WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

перевірки;
- економічного аналізу.
Аудит - це незалежний платний фінансовий контроль, а також система надання платних послуг з удосконалення фінансово-господарської діяльності. Аудит здійснюють аудиторські фірми чи окремі самостійні аудитори, які мають ліцензію. Значна кількість фінансової інформації та звітності підприємств відповідно до існуючих нормативних документів завіряється аудиторами.
Залежно від часу здійснення фінансовий контроль ділиться на попередній, поточний і наступний. Попередній контроль проводиться до здійснення фінансово-господарських операцій; поточний - під час фінансових і господарських операцій; наступний - після здійснення операцій і покликаний виявити ті порушення, які виникли і не були встановлені під час попереднього й поточного контролю.
1.4. Фінансові ресурси малого бізнесу.
Товариство з обмежувальною відповідальністю "ТЕКОС Лтд" (екологічно чисті технології в промисловості і сільському господарстві) відноситься до підприємств малого бізнесу.
Основним напрямком діяльності ТОВ "ТЕКОС Лтд" є розробка, проектування, виготовлення обладнання та будівництво "під ключ" компактних каналізаційних очисних споруд.
Фінанси є головним економічним інструментом втручання в процеси розширеного відтворення, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту. Вони є специфічною формою руху виробничих відносин, підсистемою економічного базису. Фінанси як система економічних відносин об'єктивно поділяються на дві сфери: державні фінанси і фінанси підприємств.
Фінанси підприємницьких структур виступають складовою економічних відносин і пов'язані з формуванням, розподілом та використанням грошових доходів і фондів. Вони тісно корелюють з державними фінансами: чим вища продуктивність праці, тим більші розміри продукту, що виробляється фірмою, тим більшу його частину можна вилучити до державної скарбниці. Отже, чим більший обсяг прибутку, тим більш значну його частину можна спрямувати до бюджету й на розширення виробництва, тим вищою буде ефективність виробництва і, врешті-решт, маса самого прибутку.
Фінанси суб'єктів малого бізнесу мають важливе значення для формування фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв'язки між макрорівнем та чисельними мікрорівнями фінансів господарських одиниць. Суб'єкти малого підприємництва сплачують державі та місцевим органам влади податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює непрямі заходи, що сприяють розвиткові підприємництва. У структурі фінансових взаємозв'язків ринкового господарства фінанси підприємницьких структур, зокрема малого підприємництва, відіграють важливу роль, тому що вони обслуговують головну ланку суспільного виробництва, де створюються матеріальні та нематеріальні блага і формується визначальна маса фінансових ресурсів країни. Їм властиві, з одного боку, риси, що характеризують економічну природу фінансів у цілому, а з іншого боку - особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у підприємницьких структурах.
Фінансові ресурси підприємницьких структур можна поділити на три групи відповідно до джерел їх формування.
Першу групу складають доходи та надходження, які утворюються за рахунок власних та прирівняних коштів.
Доходи:
- прибуток від основної діяльності, прибуток від виконаних науково-дослідних робіт та науково-конструкторських робіт (НДДКР) та інші цільові доходи;
- прибуток від фінансових операцій;
- прибуток від будівельно-монтажних робіт, які виконуються господарським способом;
- інші види доходів.
Надходження:
- амортизаційні відрахування;
- виручка від майна, що вибуло;
- не поточні пасиви;
- цільові надходження;
- мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві;
- пайові та інші внески членів трудового колективу;
- інші види надходжень.
Другу групу складають кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку, а саме: продаж власних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, а також кредитні інвестиції.
До третьої групи зараховують надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу. До таких джерел належать:
- фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах;
- страхове відшкодування ризиків;
- фінансові ресурси, що надійшли від концернів, асоціацій тощо;
- дивіденди та проценти на цінні папери інших емітентів;
- бюджетні субсидії;
- інші види ресурсів.
Ринкові відносини вимагають від суб'єктів малого бізнесу об'єктивної оцінки фінансового стану свого підприємства, фінансової ситуації у народному господарстві країни в цілому. Інакше вони не зможуть прийняти правильні управлінські рішення в цій сфері, і їхні шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі залишатимуться мінімальними.
1.5. Джерела фінансування малого бізнесу в Україні.
Усім підприємствам для свого існування і розвитку необхідний капітал, який забезпечується шляхом фінансування.
В теорії фінансового менеджменту виділяються два основні види фінансування: внутрішнє і зовнішнє, які розмежовуються на дві основні групи: позичені та власні кошти.
Позичені кошти можуть бути короткостроковими і довгостроковими. До власних коштів належать: статутний капітал, акціонерний капітал, резерви, прибутки, спеціальні фонди тощо.
Внутрішнє фінансування - це таке фінансування. при якому кошти генеруються всередині фірми. Це є власні кошти. В цьому випадку кошти можуть надходити із таких джерел:
1) прибутки;
2) продаж ліквідних активів;
3) скорочення оборотного капіталу;
4) кредити від постачальників;
5) дебіторська заборгованість;
6) амортизаційні відрахування.
Сьогодні для малих і середніх підприємств України це джерело не є головним, оскільки розміри прибутків є невеликими. Крім того, собівартість вітчизняного виробника так завантажена надбавками, що сподіватися йому на високий прибуток не доводиться.
Отже, малі господарські одиниці мають обмежені можливості для перетворення прибутку у додатковий капітал з метою розширення виробництва.
Якщо вдало продати мало використовувані активи, то можна отримати необхідні гроші. Однак основний капітал підприємств сьогодні на 60-40% зношений, тому продати його на ринку часто дуже важко, а то й неможливо. В стартовій ситуації краще активи брати в оренду, ніж купувати у власність.
Якщо спробувати зменшити короткострокові активи, то теж можна отримати певні кошти. Однак вилучення цих грошей з обороту означатиме спад господарської активності, що автоматично відіб'ється на обсягах виторгу і прибутках фірми.
Грошові кошти всередині фірми можуть з'явитись шляхом вилученняамортизаційних відрахувань.
Амортизація нараховується протягом всього нормативного строку служби основного капіталу, а необхідність в її використання настає лише після фактичного його вибуття. Тому до моменту заміни основного капіталу, який вибув із експлуатації, амортизація є тимчасово вільною і може використовуватись як джерело фінансування виробництва.
Основними методами нарахування амортизації сьогодні є метод рівномірної амортизації і метод прискореної амортизації.
Рівномірна амортизація - вартість основного капіталу списується рівними частками протягом всього періоду

 
 

Цікаве

Загрузка...