WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища - Курсова робота

заборгованості 0 227,6:538,6=0,4 250,1:742,1=0,3
13 Період обороту кредиторської заборгованості 0 365:0,4=912,5 365:0,3=1216,7
14 Продуктивність праці 1458,3:20=73 3251:20=163 2324,8:20=116
Ріст фінансової стійкості і рентабельності підприємства залежить від багатьох факторів. Однак найбільше темпи росту показників діяльності та стану підприємства залежать від темпів росту власного капіталу, який в свою чергу залежить від:
- рентабельності продажу;
- оборотності капіталу;
- фінансової активності по залученню коштів;
- норми розподілу прибутку на інвестиційні потреби.
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство ТОВ "ТЕКОС Лтд" за ЄДРПОУ 18094728
Територія за КОАТУУ 30266
Форма власності Колективна за КФВ 20
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Галузь Будівництво за ЗКГНГ 95300
Вид економічної діяльності Проектні роботи, будівництво за КВЕД 61110
Середньооблікова чисельність 24 Контрольна сума
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса м. Київ, вул. Димитрова, 24 тел.244-40-75
1. Баланс на 01 січня 2001, 2002, 2003 роки. Форма №1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року На кінець звітного року На початок звітного року На кінець звітного року На початок звітного року
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2001 2002 2003
І. Необоротні активи:
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 89,0 69,0 69,0 77,8 77,8 99,7
- первісна вартість 031 128,0 138,0 138,0 185,8 185,8 217,2
- знос 032 49,0 69,0 69,0 108,0 108,0 117,5
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І. 080 89,0 69,0 69,0 77,8 77,8 99,7
ІІ. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 802,7 1200,0 1200,0 227,6 227,6 250,1
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160
- первісна вартість 161 347,7 503,4 503,4 285,6 285,6 135,3
- резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 3,1 2,3 2,3 7,0 7,0 1,7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0,8 5,4 5,4
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 100,0 102,9 102,9 45,4 45,4 25,4
- в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 385 1033,3 1033,3 964,0
Всього за розділом ІІ. 260 1292,8 1814,0 1814,0 1598,9 1598,9 1376,5
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 1381,8 1883,0 1883,0 1676,7 1676,7 1476,2
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року На кінець звітного року На початок звітного року На кінець звітного року На початок звітного року
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2001 2002 2003
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Додатковий капітал 320 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11,4 46,8 46,8 203,8 203,8 161,6
Неоплачений капітал 360
Всього за розділом І. 380 141,0 176,4 176,4 333,4 333,4 32,0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 604,4 1227,4 1227,4 395,5 395,5 487,3
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 203,0 403,5 403,5 403,5 403,5
ІV. Поточні зобов'язання
Довгострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 398,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 538,6 538,6 742,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 31,8 6,4 6,4 0,6 0,6
- зі страхування 570 1,8 1,8
- з оплати праці 580 3,6 5,3 5,3 3,3 3,3
Інші поточні зобов'язання 610 64,0 64,0 278,8
Всього за розділом ІV. 620 433,4 75,7 75,7 544,3 544,3 1020,9
V. Доходи майбутніхперіодів 630
Баланс 640 1381,8 1883,0 1883,0 1676,7 1676,7 1476,2
Продовження додатку
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
2. Звіт про фінансові результати
(річний) за 2001, 2002, 2003 роки
Форма №2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка 2001 2002 2003
п.р. звітн. п.р. звітн. п.р. звітн.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 634,0 1750,0 1750,0 3901,2 3901,2 2789,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 105,6 291,7 291,7 650,2 650,2 464,9
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 528,4 1458,3 1458,3 3251,0 3251,0 2324,8
Інші операційні доходи 040 0,8 2,0 2,0
Інші звичайні доходи 050
Надзвичайні доходи 060
Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 529,2 1460,3 1460,3 3251,0 3251,0 2324,8
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080
Матеріальні затрати 090 313,0 992,0 992,0 2063,2 2063,2 145,5
Витрати на оплату праці 100 84,0 168,7 168,7 118,1 118,1 91,2
Відрахування на соціальні заходи 110 34,6 64,8 64,8 45,0 45,0 31,8
Амортизація 120 20,0 20,0 20,0 20,4 20,4 23,0
Інші операційні витрати 130 43,2 148,0 148,0 800,5 800,5 2009,8
У тому числі: 131
140
Інші звичайні витрати 150 181,6
Надзвичайні витрати 160
Податок на прибуток 170 23,0 20,0 20,0 3,5
Разом витрати (090+100+110+120+130+
140+150+080+160+170) 180 517,8 1413,5 1413,5 3047,2 3047,2 2486,4
Чистий прибуток (збиток)
(070-180) 190 11,4 46,8 46,8 203,8 203,8 -161,6
Висновки.
Отже, фінанси є головним економічним інструментом втручання в процеси розширеного відтворення, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту. Вони є специфічною формою руху виробничих відносин, підсистемою економічного базису.
Фінанси є кровоносною системою підприємницької діяльності. Рух грошей, його швидкість і масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху грошей починається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот всього капіталу.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансів, відображають процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, тому що підприємство є формою підприємницької діяльності.
Фінанси підприємницьких структур виступають складовою економічних відносин і пов'язані з формуванням, розподілом та використанням грошових доходів і фондів. Вони тісно корелюють з державними фінансами: чим вища продуктивність праці, тим більші розміри продукту, що виробляється фірмою, тим більшу його частину можна вилучити до державної скарбниці. Отже, чим більший обсяг прибутку, тим більш значну його частину можна спрямувати до бюджету й на розширення виробництва, тим вищою буде ефективність виробництва і, врешті-решт, маса самого прибутку.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. "Фінанси підприємств": Слав'юк Р.А.: Навчальний

 
 

Цікаве

Загрузка...