WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва - Курсова робота

актив).
Не важко помітити, що порядок визначення виручки від реалізації у бухгалтерському та податковому обліку єдиннників не збігаються. Постає питання - як же правильно нарахувати єдиний податок: за бухгалтерською виручкою чи за податковою?
Оскільки у бухгалтерському обліку всі податки, що сплачуються за рахунок коштів підприємства (у тому числі єдиний), визнаються витратами, та у даному випадку необхідно керуватись п.7П(С)БО 16 "Витрати", відповідно до якого витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійсненні. Це означає, що одночасно з нарахуванням доходу за певний місяць (Кт рахунку 70) від суми цього доходу повинен бути нарахований і єдиний податок (Кт рахунку 641 субрахунок "Єдиний податок"), незважаючи на те що кошти від покупця ще не одержані.
Ігнорування принципу відповідності доходів і витрат може призвести до значного перекручення звітності. Наприклад, підприємство відвантажувало продукцію протягом всього 2000 року, а оплату одержало тільки у січні 2001 року. Якщо нарахувати єдиний податок від всієї суми виручки, що надійшла, то витрати підприємства за січень будуть безпідставно завищені, а доходи за 2000 рік - занижені.
А ось перерахування єдиного податку до бюджету рекомендуємо здійснювати відповідно до даних Розрахунку суми єдиного податку, тобто від реально одержаної виручки, визначеної на підставі Книги обліку доходів і витрат.
Деякі спеціалісти рекомендують використовувати інший варіант - відкрити в обліку єдиного податку два субрахунки: "Єдиний податок, термін сплати якого не настав" і "Єдиний податок, термін сплати якого настав". По мірі надходженння виручки за продукцію (товари, роботи, послуги) ці субрахунки будуть кореспондуватись між собою і закриватися. Однак відбудеться це не автоматично, як у першому випадку. Бухгалтеру необхідно буде відслідити період відвантаження продукції, за яку надійшли кошти, і відповідно до цього закривати субрахунки з обліку єдиного податку.
На рахунок обліку витрат зі сплати єдиного податку Інструкція №291 чіткої вказівки не дає, тому бухгалтерам доводиться розбиратись самостійно, на свій розсуд.
Єдиний податок є специфічним податком, оскільки об"єднує податки і збори, які підприємство - платник податку на прибуток відображає по дебету рахунків:
-23 "Виробництво" (наприклад, нарахування на соціальне страхування із заробітку виробничих робітників);
-84 "Інші операційні витрати" (наприклад комунальний податок);
-85 "Інші витрати" (податок на прибуток).
На мою думку, єдиний пподаток доцільно обліковувати на окремому субрахунку рахунка 84 або 85. У цьому випадку бухгалтеру не доведеться вичленовувати суму нарахованого єдиного податку із загальної суми витрат при заповненні форми № 2-м.
2.6 Характеристика та принципи підготовки бухгалтерської звітності.
Відповідно до останнніх змін, внесених до Положення № 196 і Стандарту №25, при складанні фінансової звітності за 2000 рік цей податок не потрібно розподіляти на частини (57% і 43%). Його сума (нарахована по кредиту рахунку 641 за звітній період) зазначається у новому рядку 165 "Єдиний податок" розділу І форми № 2-м "Звіт про фінансові результати".
Відповідно до п.3 статті11 Закону №996 для суб"єктів малого підприємництва встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). Зазначені форми звітності, а також порядок їх заповнення затвердженні Стандартом № 25. При заповненні форми № 2-м за 2000 рік слід мати на увазі, що показники за 1999 рік (графа 4) не заповнюються.
Решту форм річної звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до звітності) суб"єкти малого підприємництва не складають.
Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам і користувачам, зокрема органам державної статистики.
Терміни подання фінансової звітності встановлені Порядком № 419. Так, квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітнім кварталом, а річна - не пізніше 20 чиса наступного за звітнім року.
Обидві форми значно скорочено порівняно з тими, що складають підприємства, які не ємалими. Скорочення здійснено шляхом поєднання декількох статтей в одну. Коди рядків збережено.
За рахунок скорочення кількості показників значно спрощено звіт про фінансові результати. Деталізацію доходів i витрат зменшено. Найбільше задоволення викликає той факт, що витрати для складання форми № 2-м можна формувати із застосуванням лише рахунків класу 8 нового Плану рахунків. Конкретно визначено, де у звітності відображається сума єдиного податку, спеціального патенту i фіксованого податку сільськогосподарських виробників.
Техніку складання фінансового звіту малих підприємств, що перейшли на новий План рахунків, у тому числі платників єдиного податку, подано нижче.
БАЛАНС
Актив Код рядка Зміст статті Балансу
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 Залишок за рахунками 151 -153 плюс аванси, перераховані під будівництво
Основні засоби:
залишкова вартість 030 Ряд. 031 - ряд. 032
первісна вартість 031 Залишок по рахунках 101 -109, 111 -117, 121, 127
знос 032 Залишок по рахунках 131, 132, 133
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Залишок по рахунках 141 - 143
Інші необоротні активи 070 Залишок по рахунках 17, 18, 161 - 163
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 Залишок по рахунках 201 - 209, 211 - 218, 22, 23
Готова продукція 130 Залишок по рахунках 25 - 27, 281 - 284 - 285
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 Ряд. 161 - ряд. 162
первісна вартість 161 Залишок по рахунках 361, 362, 34
резерв сумнівних боргів 162 Залишок по рахунку 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 Залишок по рахунках 641, 642, 644 (дебетовий)
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Залишок по рахунках 371 - 377, 661 (дебетовий), 682, 683
Поточні фінансові інвестиції 220 Залишок по рахунках 351, 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті 230 Залишок по рахунках 301, 311, 313, 331, 333
в іноземній валюті 240 Залишок по рахунках 302, 312, 314, 332, 334
Інші оборотні активи 250 Залишок по рахунку 24
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 Залишок по рахунку 39
Баланс 280
Пасив Код рядка Зміст статті Балансу
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 Залишок по рахунку 400
Додатковий капітал 320 Залишок по рахунках 421 - 425
Резервний капітал 340 Залишок по рахунку 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Залишок по рахунку 440
Неоплачений капітал 360 Залишок по рахунках 451 - 453, 460
Усього за розділом І 380
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 Залишок по рахунках 471 - 474, 48, 49
III. Довгострокові зобов'язання 480 Залишок

 
 

Цікаве

Загрузка...