WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування капіталовкладень - Реферат

Фінансове планування капіталовкладень - Реферат

вартості акціонерного капіталу.
Визначення вартості залученого капіталу
1. Визначення вартості нових випусків звичайних акцій
Вартість акціонерного капіталу за рахунок нового випуску звичайних акцій, більша ніж вартість нерозподілених прибутків, тому що при новому випуску звичайних акцій виникають витрати на їх випуск та розповсюдження.
Для того, щоб визначити чому дорівнює вартість капіталу від нового випуску акцій, необхідно визначити, яку норму прибутку необхідно заробити на фондах, отриманих за рахунок продажу акцій для того, щоб виправдати витрати на випуск звичайних акцій. розрахунок норми прибутку можна зробити використовуючи таку формулу:
Ce = ,
де: F - процент витрат на випуск та розповсюдження, що виник внаслідок продажу звичайних акцій;
P0- поточна ціна акції;
D1 - розмір дивіденду, що очікується отримати в кінці першого року;
P0(1-F) - чиста ціна за акцію, яку отримує компанія.
Визначення вартості позичкового капіталу
В процесі діяльності підприємства використовують позичковий капітал, який вони отримують у вигляді:
1) випуску облігацій, які мають визначений строк погашення та визначену процентну ставку;
2) довгострокового кредиту комерційних банків;
3) вартість привілейованих акцій.
Вартість капіталу від випуску облігацій дорівнює номінальній процентній ставці, яку компанія-емітент повинна буде сплатити під час погашення облігації.
Під час продажу облігацій вони звичайно розповсюджуються за номінальною вартістю і вартість облігацій можна визначити за формулою:
,
де: Cd - вартість капіталу, отриманого від випуску облігацій;
in - номінальна процентна ставка, яку підприємство - емітент повинно буде сплатити під час погашення облігації в період n.
Говорячи про вартість позичкового капіталу, необхідно враховувати наступний факт. На відміну від доходів, що підприємство сплачує власникам звичайних акцій, проценти за користування позичковим капіталом включаються до валових витрат підприємства. Завдяки цьому, вартість позичкового капіталу після сплати податків знижується. Внаслідок того, що проценти являють собою утримання з податку, підприємство, що користується позичковим капіталом, одержує податкову економію, яка зменшує чисту вартість боргу. Вартість позичкового капіталу, яка розрахована з урахуванням податкової економії називається ефективною вартістю позичкового капіталу. Ефективна вартість позичкового капіталу розраховується за такою формулою:
,
де: -ефективна вартість позичкового капіталу;
- ставка податків;
- номінальна процентна ставка за користування позичковим капіталом.
Визначення середньозваженої вартості капіталу інвестиційного проекту.
Щоб остаточно розв'язати питання про вибір довгострокових засобів фінансування операцій підприємства, недостатньо лише обчислити кошти того, чи іншого капіталу. Необхідно проаналізувати та з'ясувати, як новообраний капітал може вплинути на загальну вартість капіталу інвестиційного проекту. Загальна вартість капіталу інвестиційного проекту визначається як сердньозважена вартість усього використовуваного капіталу. Середньозважена вартість капіталу (СЗВК) може бути обчислена після визначення вартості окремих компонентів капіталу. Це обчислення проводиться шляхом множення вартості кожного виду капіталу на їх частку (питому вагу) у структурі капіталу підприємства (інвестиційного проекту) і підсумування одержаних величин:
СЗВК = ,
де: - відповідно частка (питома вага) позичкового капіталу, привілейованих акцій, власного капіталу;
- вартість відповідних компонентів капіталу;
- ставка податку на прибуток.
Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку
Загальні витрати підприємства (незалежно від того, чи включаються вони до собівартості продукції) можна поділити на змінні та постійні.
Змінні витрати - це витрати, які прямо пропорційно залежать від обсягу виготовленої продукції.
Постійні витрати - це витрати, які не залежать від зміни обсягів виробництва
Мета аналізу беззбитковості - визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює витратам. Коли обсяг продажів нижчий цієї точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює витратам, фірма веде бізнес беззбитково.
Точкою беззбитковості (Break-even point) називається ситуація за якою загальні доходи дорівнюють загальним витратам.
Розрахунок точки беззбитковості
Точка беззбитковості (ВЕР) у натуральному виразі розраховується за формулою:
,
Маржинальний доход - це різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами на її виробництво. Величина маржинального доходу повинна покривати постійні витрати та забезпечувати необхідне значення прибутку.
МД = V- Сзмін , де
МД - маржинальний доход;
V -виручка від реалізації;
Сзмін - змінні вмтрати.
Маржинальний доход на одиницю продукції - це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами на одиницю продукції. Величина маржинального доходу на одиницю продукції залишається незмінною доки не зміниться ціна одиниці продукції і змінні витрати на одиницю продукції.
Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу. Коефіцієнт маржинального доходу - це відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни.
Точка беззбитковості (ВЕР) у вартісному виразі розраховується за формулою:
= ,
де Cпост - постійні витрати; Cзмін - змінні витрати; V - обсяг реалізації.
Коефіцієнт маржинального доходу - це відношення маржинального доходу на одиницю продукції до ціни за одиницю продукції.
Кмд = .
Продовженням аналізу беззбитковості є цільове планування прибутку. Головною метою цього аналізу є визначення обсягу продажів при якому підприємство отримає запланований прибуток.
Запланований обсяг реалізації у натуральному виразі розраховується за формулою:
де: Vнат - запланований обсяг реалізації; ТР - запланований розмір прибутку.
Запланований обсяг реалізації у вартісному виразі розраховується за наступною формулою:
=
Запас міцності - це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує обсяг реалізації в точці беззбитковості. Запас міцності відображає граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику зазнати збитків.
Запас міцності може розраховуватись в абсолютної та відносної формах:
Запас міцності ($) = Обсяг реалізації - BEP
Запас міцності (%) = Запас міцності ($) / Обсяг реалізації
При управлінні структурою поточних витрат слід враховувати ефект виробничого важеля (лівереджу). Виробничий (операційний) важіль - це залежність прибутку від структури витрат, яка обумовлена зміною обсягу виробництва; він показує, на скільки відсотків збільшиться прибуток від збільшення виручки на 1%.
Операційний важіль використовується для прогнозу зміни чистого прибутку в разі відповідної зміни обсягу виручки. Для розрахунку величини операційного важеля використовується наступна формула:
Операційний важіль = =
Приклад.
Порядок розрахунку Значення (тис. $)
Виручка від реалізації 500
Мінус змінні витрати 350
= Маржинальний доход 150
Мінус постійні витрати 90
= Чистий прибуток 60
Операційний важіль 2.5
В цьому прикладі величина операційного важеля дорівнює 2.5, це означає, що, наприклад, при збільшенні обсягу виручки на 10% чистий прибуток збільшиться на 25%.
Величина операційного важеля залежить від співвідношення змінних та постійних витрат. Для підприємств з високим рівнем постійних витрат, при низькому рівні змінних витрат на одиницю продукції характерним є високий рівень операційного важеля.
Співвідношення між статтями поточних витрат може бути різним і визначається технічною й технологічною політикою, обраною при підготовці проекту. Зміна структури поточних витрат може істотно вплинути на величину прибутку. Інвестування в основні засоби супроводжується збільшенням умовно-постійних та відносним зменшенням умовно-змінних витрат. Виробничий важіль показує потенційну можливість впливати на валовий прибуток шляхом зміни структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажів).
Ефект виробничого важеля означає, що при збільшенні обсягів виробництва та реалізації питомі постійні витрати зменшуються, а прибуток фірми зростає.

 
 

Цікаве

Загрузка...