WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці - Контрольна робота

Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці - Контрольна робота

iнфляції, а також стабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуації в кpaiнi.
3. 3алежно вiд того, чи новi фiнансовi активи пропонуються для продажу, чи емітовані ранiше, фiнансовий ринок подiляють на первинний та вторинний. Первинний ринок, є ринком перших та повторних емiсiй, на якому здiйснюється початкове розмiщення фiнансових активiв серед інвесторів та початкове вкладення капiталу в piзнi галузi економiки. Обов'язковими учасниками первинного ринку є емiтентицiнних паперiв i iнвестори.
На вторинному ринку мають обiг емітентовані ранiше фiнансовi активи. Операцiї на вторинному ринку не збiльшують загальної кiлькостi фiнансових активiв i загального обсягу iнвестицiй в економіку. Важливi риси вторинного ринку - лiквiднiсть, можливiсть поглинати значнi обсяги фiнансових активiв у короткий час при незначних витратах на проведення операцiй. Основну частину операцiй на вторинному ринку становлять операцiї, пов' язанi з перерозподiлом сфер впливу на ринку, та спекулятивнi операцiї. Як правило, вторинний ринок визначає цiни на первинному ринку.
Вторинний ринок для деяких типiв фiнансових активiв є досить обмеженим, для iнших - практично вiдсутнiм. Для таких фiнансових активiв, як акцiї, ф'ючерси та опцiони, характерним є не тiльки розвинений вторинний ринок, а й наявнiсть спецiалiзованих бiрж для торгiвлi цими активами. Вторинного ринку кредитiв в Україні практично немає. У країнах з розвиненою ринковою економiкою вторинний ринок кредитiв розвивається за рахунок впровадження фiнансовими посередниками iновацiй на ринку інструментів позики, а саме внаслiдок використання процедури сек'юритизацiї активiв.
4. 3алежно вiд мiсця, де вiдбувається торгiвля фiнансовими активами, розрiзняють бiржовий та позабiржовий ринки. Бiржовий ринок, пов'язують iз поняттям бiржi як особливим чином організованoгo ринку, що сприяє збiльшенню мобiльностi капiталу та виявленню реальних ринкових цiн активiв. Бiржовий ринок є переважно вторинним ринком, оскiльки на ньому в бiльшостi випадків вiдбувається торгiвля емiтованими ранiше фiнансовими активами. На позабiржовому ринку дiють так званi торгово-iнформацiйнi системи. Учасники таких систем - фiнансовi посередники - мають змогу ознайомитись iз попитом-пропозицiєю на фiнансовi активи та укласти угоди з тими посередниками, пропозицiї як их їх зацiкавлять.
На рiзних сегментах фiнансового ринку бiржовий та позабiржовий ринки вiдiграють piзну роль. Так, на валютному ринку торгiвля валютними ресурсами переважно зосереджується на позабiржовому мiжбанкiвському ринку. На ринку цiнних паперiв як бiржовий, так i позабiржовий ринки мають велике значення. Органiзаторами торгівлi на бiржовому ринку цiнних паперiв виступають фондовi та спецiалiзованi бiржi з торгiвлi ф'ючерсними та опцiонними контрактами. На позабiржовому ринку торгiвля цiнними паперами здiйснюється через торговельно-iнформацiйнi системи, якi створюються торговцями цiнними паперами вiдповiдно до законодавства конкретної країни. Торгiвля акцiями вiдбувається переважно на бiржовому ринку, а облiгацiями - на позабiржовому.
5. Якщо взяти за характерну ознаку для класифiкацiї поняття глобальностi, можна здiйснити подiл фiнансових ринкiв на мiжнародний та нацiональнi. Останні, у свою чергу, можуть бути подiленi на ринки резидентiв та нерезидентiв.
Ринок резидентiв є ринком фiнансових активiв, емiтованих резидентами на нацiональному ринку. Ринок нерезидентів - це ринок, на якому нерезиденти емiтують фiнансовi активи вiдповiдно до законодавства певної країни. Ринок нерезидентiв в Японiї називають "самурайським", в Iспанiї - "матадорським". Цiннi папери, емітовані на ньому, називають iноземними цiнними паперами. Ринки нерезидентiв досить розвиненi лише в окремих країнах, де державне регулювання сприяє розвитку таких ринкiв.
На мiжнародному фiнансовому ринку активи, емітовані поза юрисдикцiею будь-якої однiєї країни, пропонуються інвесторам багатьох країн. Учасниками мiжнародного ринку виступають уряди, центральнi банки, фiнансовi iнститути, великi промисловi корпорацiї, а також мiжнароднi фiнансовi iнститути та органiзацiї. Основними фiнансовими iнструментами, що мають обiг на мiжнародному ринку, є єврокредити, єврооблiгації, євроакції та похiднi фiнансовi iнструменти ф'ючерси, форварди, опцiони, свопи.
Постiйний розвиток мiжнародних ринкiв та iнтеграцiйнi процеси на них сприяють розвитку світової економiки, оскiльки дають можливiсть кращого розподiлу фiнансових pecypciв у світовому масштабi. Водночас вони роблять бiльш взаємозалежними економiки рiзних країн i зменшують можливостi урядiв країн у регулюваннi процесiв на нацiональних фiнансових ринках.
6. Остання класифiкaцiя, на якій я зупинюсь, не має чiтко визначеної ознаки. Проте оскiльки oкpeмi сегменти вiтчизняного фiнансового ринку мають специфiчну структуру та механiзми функцiонування, є сенс видiлити такi складовi фiнансового ринку, як ринок цiнних паперів (фондовий ринок), валютний та кредитний ринки.
Вiтчизняний валютний ринок вiдокремлений i жорстко-регульований, його функцiонування пов'язане iз великою кiлькiстю законодавчих та нормативних aктів, що стосуються валютного регулювання та валютного контролю, правил обiгу iноземної валюти на території України, основ функцiонування мiжбанкiвського валютного ринку тощо. Фондовий та кредитний ринки також функцiонують за своїми законами. В цiлому фiнансовий ринок України досить вiдокремлений вiд iнших фiнансових ринкiв, i сьогоднi досить "мляво" проходить його iнтеграцiя в систему мiжнародних фiнансових ринкiв.
Слiд зазначити, що на розвинених фiнансових ринках валютний ринок (ринок, на якому здiйснюється торгiвля iноземною валютою) не видiляється окремо як складова фiнансового ринку. Кредитний ринок виступає як специфiчна складова ринку інструментів позики.
Фiнансовий ринок може бути як повнicтю сегментований, так i повнiстю iнтегрований, якщо ринок повнiстю сегментований, інвестор з однiєї країни не може вкласти кошти в цiннi папери в iншiй країні. При цьому цiннi папери одного ступеня ризику на рiзних ринках мають рiзну ставку доходу, що обумовлюється як сегментованiстю ринкiв, так i рiзницею в курсах валют та вiдмiнностями в системах оподаткування. В повнiстю інтегрованому ринку інвестор може iнвeстувати кошти будь-де. При цьому цiннi папери одного ступеня ризику забезпечують iнвестopy однаковий рівень доходу. Cьoгoднi фiнанcовi ринки рiзного рiвня, а також ринки рiзних фiнансових інструментів рiзною мiрою інтегровані. Емiтенти мають обмеженi можливості щодо залучення дешевшого капiталу поза мiсцевим ринком, а iнвестори - щодо вкладення коштiв на ринках iнших країн та намiжнародному ринку.
Інодi поняття фондового ринку пов'язують лише з ринком середньо- та довгострокових або капiтальних цiнних паперiв.
Процес iнтеграції фiнансових ринкiв, який зараз триває в свiті, пов'язаний iз багатьма процесами,

 
 

Цікаве

Загрузка...