сфері розрахунків зі споживачами продукції, так і за рахунок зменшення (або тимчасового відкладення) певних витрат, налагодження партнерських відносин з комерційними банками. Якщо ж дані оперативного фінансового планування показують, що в той чи інший період підприємство забезпечує стале перевищення коштів над потребами в них, є сенс внести певну суму вільних грошей на банківський депозит, що приносить підприємству відповідний дохід. Наявність сталого значного сальдо грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства недоцільна.
Оцінка платоспроможностіпідприємства передбачає вивчення та аналіз причин фінансових ускладнень підприємства. Вивчається, як часто виникають неплатежі, тривалість прострочених боргів. Як правило, причинами неплатоспроможності бувають:
o невиконання плану з випуску та реалізації продукції;
o недотримання режиму економії, перевитрати по собівартості;
o недовиконання плану прибутків і як результат - нестача власних джерел самофінансування;
o високий процент оподаткування;
o відвернення коштів у наднормативні запаси сировини, матеріалів, готової продукції.
Висновки
При написанні курсової роботи з фінансового аналізу на тему "Аналіз ліквідності підприємства" можна зробити наступні висновки:
1.Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв'язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.
2.Для виконання завдань та досягнення мети фінансового аналізу необхідно дотримуватись таких принципів:
o системності
o науковості
o об'єктивності, точності
o конкретності
o дієвості й оперативності
3.Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв'язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.
4.Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
5.Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.
До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяльності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.
Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.
6.Під платоспроможністю розуміють наявність у підприємства коштів для погашення ним у встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру. Показником платоспроможності підприємства на визначену дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів.
Ліквідність активів - це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти. Що менше необхідно часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність. Цей показник свідчить про те, як швидко підприємство може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.
Поняття платоспроможності та ліквідності за своїм змістом дуже близькі, але ліквідність більш містке поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить платоспроможність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за термінами їх погашення і розміщеними в порядку зростання термінів.
2. Аналіз ліквідності підприємства
2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Першим етапом оцінки фінансової стійкості підприємства є аналіз обсягу та структури майна підприємства. Майно підприємства відображається в активі балансу підприємства, його аналіз представлено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Аналіз обсягу, структури і динаміки майна підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення по сумі, тис.грн. Абсолютне відхилення по структурі,%
тис.грн. % до підсумку тис.грн. % до підсумку
Майно-усього 12264 100,00 16601,4 100,00 4337,4 0,00
1. Необоротні активи 6588,75 53,72 10153,8 61,16 3565,05 7,44
1.1.Нематеріальні активи 787,5 6,42 837 5,04 49,5 -1,38
1.2.Основні засоби 2310 18,84 3339 20,11 1029 1,28
2. Оборотні активи 5544 45,21 6258,6 37,70 714,6 -7,51
2.1.Матеріальні оборотні засоби 3543,75 28,90 7550,55 45,48 4006,8 16,59
2.2.Дебіторська заборгованість 1475,25 12,03 2438,1 14,69 962,85 2,66
2.3. Грошові активи та їх еквіваленти 525 4,28 963,9 5,81 438,9 1,53
За даними цієї таблиці видно, що майно підприємства складається з необоротних та оборотних активів. Необоротні активи в структурі активів на початок періоду займали 53,72%, а на кінець періоду 61,16%, на кінець періоду їх обсяг збільшився на 3565,05 тис.грн. Необоротні активи підприємства складаються з нематеріальних активів та основних засобів.
Оборотні активи підприємства на початок періоду займали 45,21%, а на кінець періоду 37,7%, до їх складу включають матеріальні оборотні засоби (товарні запаси, виробничі запаси, готову продукцію, напівфабрикати), дебіторську заборгованість, грошові активи та їх еквіваленти.
Загальний обсяг майна підприємства на початок періоду становив 12264 тис.грн., а на кінець періоду він збільшився на 4337,4 тис.грн., і складав 16601,4 тис.грн.
Наступним кроком аналізу фінансової стійкості підприємства є оцінка обсягу, структури та динаміки основного капіталу підприємства (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2
Аналіз обсягу, структури і динаміки капіталу підприємства
Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення по сумі,

 
 

Цікаве

Загрузка...