WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

особами, з iншими дебiторами, про короткостроковi векселi одержанi, про резерв сумнiвних боргiв
39 Витрати майбутнiх перiодiв Облiк та узагальнення iнформацiї про витрати майбутнiх перiодiв
40 Власний капiтал Облiк та узагальнення iнформацiї про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений i вилучений капiтали
44 Нерозподiленi прибутки
(непокритi збитки) Облiк та узагальнення iнформацiї про нерозподiленi прибутки (непокритi збитки), про використання прибутку
47 Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Облiк та узагальнення iнформацiї про забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, цiльове фiнансування i цiльовi надходження
55 Iншi довгостроковi зобов'язання Облiк та узагальнення iнформацiї про довгостроковi позики, довгостроковi векселi виданi, довгостроковi зобов'язання за облiгацiями, довгостроковi зобов'язання з оренди та iншi довгостроковi зобов'язання
64 Розрахунки за податками й платежами Облiк та узагальнення iнформацiї про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, про податковi зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсiйним забезпеченням, соцiальним страхуванням, страхуванням на випадок безробiття, iндивiдуальним страхуванням та страхуванням майна
66 Розрахунки з оплати працi Облiк та узагальнення iнформацiї про розрахунки з оплати працi
68 Розрахунки за iншими операцiями Облiк та узагальнення iнформацiї про розрахунки з постачальниками та пiдрядниками, з учасниками, про короткостроковi позики, короткостроковi векселi виданi, поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями i розрахунки за iншими операцiями
69 Доходи майбутнiх перiодiв Облiк та узагальнення iнформацiї про доходи майбутнiх перiодiв
70 Доходи Облiк та узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї, iншi операцiйнi, iншi звичайнi i надзвичайнi доходи, вирахування з доходу
79 Фiнансовi результати Облiк та узагальнення iнформацiї про фiнансовi результати
84 Витрати операцiйної дiяльностi Облiк та узагальнення iнформацiї про елементи витрат операцiйної дiяльностi: матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi операцiйнi витрати
85 Iншi затрати Облiк та узагальнення iнформацiї про неоперацiйнi витрати звичайної дiяльностi, податок на прибуток i надзвичайнi витрати
Спрощений План рахунків передбачає тільки синтетичні балансові рахунки, кількість яких становить 25 (замість 68 Плану рахунків, який застосовують решта підприємств і організацій України, крім бюджетних та фінансових установ).До вищевказаного Плану не включено жодного рахунку класу 9 "Витрати діяльності" це і є однією із основних особливостей, що значно спрощує облікову систему СМП. При такій системі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) витрати пов'язані із здійсненням торгівельної діяльності, а також інші витрати періоду СМП відображають безпосередньо за дебетом рахунку класу 8 "Витрати за елементами" спрощеного Плану рахунків. Це правило є загальним для всіх СМП. Закриття рахунків класу 8 спрощеного Плану рахунків здійснюється у дебет рахунків фінансових результатів або рахунків класу 2 спрощеного Плану рахунків. За рахунок цього зменшується обсяг аналітичної інформації, яка здебільшого для СМП є непотрібною. Крім того, форми фінансової звітності, встановлені Положенням №196 не вимагають інформації, яку містять рахунки класу 9 "Витрати діяльності" Плану рахунків. Обліковуючи решту господарських операцій (щодо необоротних активів, запасів, власного капіталу, зобов'язань тощо) СМП керуються загальними нормами П(С)БО 1-25 та Інструкції №291.
Є також інші особливості спрощеного Плану рахунків. До нього не включають рахунки 17 "Відстрочені податкові активи" та 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" , оскільки з вимогами чинної нормативної бази СМП не повинні обчислювати різниці між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає у звітному періоді. Також не входять до спрощеного Плану рахунків рахунки 49 "Страхові резерви" та 76 "Страхові платежі" Плану рахунків, оскільки вони передбачені для суб'єктів страхової діяльності , які не входять до переліку СМП і на них не поширюється дія П(С)БО 25 та спрощеного Плану рахунків.
МІНУСИ Перші висновки, які можна зробити, порівнюючи новоспечений спрощений План рахунків для суб'єктів малого підприємництва із загальним для всіх підприємств Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів № 291 від 30.11.99, є такими: якщо план "для всіх" свого часу здивував бухгалтерів абсолютно нікому не потрібною, зайвою подрібненістю рахунків на субрахунки, то в спрощеному плані - явний перебір з узагальненням; кореспонденція рахунків, що випливає зі структури спрощеного плану, буде не менш громіздкою, ніж при використанні повного плану рахунків. Також у спрощеному плані рахунків, на відміну від загального плану, немає чіткого поділу рахунків на класи.
1.4 Характеристика форм бухгалтерського обліку та критерії їх відбору.
Ефективність системи обліку великою мірою залежить від вибору відповідної до умов здійснення господарської діяльності форми бухобліку. Ця відповідність повинна забезпечувати, з одного боку, достатню аналітичність сформованої інформації, а з іншого, раціональне використання робочого часу працівників бухгалтерії на процес формування цієї інформації.
Законом №996 СМП надано право з урахуванням особливостей своєї господарської діяльності і технології обробки первинних облікових даних самостійно обирати форму бух обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, а саме:
- єдиної методологічної основи (принцип подвійного запису)
- взаємозв'язку даних аналітичного та синтетичного обліку
- суцільного відображення усіх господарських операцій в реєстрах обліку на підставі первинних облікових документів
- нагромаджені та систематизації даних первинних документів щодо показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю підприємства, а також для складання і подання бухгалтерської звітності та декларацій з оподаткування.
Під час організації синтетичного та аналітичного обліку СМП з урахуванням своїх класифікаційних засад можуть використовувати одну з таких форм обліку:
- спрощену
- журнальну
- автоматизовану
Невеликі обсяги господарської діяльності СМП здебільш зумовлюють їх вибір на користь спрощеної форми бухгалтерського обліку, який визначений у Положенні №196 і можливий за умов здійснення СМП за місяць не більше 300 господарських операцій і можливий у таких варіантах:
- проста форма (без використання реєстрів обліку майна)
- форма бухобліку з використанням реєстрів обліку майна
При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському реєстрі - Книзі обліку господарських операцій за формою №К-1:
Приклад
Книга обліку господарських операцій
№ п/п Дата і номер
документа Зміст операції Сума Витрати операційної

 
 

Цікаве

Загрузка...