WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

по рахунках 53 - 55
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 Залишок по рахунках 601 - 606
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Залишок по рахунках 611, 612
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Залишок по рахунках 621, 622, 631, 632
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 Залишок по рахунках 641, 642 (кредитовий), 643
зі страхування 570 Залишок по рахунках 651 - 655 (кредитовий)
з оплати праці 580 Залишок по рахунках 661, 662
Інші поточні зобов'язання 610 Залишок по рахунках 671, 672, 681 - 685
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630 Залишок по рахунку 69
Баланс 640
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
І. Фінансові результати
Стаття Код рядка Зміст показника
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Оборот по рахунках 701 - 703
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ПДВ і акцизний збір, враховані в сумі рядка 010, збір до Пенсійного фонду від реалізації ювелірних виробів, податок із реклами; суми знижок і повернення від покупців без ПДВ
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 035 Ряд. 010 - ряд. 020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 Оборот по рахунках 80 - 83
Інші операційні доходи 060 Оборот по рахунках 711 - 719
Інші операційні витрати 090 Оборот по рахунку 84
Інші звичайні доходи 130 Оборот по рахунках 721 - 723, 731 - 733,741 - 746
Інші звичайні витрати 160 Оборот по рахунку 85 (у частині витрат фінансової та інвестиційної діяльності)
Надзвичайні:
доходи 200 Оборот по рахунку 75
витрати 205 Оборот по рахунку 85 (у частині надзвичайних витрат)
Податок на прибуток 210 Оборот по рахунку 85 (у частині податку на прибуток, єдиного податку, плати за спецпатент, фіксованого податку сільгоспвиробників)
Чистий фінансовий результат (035 - 040 + 060 - 090 + 130 - 160 + 200 - 205 - 210):
прибуток 220 При позитивному результаті
збиток 225 При негативному результаті
IІ. Елементи операційних витрат
Стаття Код рядка Зміст показника
Матеріальні витрати 230 Оборот по рахунках 801 - 809
Витрати на оплату праці 240 Оборот по рахунках 811 - 816
Відрахування на соціальні заходи 250 Оборот по рахунках 821 - 825
Амортизація 260 Оборот по рахунках 831 - 833
Інші операційні витрати 270 Оборот по рахунку 84
Разом 280
До податкової звітності за єдиним податком , що подається до податкових органів , входять: розрахунок сплати єдиного податку, розрахунок акцизного збору, декларація з ПДВ (при сплаті єдиного податку за ставкою 6%), платіжні доручення про сплату єдиного податку з відміткою банку про зарахування коштів.
Платники єдиного податку зобов'язані вести Книгу обліку доходів i витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Порядок її заповнення затверджено наказом ДПА України від 13.10.98 р. № 477 (у редакції наказу ДПА України від 12.10.99 р. № 554).
Відповідно до п. 1 цього Порядку в зазначеній Книзі відображаються в хронологічному порядку всі господарські операції на підставі первинних документів. Складати Книгу обліку доходів i витрат доводиться вручну. Сама Книга повинна бути прошнурована, підписана i завірена печаткою підприємства - платника єдиного податку i печаткою податкового органу, в якому платник зареєстрований. Зовсім очевидно, що заповнити її з застосуванням засобів обчислювальної техніки неможливо. Порядком її складання не передбачено можливості нагромадження даних автоматизованим способом із відображенням у Книзі підсумкових даних (як, наприклад, у Книзі обліку продажу i Книзі обліку придбання з ПДВ).
Логічно відображати операції на підставі даних бухгалтерського обліку.
Облік виручки від реалізації (графа 3) можна вести на підставі даних синтетичних регістрів, записуючи зміст операцій однією сумою за деньдосить лаконічно: надійшла виручка від реалізації.
У графі 4 відображається не вся сума виручки, що надійшла від реалізації основних фондів, а тільки перевищення виручки над залишковою вартістю. Продаж за залишковою вартістю або нижче її взагалі в Книзі відображатися не буде.
Графа 5 призначена для відображення виручки від іншої реалізації та позареалізаційних доходів.
У графі 6 відображається загальна сума всіх надходжень, тобто сума граф 3, 4 i 5.
У графі 7 відображаються витрати, фактично оплачені з розрахункового рахунку або з каси. Ця графа має довідковий характер, тому що на об'єкт оподаткування не впливає.
Підсумки граф підбиваються за місяць та наростаючим підсумком із початку року.
Заповнення Розрахунку сплати єдиного податку складності не викликає.
Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком із початку року. Сума фактично сплаченого податку (рядок 06) відображає суму перерахованих платежів.
Сплата підтверджується поданням платіжних доручень з відміткою банку. Розрахунок подається до податкових органів щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітнім кварталом. Сплата єдиного податку відбувається щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітнім.
3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
3.1 Економічна доцільність спрощеної системи оподаткування.
При ставці єдиного податку 6% можна здійснити конкретний розрахунок меж мінімізації відволікання коштів на сплату податків.
Для проведення порівняльного аналізу необхідно врахувати, що єдиний податок у розмірі 6% обчислюється від виручки, за винятком акцизного збору, тобто виручка від реалізації містить у собі суми ПДВ.
Якщо виходити з наявного визначення виручки від реалізації, то податок становить 7,2% від реалізації без ПДВ для платників ПДВ. Надалі варто врахувати, що для промислових i торговельних підприємств потрібно застосовувати різні критерії оцінки, тому що для торгівлі ставка єдиного податку складе 7,2% від товарообігу, а не від націнки.
Для виробничих підприємств - платників ПДВ про безумовну доцільність переходу на нову систему можна говорити за умови, що рентабельність становить більше 25%. У цьому випадку загальна сума сплачуваних податків вища за єдиний податок навіть без врахування відрахувань на заробітну плату.
За більш низького рівня рентабельності необхідно враховувати i розміри зарплати з відрахуваннями на неї. Нижче подано таблиці №3 і №4 граничних значень рентабельності та заробітної плати для платників ПДВ, за яких доцільно переходити на спрощену систему оподаткування. Усі значення наведено у відсотках до виручки від реалізації без ПДВ. Рентабельність визначено як відношення прибутку до витрат. Ставка відрахувань на заробітну плату - 37,5%. Ставка податку на прибуток - 30%.
Зниження рентабельності без зміни питомої ваги зарплати, зменшення зарплати при незмінній рентабельності, зменшення обох показників - усі ці три варіанти призведуть до недоцільності застосування спрощеної системи оподаткування.
Таблиця № 3
ПОКАЗНИК ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
1 2 3 4 5

 
 

Цікаве

Загрузка...