WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві - Курсова робота

Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві - Курсова робота

динаміку позикових коштів відбиваються в II розділі пасиву. Дослідний хлібозавод не відноситься до підприємств, які активновикористовують банківські чи іншого роду кредити. За даними балану, як за 1997, так і за 1998 роки хлібозавод кредитів не брав, а звідси і дані про позикові кошти у нього відсутні (2-га частина пасиву). Що стосується короткострокових пасивів, то такі мали місце за даний період, хоча й складають не значну його частину. Кредиторська заборгованість склала 595,5тис.грн у 1997р. і 670,8тис.грн - у 1998р., з них за товари і послуги, строк сплати яких не настав - 141,7тис.грн(320,5), з бюджетом - 96,2тис.грн(109,8), по позабюджетним платежам - 23,5тис.грн(27,8), по страхуванню - 17,1тис.грн(41,4), по оплаті праці - 60,2тис.грн(71,0), з дочірніми підприємствами - 7,1тис.грн(28,3), з учасниками - 2,2тис.грн(4,7), з іншими кредиторами - 180,2тис.грн(141,2), інші короткострокові пасиви - 145,9тис.грн(66,0).
Аналіз власних джерел доцільно починати з оцінки їхньої структури і складу за даними балансу і розшифровок до нього. Варто вивчити, чим подані джерела власних коштів, обсяг фондів спеціального призначення, інформацію про нерозподілений прибуток.
Потім переходять до поелементного вивчення кожного джерела, маючи у вигляді їхню різноманітну роль у функціонуванні підприємства.
Так, при аналізі статутного капіталу насамперед оцінюють повноту його формування, з'ясовуючи, у разі потреби, хто з засновників не виконав (частково виконав) свої зобов'язання по внеску в статутний капітал. У дослідного хлібозавода статутний капітал протягом 1997 - 1998 років знаходиться на рівні 1274,7тис.грн і оплачений цілком. У 1999 році завод планує збільшити свій статутний капітал.
Далі варто переконатися в стабільності величини статутного капіталу протягом звітного періоду й її відповідності даним, зафіксованим в установчих документах. Очевидно, що аналіз статутного капіталу має свою специфіку в залежності від організаційно-правової форми створення акціонерного товариства. Дослідний хлібозавод є акціонерним товариством відкритого типу, причому 51% акцій знаходится у власності держави, 49% акцій заводу викуплені трудовим колективом. Всі акції є іменними і власники акцій не мають права передавати або продавати свої акції іншим особам.
Важливе значення для оцінки ефективності діяльності підприємства має динаміка розміру фондів спеціального призначення (нагромадження і споживання). При цьому аналіз повинний враховувати різноманітну функціональну роль зазначених фондів у механіці фінансування діяльності акціонерного товариства. Тому аналіз випливає з відомості роздільно в частині коштів, що спрямовуються на виробничі потреби (інвестування і поповнення оборотних коштів) і потреби споживання.
Таблиця 4
Використання прибутку
Наіменування напрямків 1997 1998 1998/1997 у %
1 2 3 4
Платежі до бюджету 1049,3 892,1 85,0
Відрахування в резервний фонд 117,9 136,1 115,4
Виробничий розвиток 645,3 827,8 128,3
Соціальний розвиток 587,2 692,9 118,0
Заохочування 537,6 584,9 108,8
Дивіденди 94,3 54,4 57,7
Інші цілі 139,9 426 304,5
За 1998 рік акціонерне товариство перерахувало у фонд нагромадження 827,8тис.грн, а у фонд споживання було перераховано 1332,2тис.грн. На фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення з отриманого прибутку було відвернено 12,3тис.грн, що на 18,8тис.грн менше ніж у 1997р. Якщо порівняти суму, направлену у фонд нагромадження, із початковою вартістю основних коштів, те очевидно, що підприємство не планує поступове переустаткування виробництва. Проте я вважаю, що Дослідному хлібозаводу і непотрібно відраховувати більше коштів у фонди нагромадження, тому що коефіцієнт зносу основних коштів по роках знижується невисокими темпами, так на початок 1997 року він складав 9%, на початок 1998 року - 8% на початок 1999 року складав 10%.
Важливим питанням в аналізі структури джерел коштів є оцінка самофінансування акціонерне товариства і раціональності співвідношення власних і позикових коштів.
Рівень самофінансування розраховується за допомого нуступних коефіціентів:
1.Коефіціент фінансової стійкості (Кс) - це співвідношення власних і запозичених коштів:
,
де М - власні кошти, К - позикові кошти, З - кредиторська заборгованість.
Чим вища величина даного коефіціента, тим стійкіший фінансовий стан акціонерного товариства. За даними дослідного хлібозавода цей показник за останні роки по-троху зростає. Так у 1997 році він становив 5,67, а в 1998 році - вже 6,15. Це свідчить про те, що фінансовий стан завода постійно поліпшується.
2.Коефіціент самофінансування (Ксф) :
,
де П - прибуток, направлений у фонд нагромадження, А - амортизаційні відрахування.
Даний коефіціент показує співвідношення джерел фінансових ресурсів, тобто у скільки разів власні джерела перевищують запозичені кошти.
Коефіціент самофінансування характеризує деякий запас фінансової міцності акціонерного товариства. Чим більша величина цього коефіціента, тим вище рівень самофінансування. На дослідноу хлібозаводі він склав 0,87 - у 1997р. і 1,39 - у 1998р.. Отже, рівень самофінансування зріс, тобто об'єм власних джерел фінансування виробничо-торгівельного процесу заводу в 1,39 разу перевищує величину запозичених коштів.
3.Коефіціент стійкості процесу самофінансування (К):
Цей кофіціент показує частку власних коштів, направлених на розширене фінансування. Чим вища величина даного кофіціента, тим сталіший процес самофінансування на акціонерному товаристві. У 1997р. частка власних коштів складала 15%, а в 1998р. - 23%. Це означає, що частка власних коштів, направлена на розширення виробництва зросла на 8%, процес самофінансування став більш стійким.
4.Рентабельність процеса самофінансування (Р):
,
де ЧП - чистий прибуток.
Рентабельність процеса самофінансування є не що інше, як рентабельність використання власних коштів. Рівень рентабельності показує величину сукупного чистого дохода, отриманого з 1 грн вкладених власних фінансових ресурсів, котра потім може бути використана на самофінансування. В даному прикладі цей коефіцієнт досить високий і складає 75% - у 1997р. і 90% - у 1998р. Це означає, що з 1грн вкладених власних коштів ми отримаємо у 1998р. 90 коп доходу.
5. Коефіцієнт незалежності (Кн):
Коефіціент незалежності характеризує частку власних джерел у загальному обсязі джерела.
6. Коефіцієнт інвестування (власних джерел) (Кі):
Коефіцієнт інвестування показує, у який степені джерела власних коштів покривають проведені інвестиції.
7. Іншим показником, що характеризує використання власних коштів акціонерного товариства, є оборотний капітал, що визначається як різниця поточних витрат і короткострокових зобов'язань. Іншими словами, підприємство має оборотний капітал доти, доки поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання (або в цілому доти, поки воно ліквідно).
У

 
 

Цікаве

Загрузка...