WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

тис.грн. 1187,0 1295,4
Середньорічна валюта балансу
(ВБср), тис.грн. 380.95 331.35
Ресурсовіддача (Ротд). тис.грн.
3.11 3.9
1. Середньорічна валюта балансу
де ВБн.г. , Внк.г. - валюта балансу на початок та кінець року відповідно, тис.грн.
На початок року
На кінець року
2. Ресурсовіддача
На початок року
На кінець року
3. Вплив екстенсивного фактора
4. Вплив інтенсивного фактора
Перевірка
Для більш докладного аналізу співвідношення між зміною майна підприємства і джерел його формування будується матричний баланс.
Матричні баланси істотно розширюють інформаційну базу для фінансового аналізу. З їхньою допомогою можна: визначити зв'язування статей активу (майна підприємства) і статей пасиву балансу (джерела засобів); розрахувати структуру й визначити якість активів по балансу підприємства і достатність джерел їхнього фінансування; розрахувати весь набір показників і коефіцієнтів, необхідних для оцінки фінансової стійкості, платоспроможності, використання ресурсів підприємства; об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства, з'ясувати причини його зміни за звітний період; установити параметри, що характеризують наближення підприємства до порога неплатоспроможності (банкрутству).
Матричний баланс представлений у таблицях 1.5 , 1.6 , 1.7 .
Актив Пассив Баланс
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики Кредиторська заборгованність Позиковий капітал
Необоротні активи
Запаси
Дебіторська заборгованність
Грошові кошти та їх еквіваленти
Оборотні активи
Баланс
Таблиця 1.5 Матричний баланс підприємства на початок року
Актив Пассив Баланс
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики Кредиторська заборгованність Позиковий капітал
Необоротні активи
Запаси
Дебіторська заборгованність
Грошові кошти та їх еквіваленти
Оборотні активи
Баланс
Таблиця 1.6 Матричний баланс підприємства на кінець року
Актив Пассив Баланс
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики Кредиторська заборгованність Позиковий капітал
Необоротні активи 141,8 141,8 141,8
Запаси 3 3 3
Дебіторська заборгованність 20 20 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 437,7 437,7 9 9 446,7
Оборотні активи 440,7 440,7 29 29 469,7+30
Баланс 582,5 582,5 29 29 611,5+30
+30 - поточні фінансові інвестиції підприємства. Не стають джерелами, але впливають на баланс вцілому.
Таблиця 1.7 Різниця між початком та кінцем року
Актив Пассив Баланс
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики Кредиторська заборгованність Позиковий капітал
Необоротні активи +43,6 +43,6 +43,6
Запаси +3 +3
Дебіторська заборгованність +15,9 +15,9 +15,9
Грошові кошти та їх еквіваленти +204,2 +204,2 -33,6 -336 +170,6
Оборотні активи +210,2 +210 -46,7 -46,7 +219,5
Баланс +250 +250 -17,7 -17,7 +233,4
+30
На основі матричного балансу можливо зробити висновки:
1. Позитивні зміни в фінансовому стані підприємства
а) Необоротні активи збільшились за рахунок власних коштів.
б) Оборотні засоби збільшились за рахунок власних джерел, а точніше нерозподіленого прибутку при одночасному зниженню зайомних джерел.
в) Збільшилась доля власних коштів у формуванні запасів.
г) Зменшилась кредиторська заборгованість за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.
2. Негативні зміни в фінансовому стані підприємства
а) Дебіторська заборгованість зросла на 19,9 , що можливо викликне зниженням платоспроможності покупців.
б) Грошові кошти на початок та кінець року сформовані частково за рахунок кредиторської заборгованості, але на кінець року значно меньньше.
2. Аналіз активу балансу.
2.1 Аналіз необоротних активів
Необоротні активи - це вкладення засобів підприємства на тривалу перспективу. Аналіз необоротних активів проводиться на основі таблиці 2.1.1
Таблиця 2.1.1 Аналіз необоротних активів
Необоротні активи На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги
тис.грн. % тис.грн. % + '- темп зростання
1 Нематеріальні активи 0,9 100 0,6 100 0,3 -33,3 0
2 Незавершене будівництво -- -- -- -- -- -- --
3 Основні засоби 23,3 100 18,4 100 -4,9 -21,03 0
4 Довгострокові фінансові інвестиції -- -- -- -- --
5 Довгострокова дебіторська заборгованість 45 100 43,1 100 -1,9 -4,2 0
6 Відстрочені податкові активи -- 100 0,3 100 0,3 0 --
7 Інші необоротні активи -- -- -- -- -- -- --
Всього 69,2 100 62,4 100 -6,8 -9,8 0
Як видно з таблиці, із необоротних активів підприємство має тільки основні засоби. Відсутність довгострокових фінансових інвестицій указує на те, що підприємство не веде інвестиційної діяльності. Зменшення частки основних засобів свідчить про те, що зменшилися вкладення засобів у виробничий розвиток. Позитивно характеризує фінансовий стан підприємства зменшення довгострокової дебіторської заборгованості.
2.2 Аналіз оборотних активів
Аналіз оборотних активів приведений у таблиці 2.2.1
Таблиця 2.2.1 Аналіз оборотних активів
Оборотні активи На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги
тис.грн. % тис.грн. % + '- темп зростання
1 Запаси 46,5 11,98 99,1 20,34 52,6 113,11 8,36
1.1 Виробничі запаси 0,5 0,12 0 0 -0,5 -100 0,5
1.2 Незавершене виробництво -- -- -- -- -- -- --
1.3 Готова продукція -- -- -- -- -- -- --
1.4 Товари 46 11,85 99,1 20,34 53,1 115,43 8,49
2. Дебіторська заборгованість 88,5 22,81 267,1 54,84 178,6 201,8 32,03
3. Поточні фінансові інвестиції -- -- -- -- -- -- --
4. Грошові кошти та їхеквіваленти 205,8 53,05 20,1 4,12 -185,7 -90,23 -48,93
5. Витрати майбутніх періодів 0,6 0,15 1,6 0,32 1 166,6 0,17
Всього 387,9 100 487 100 99,1 25,54
З приведеної таблиці видно, що суттєво зменшились грошові кошти та їх еквіваленти. Питома вага грошових коштів в оборотних активах зменшилася на 48,93 процентних пунктів. Також можливо побачити суттєвий зріст дебіторської заборгованості. Вона виросла на 201,8%. Це негативно впливає на фінансову стійкість підприємства, бо може викликати зменшення власних коштів підприємства.
Збільшення на підприємстві запасів свідчить про те, що підприємство прагне захистити грошові активи від знецінювання в період інфляції та наростити виробничий потенціал підприємства.
Структуру запасів можливо оцінити за допомогою коефіцієнту накопичення.
Ппр.запас. -виробничі запаси підприємства;
Цей коефіцієнт характеризує рівень мобільності запасів і його величина повинна бути більш 1. На початок року він дорівнює 0,01. На кінець року розрахувати цей коефіціент неможливо, через відсутність у підприємства виробничих

 
 

Цікаве

Загрузка...