WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

останнім внеском погашають суму кредиту, яка залишилась.
Погашення рівними внесками означає, що кожний наступний платіж менший за попередній, оскільки процентні виплати з часом знижуються.
Інші способи погашення кредиту:
- порядок погашення може бути пов'язаний з доходами від кредитного проекту чи бізнесу (порядок погашення кредиту з перервою, а регулярні внески в рахунок погашення здійснюються тільки тоді, коли проект починає приносити дохід);
- внески в рахунок погашення основної суми здійснюються нерегулярно і нерівними сумами.
Механізм погашення кредиту обговорюється при укладанні договору підприємства з банком. Порядок погашення, при якому виплати здійснюються нерегулярно, передбачає більш високу процентну ставку.
Проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно в розмірі, передбаченому кредитним договором. Проценти сплачуються за фактичну кількість днів користування позикою.
Заборгованість з позичок погашається підприємством платіжним дорученням у строки, узгоджені з банком. При неповерненні позики в строк банк може стягувати її з підприємства шляхом списання заборгованості, а при нестачі коштів на рахунку підприємства звертатися в суд.
Рівень процентної ставки за кредит залежить від факторів, що діють на мікро- і макрорівнях.
На макрорівні на розмір ставки впливають:
- темпи інфляції;
- розмір дефіциту державного бюджету, внутрішнього і зовнішнього боргу країни;
- попит і пропозиція на кредитному ринку;
- розмір офіційної облікової ставки НБУ тощо.
На мікрорівні на процентну ставку впливають:
- фінансове становище підприємства і його ділова репутація;
- ступінь взаємодії банку з підприємством;
- розмір і строк позики;
- ефективність комерційної угоди (проекту);
- інші фактори.
Процентні ставки за кредит можуть встановлюватися фіксовані і плаваючі. Фіксовані ставки не змінюються протягом терміну дії кредитного договору, а плаваючі змінюються залежно від кон'юнктури на кредитному ринку.
Зараз у більшості випадків банки укладають з підприємствами договори на умовах плаваючої процентної ставки у зв'язку з частою зміною офіційної облікової ставки НБУ. Такий порядок вигідний підприємству тільки за умови зниження рівня офіційної облікової ставки НБУ.
Обчислення звичайних, комерційних, точних відсотків.
У практиці нарощення з простими відсотками використовується при наданні короткотермінових позичок, тобто на термін не більше одного року (n<1), а також у випадках, коли відсотки не приєднуються до суми боргу, а періодично виплачуються. Оскільки відсоткова ставка, як правило, встановлюється у розрахунку на рік, то, якщо тривалість позички менша року, необхідно визначити, яка частина відсотків має бути заплачена кредитору. Аналогічна проблема може виникнути й у будь-якій іншій фінансовій ситуації, коли термін нарахування відсотків менший, ніж визначалося раніше.
Введемо нові позначення:
g - кількість днів користування грошима;
К - кількість днів у році (база року).
Тоді термін користування грошима в роках n можна зобразити таким чином:
Величини g та K можуть набувати різних числових значень. Так, кількість днів користування грошима (g) можна обчислити точно по датах, і наближено (якщо рахувати, що кожен місяць має 30 днів, а рік - 360 днів).
Отже, база року (K) теж може бути наближена (360 днів) і точна (365 або 366 у високосному році). Дата надання та погашення боргу вважається одним днем і при наближених, і при точних обчисленнях g.
Різні значення g та K приводять до різних результатів у нарахуванні простих відсотків. Для короткотермінових фінансових операцій формулу простих відсотків використовують у такому вигляді:
Тут можливі три варіанти обчислень, які дали назву трьом видам простих відсотків:
а) звичайні відсотки, якщо g - наближене, K = 360 днів.
Вони використовуються, якщо при нарахуванні відсоткових грошей не потрібно великої точності (на депозитах). За кордоном обчислення звичайних відсотків називають німецькою методикою нарахування відсотків;
б) комерційні відсотки, якщо g - точне, К = 360 днів.
Цей метод називають банківським або французьким. Його використовують при обліку векселів та інших операціях у комерційних банках;
в) точні відсотки, якщо g - точне, К = 365 або 366 днів.
Цей спосіб нарахування називають англійським, і він дає найточніші результати. Використовується при зовнішньоекономічних фінансових операціях.
2.4. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства.
З переходом підприємств на ринкові умови господарювання важливого значення набули стабільність фінансового стану підприємства і пошук шляхів його оздоровлення з метою створення нормальних умов його роботи.
Комплексне вивчення формування фінансових ресурсів, ефективності їх використання здійснюється за допомогою фінансового аналізу. Він є одним з методів спостереження і пристосування до умов ринку, які постійно змінюються. Фінансовий аналіз являє собою спосіб нагромадження, трансформації і використання інформаціїфінансового характеру, що має на меті:
- оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства;
- оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції фінансового їх забезпечення;
- виявити доступні джерела засобів та оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;
- спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів.
Основним завданням аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємства - платоспроможним (неплатоспроможним).
Джерелами інформації для проведення аналізу є:
- баланс підприємства за попередній рік та звітний період;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про власний капітал;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про витрати на виробництва продукції, робіт, послуг;
- розрахунок нормативу власних обігових коштів;
- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;
- бізнес-план;
- матеріали маркетингових досліджень;
- висновки аудиторських перевірок;
- інша інформація.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. Перебої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходжень засобів на рахунки підприємства, в результаті погіршується платоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки відсутність грошових засобів може призвести до збоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а звідси, і у виробничому процесі.
Існують випадки, коли підприємство має фінансові труднощі, пов'язані з раціональним розміщенням і використанням існуючих фінансових ресурсів. Тому фінансова діяльність повинна бути спрямована на забезпечення систематичного і ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального

 
 

Цікаве

Загрузка...