WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства - Курсова робота


Курсова робота з фінансового аналізу
Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства.
1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел
його формування.
Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування проводиться на основі агрегованого (ущільненого) балансу. Агрегований баланс будується на основі даних форми № 1 "Баланс". Баланс підприємства дивись у додатку 1.
Аналіз активу та пасиву баланса представлений у таблицях 1.1 та 1.2
Актив балансу дає можливість дати загальну оцінку майна, що перебуває в розпорядженні підприємства, а також виділити в складі майна оборотні (мобільні) і внеоборотні (іммобілізовані) засоби. Майно це основні фонди, оборотні кошти й інші цінності, вартість яких відбита в балансі.
Таблиця 1.1 Аналіз активу балансу
Статті На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн % тис. грн % тис. грн (+, -) темп зростання % структури % відсоткових пунктів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Майно всього 382,2 100 379,7 100 -2,5 -0,65 100 --
1. Необоротні активи 69,2 18,1 62,40 16,43 -6,8 -9,8 36,76 1,67
2. Оборотні активи 313 81,89 317,3 83,56 4,3 1,37 -172 1,67
2.1 Запаси 46,5 12,16 99,1 26,09 52,6 113,11 -2104 13,93
2.2 Дебіторська заборгованість 60 15,69 267,1 70,34 207,1 345,1 -8284 54,65
2.3 Поточні фінансові інвестиції -- -- -- -- -- -- -- --
2.4 Витрати майбутніх періодів 0,6 0,15 1,6 0,42 1 166,66 -40 0,27
2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти 205,9 53,87 20,1 5,29 -185,8 -90,23 7432 48,58
З представленого аналізу активу балансу видно, що загальна вартість майна підприємства зменшилася за звітний рік на 2,5 тис. грн. або на -0,65%. Зменшення майна підприємства року можна охарактеризувати як негативне, тому що спад відбувся за рахунок росту власних засобів, а точніше за рахунок росту прибутку підприємства.
Рост валюти балансу може свідчити про розширення господарської діяльності підприємства. Зростання валюти балансу зв'язане з ростом оборотних активів на 78,34%, необоротних активів на 44,39%.
Підприємство має "легку" структуру активів бо доля необоротних активів складає менш ніж 40% від всієї величини активів підприємства. Це свідчить про мобільність майна підприємства. На кінець року доля необоротних активів знижується, що свідчить про прискорення їх обертаємості.
На підприємстві збільшились запаси. Це може свідчити з одного боку про намагання підприємства збільшити свою стабільність, але також може свідчити про те, що частина оборотних активів не була використана у виробництві.
Суттєво зросла дебіторська заборгованість на 54,65 процентних пунктів та її зміна до загальної зміни майна склало +345,1%. Це означає проблеми у розрахунках з клієнтами, але не відбивається суттєво на фінансовому стані підприємства бо компенсується великим зростанням прибутку. Найбільш високу частку у оборотних активах мають грошові кошти та їх еквіваленти, яка складає 53,87%.
Таблиця 1.2 Аналіз пасиву балансу
Статті На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн % тис. грн % тис. грн (+, -) темп зростання % структури % відсоткових пунктів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Джерела майна всього 382,2 100 379,7 100 -2,5 -0,6 100 --
1. Власний капітал 180,1 47,12 216 56,88 35,9 19,93 -1436 9,76
1.1 Статутний капітал 11,8 3,08 11,8 3,1 0 0 0 0,02
1.2 Нерозподілений прибуток 172,7 45,18 204,2 53,77 31,5 18,23 -1260 8,59
1.3 Інші джерела -4,4 -1,15 0 0 4,4 -100 -176 1,15
2. Позиковий капітал 202,1 52,87 163,7 43,11 -38,4 -19 -1536 -9,76
2.1 Довгострокові зобов"язання -- -- -- -- -- -- -- --
2.2 Короткострокові кредити та позики -- -- -- -- -- -- -- --
2.3 Кредиторська заборгованність та поточні зобов"язання 202,1 52,87 163,2 42,98 -38,9 -19,24 -1556 -9,89
З представленого аналізу пасиву балансу видно, що питома вага власних засобів підприємства збільшилася на 9,76 %, а в абсолютному вираженні власний капітал збільшився на 35,9 тис.грн. Вартість майна підприємства зросла завдяки збільшенню нерозподіленого прибутку. Зменшилася кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання на 38,9 тис. грн., що є позитивним моментом.
Відсутні довгострокові та короткострокові зобов язання підприємства. Величина позикового капіталу на кінець року зменшилася з 202,1 тис.грн. до 163,7 тис грн. Статутний капітал у підприємства на кінець року залишився незмінним.
Поряд з використанням даних аналітичного балансу для аналізу майнового стану підприємства розраховуються наступні показники (на початок та кінець року).
1.Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах:
де О п.ф - оборотні виробничі фонди , тис.грн..
А о. - оборотні активи тис.грн.
1.1 На початок року
1.2 На кінець року
2.Частка основних засобів в активах
де О с.с. - основні засоби (по залишковій вартості) тис.грн.
А - загальна величина активів.
2.1 На початок року
2.2 На кінець року
3. Коефіцієнт зносу основних засобів
де Изн.оз. - величина зносу основних засобів. тис.грн
Ос. перв - величина основних засобів по первісній вартості, тис.грн.
3.1 На початок року
3.2 На кінець року
4. Коефіціент відновлення основних засобів
де ?Ос.перв. - приріст первісної вартості основних засобів, тис.грн.
?Ос.перв - 0,3 тис.грн.
4.1 На початок року
4.2 На кінець року
5. Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства
де Оп.ф - оборотні виробничі фонди, тис. грн.
А - загальні активи
5.1 На початок року
5.2 На кінець року
6. Коефіцент мобільності активів
де Анеоб. - необоротні активи, тис.грн.
6.1 На початок року
6.2 На кінець року
Розраховані показники зведені в таблицю 1.3
Таблиця 1.3 Показники майнового стану підприємства
Показник
Значення
На початок року. На кінець року.
Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах. До.пф. 0,14 0,31
Частка основних засобів в активах Д о.с. 0,002 0,001
Коефіцієнт зносу основних засобів К изн. 0,015 0,66
Коефіцієнт відновлення основних засобів Кобн. 0,2 0,16
Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства Д о.пф. 0,12 0,26
Коефіцієнт мобільності активів Км.а. 5,52 6,08
З приведених у таблиці даних можна зробити висновок що:
- збільшилась частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах, що позитивно характеризує майновий стан підприємства.
- зменшилась частка основних засобів у валюті балансу.
- зростання коефіцієнту зносу основних засобів, що говорить про фізичний і моральний знос основних засобів та є негативним фактором.
- зменшення коефіцієнту відновлення основних засобів, що також негативно впливає на стан підприємства.
Для визначення того, наскільки ефективно використовується майно підприємства, необхідно порівняти темпи зростаннявиторгу від реалізації продукції і темпи зростання середньорічної валюти балансу.
Для аналізу впливу інтенсивних і екстенсивних факторів на зміну виторгу від реалізації продукції використовується метод абсолютних різниць. Вихідні дані для аналізу впливу факторів на зміну виторгу від реалізації представлені у таблиці 1.4
Таблиця 1.4 - Вихідні дані для аналізу впливу факторів на зміну виторгу від реалізації
Показники
Період
Звітний рік Попередній рік
Чистий виторг від реалізації (ВР),

 
 

Цікаве

Загрузка...