WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методологічні основи інвестування - Реферат

Методологічні основи інвестування - Реферат


Реферат на тему:
Методологічні основи інвестування
1. Сутність інвестицій та класифікація інвестицій Інвестиційна діяльність.
2. Інвестиційний ринок
3. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють.
Ключеві слова:
Інвестиції, майнові цінності, інтелектуальні цінності, валові інвестиції, чисті інвестиції, норма дохідності інвестицій, класифікація інвестицій, інвестиційна діяльність, реальні інвестиції, прямі інвестиції, інноваційні інвестиції, непрямі інвестиції, державні інвестиції, приватні інвестиції, іноземні інвестиції, спільні інвестиції, короткострокові інвестиції, довгострокові інвестиції, інвестиційний ринок, інвестиційний цикл, інвестиційний комплекс, заощадження, реальні активи, фінансові активи, інвестиційна інфраструктура, інвестор, тендерні торги, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, інвестиційна сфера.
Інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Такими цінностями можуть бути: грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); майнові права, що випливають із авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у виді технічної документації, виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. [6]
В економічному аналізі розрізняють валові та чисті інвестиції.
Валові інвестиції характеризують загальний обсяг інвестиційних коштів у певному періоді направлених у відтворення: нове будівництво, реконструкція, розширення, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів, а також на підтримання діючих потужностей.
Чисті інвестиції являють собою вкладення коштів у заново створювані виробничі фонди та відновлюваний виробничий апарат. Вони дорівнюють сумі валових інвестицій, зменшеній на суму амортизаційних відрахувань в певному періоді.
Постає питання: від чого залежить обсяг інвестицій? Назвемо деякі з факторів, що впливають на цей показник:
* Рівень заощаджень в доходах населення. В умовах низьких доходів на душу населення основна їх частина використовується на споживання. Із зростанням доходів збільшується їх частка, що направляється на заощадження, які є джерелом інвестиційних ресурсів. Залежність між рівнем заощаджень і обсягом інвестицій є пряма.
* Норма дохідності інвестицій. Прибуток є основним мотивом інвестування, тому чим вища норма дохідності очікується, тим більш привабливими будуть вкладення.
* Темп інфляції. Чим вищий цей показник, тим більше буде знецінюватись майбутній прибуток від інвестицій, і відповідно менше стимулів буде для нарощування обсягів інвестицій. Тут ми бачимо зворотну залежність. (Виняток складають ринок нерухомості, валютний ринок та ринок лікувальних засобів).
* Ставка банківського проценту. Якщо очікувана норма чистого прибутку перевищує ставку банківського проценту, то за інших рівних умов інвестування буде ефективним, і навпаки. Така залежність є зворотною.
* Податкова політика. При збільшенні рівня податкового тиску зменшується попит на інвестиції.
Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. В економічній теорії і на практиці з метою ведення обліку, аналізу і планування інвестиції класифікують по окремим ознакам.
1. По об'єктам вкладення. В економічній теорії принциповою ознакою класифікації інвестицій є виділення реальних та фінансових інвестицій.
Реальні інвестиції - це вкладення коштів у реальні активи - як матеріальні (виробничі основні та оборотні фонди, будівлі, споруди, обладнання, товарно-матеріальні цінності), так і нематеріальні активи (патенти, ліцензії, "ноу-хау", технічна, науково-практична, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація).
Інколи вкладення коштів у нематеріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції.
Фінансові інвестиції - вкладення коштів у різні фінансові інструменти (активи), такі як фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вкладення, депозити, паї і т.д.
Мал. 1.1. Класифікація інвестицій за об'єктами вкладення
Виділення інноваційної форми інвестицій і інтелектуальних інвестицій, в ряді випадків умовно, тому що інтелектуальні інвестицій в більшості випадків є інноваційними . В літературі зустрічаються різні класифікації інвестицій за формами. Класифікацію в формі рисунка 1.1. пропонує автор навчального посібника " Основи інвестиційної діяльності" Пересада А.А.
2. По способу участі в інвестиційному процесі виділяють прямі та непрямі інвестиції.
Прямі інвестиції характеризуються безпосередньою участю інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладенні коштів. Пряме інвестування здійснюють підготовлені інвестори, які мають достатню інформацію про об'єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування. Прямі інвестиції, як правило, здійснюються у формі кредиту без інвестиційних посередників з метою оволодіння контрольним пакетом акцій компанії.
Непрямі інвестиції - під ними розуміють інвестування, опосередковане третіми особами (інвестиційними або фінансовими посередниками). Не усі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об'єктів інвестування та подальшого управління ними. В цьому випадку вони придбають цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінансовими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів або інвестиційних компаній), а останні, зібрані таким чином інвестиційні кошти, розміщують на свій погляд у найбільш ефективні об'єкти інвестування, приймають участь в управлінні ними, а отримані доходи розподіляють серед своїх клієнтів.
3. В залежності від форми власності інвесторів розрізняють державні, приватні, іноземні та спільні інвестиції.
Державні інвестиції - це вкладення, які здійснюють центральні та місцеві органи влади і управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів та позикових коштів, а також інвестиції державних підприємств

 
 

Цікаве

Загрузка...