WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

залучених.
Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами розраховується коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кзвк) як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів до фактичної вартості наявних у підприємства оборотних коштів. Значення цього показника повинно бути більше 0,1.
До сучасної термінології введено термін "робочий капітал" - не що інше як власні оборотні засоби. Він є різницею між оборотними активами підприємства та короткостроковими зобов'язаннями (ІІрА-ІVрП). Тобто робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок вільних коштів та довгострокових зобов'язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розміщення діяльності та інвестування.
Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною і маневреністю його робочого капіталу.
І нестача, і надлишок робочого капіталу може бути негативною ознакою. Саме тому важливу роль відіграє норматив власних оборотних засобів.
2.7. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства.
Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки сума власних оборотних засобів перевищує розмір заборгованості.
Якісна оцінка стану активів і платоспроможності вимагає кількісного виміру. Для цього дуже часто використовують коефіцієнт покриття:
Кп=ІІрА/ІVрП
де ІІрА - другий розділ активу у балансі підприємства.
ІVрП - другий розділ пасиву у балансі підприємства.
При цьому до активів не включають витрат майбутніх періодів. Критичне значення Кп дорівнює 1. При Кп1).
4. Загальний коефіцієнт ліквідності = оборотні активи : поточні зобов'язання (1-2).
5. Уточнений коефіцієнт ліквідності = грошві кошти + шв.р.ЦП + дебіторська заборгованість : поточні зобов'язання.
6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = грошові кошти : поточні зобов'язання (>0,2).
7. Питома вага оборотних активів = оборотні активи : валюта балансу.
8. Частка власних оборотних активів у покритті запасів = власний оборотний капітал : запаси і затрати.
9. Коефіцієнт ліквідності запасів = матеріально-виробничі запаси : поточні зобов'язання.
10. Коефіцієнт платоспроможності = власний капітал : робочий капітал.
11. Коефіцієнт покриття позикового відсотка = фінансовий результат від операційної діяльності : сума позичкових відсотків.
12. Тривалість матеріалізації = товарно-матеріальні запаси : щоденний обсяг продажу.
№ з/п Найменування 2001 2002 2003
1. 2. 3. 5. 7.
1 Власний оборотний капітал 176,4-69,0-75,7=
=31,7 333,4-77,8-544,3=
=-133,1 32,0-99,7-1020,9=
=-889,2
2 Маневреність власного оборотного капіталу 102,9:31,7=3,2 45,4:-133,1=-0,3 25,4:-889,2=-0,03
3 Загальний коефіцієнт покриття 1883:75,7=24,87 1676,7:544,3=3,08 1476,2:1020,9=1,45
4 Загальний коефіцієнт ліквідності 1814,0:75,7=23,9 1598,9:544,3=2,9 1376,5:1020,9=1,3
5 Уточнений коефіцієнт ліквідності 614:75,7=8,1 338,0:544,3=0,6 162,4:1020,9=0,2
6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 102,9:75,7=1,4 45,4:544,3=0,1 25,4:1020,9=0,02
7 Питома вага оборотних активів 1814:46,8=38,8 1598,9:203,8=7,8 1376,5:161,6=8,5
8 Частка власних оборотних активів у покритті запасів 31,7:2192=0,01 -133,1:2209,8=0,06 -889,2:395,6=2,24
9 Коефіцієнт ліквідності запасів 1200:75,7=15,9 227,6:544,3=0,4 250,1:1020,9=0,2
10 Коефіцієнт платоспроможності 176,4:129,6=1,4 333,4:129,6=2,6 32:129,6=0,2
11 Коефіцієнт покриття позикового відсотка - - -
12 Тривалість матеріалів - - -
ІІІ. Показники фінансової стійкості.
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу = власний капітал : валюта балансу.
2. Коефіцієнт фінансової незалежності = власний капітал : активи.
3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу = власний оборотний капітал : власний капітал.
4. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу = залучений капітал : валюта балансу.
№ з/п Найменування 2001 2002 2003
1. 2. 3. 5. 7.
1 Коефіцієнт концентрації власного капіталу 176,4:46,8=3,8 333,4:203,8=1,6 32:161,6=0,2
2 Коефіцієнт фінансової незалежності 176,4:129,6=1,4 333,4:129,6=2,6 32:129,6=0,24
3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 31,7:176,4=0,18 -133,1:333,4=-0,4 -889,2:32=-27,8
4 Коефіцієнт концентрації залученогокапіталу 129,6:46,8=2,8 129,6:203,8=0,6 129,6:161,6=0,8
IV. Показники ділової активності.
1. Виручка від реалізації.
2. Доходи від операційної діяльності.
3. Доходи від звичайної діяльності.
4. Фінансовий результат від операційної діяльності.
5. Фінансовий результат від звичайної діяльності.
№ з/п Найменування 2001 2002 2003
1. 2. 3. 5. 7.
1 Виручка від реалізації 1458,3 3251,0 2324,8
2 Доходи від операційної діяльності 2999,5 6306,7 3072,9
3 Доходи від звичайної діяльності 125,7 8,5 -1738,3
4 Фінансовий результат від операційної діяльності 1539,2 3055,7 748,1
5 Фінансовий результат від звичайної діяльності 1440,3 3251,0 2321,3
V. Оцінка рентабельності.
1. Чистий прибуток.
2. Рентабельність продукції = чистий прибуток від реалізації : чистий дохід.
3. Коефіцієнт валового доходу = валовий дохід : чистий дохід.
4. Рентабельність виробництва (основної діяльності) = чистий прибуток від реалізації : собівартість реалізованої продукції.
5. Рентабельність власного капіталу = чистий прибуток : власний капітал.
6. Період окупності власного капіталу = власний капітал : чистий прибуток.
7. Операційний ліверидж = темп приросту прибутку : темп приросту обсягів реалізації.
8. Ефект фінансового лівериджу = балансовий прибуток : чистий прибуток (або темп р. балансового прибутку : темп р. чистого прибутку).
9. Виробничо-фінансовий ліверидж = виробничий ліверидж ? фінансовий ліверидж.
10. Оборотність власного капіталу = річний обсяг продажу : власний капітал.
11. Коефіцієнт виплати дивідендів = дивіденди : чистий фінансовий результат.
12. Оборотність кредиторської заборгованості = закупки за рік : середня кредиторська заборгованість.
13. Період обороту кредиторської заборгованості = 365 : оборотність кредиторської заборгованості.
14. Продуктивність праці = виручка : середньорічна чисельність персоналу.
№ з/п Найменування 2001 2002 2003
1. 2. 3. 5. 7.
1 Чистий прибуток 46,8 203,8 -161,6
2 Рентабельність продукції 1458,3:1460,3=114 3251:3251=1 2324,8:2324,8=1
3 Коефіцієнт валового доходу 1750:1460,3=1,2 3901,2:3251=1,2 2789,7:2324,8=1,2
4 Рентабельність виробництва (основної діяльності) - - -
5 Рентабельність власного капіталу 46,8:176,4=0,3 203,8:333,4=0,6 -161,6:32=-5,05
6 Період окупності власного капіталу 176,4:46,8=3,77 333,4:203,8=1,66 32:-161,6=0,20
7 Операційний ліверидж
8 Ефект фінансового лівериджу 1752:46,8=37,4 3901,2:203,8=19,1 2789,7:-161,6=-17,3
9 Виробничо-фінансовий ліверидж х37,4= х203,8= х-7,3=
10 Оборотність власного капіталу 1750:176,4=9,9 3901,2:333,4=11,7 2789,7:32=87,2
11 Коефіцієнт виплати дивідендів - - -
12 Оборотність кредиторської

 
 

Цікаве

Загрузка...