WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Зміст і значення оперативного фінансового плану - Реферат

Зміст і значення оперативного фінансового плану - Реферат

ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням виручки на поточний рахунок та витрачанням готівкових грошових коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов'язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних та залучених засобів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.
Фінансовий план (баланс доходів та видатків) показує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році. Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень (табл. 1). Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, - забезпечити залучення коштів.
Таблиця 1
БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ II. ІЛН) НА 199_р.
Місяць Надходження Витрати Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2) Залишок на початок місяця Залишок на кінець місяця (3)+(4) Резерв Надлишок або дефіцит (5)+(6)
1 2 3 4 5 6 7
План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно
Січень
Лютий
Березень
і т.д.
Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл. 2).
Таблиця 2
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР ЗА ___ 199___ року
№ п/п Статті План Факт Відхил.
Надходження
1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності
2 Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів
3 Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
4 Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів
6 Надходження від погашення дебіторської заборгованості
7 Кредити отримані
8 Аванси від покупців і замовників
9 Надходження орендної плати
10 Отримана безповоротна фінансова допомога
11 Цільові надходження
12 Кошти, що надходять для формування статутного фонду
13 Інші надходження
Усього надходжень
Видатки
1 Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб
2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
3 Платежі в бюджет усього
У тім числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників транспортних засобів
інші податки і збори
4 Внески в Пенсійний фонд
5 Внески на обов'язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття
6 Інші відрахування в позабюджетні фонди
7 Оплата за товарно-матеріальні цінності
8 Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт
9 Погашення кредиторської заборгованості
10 Погашення термінових позичок банку
11 Погашення прострочених позичок банку
12 Погашення довгострокових позичок банку
13 Сплата відсотків за кредит
14 Авансові платежі
15 Орендна плата
16 Платежі за векселями
17 Виплата дивідендів
18 Інші видатки
Усього видатки
Перевищення надходжень над видатками
Перевищення видатків над надходженнями
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року
У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний
проміжок планового періоду.
Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. Він уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.
Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає своєчасне погашення кредиторської, а також своєчасне стягнення дебіторської заборгованості.
На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації.
Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці. При цьому слід ураховувати реальні умови, а тому доцільно розглянути:
o який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на одного або кількох головних боржників;
o імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її виникнення, а також питому вагу простроченої заборгованості;
o питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської заборго-ваності.
Кредиторська заборгованість у складі залучених засобів займає важливе місце. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не суперечить чинному законодавству і не може справити негативного впливу на фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та кредитування, то вона призводить дофінансових ускладнень в інших підприємств.
Прострочені постачальникам платежі найчастіше виникають тоді, коли на підприємстві не налагоджено чіткої фінансової роботи:
оборотні кошти заморожені в дебіторській заборгованості або в по-наднормативних, непрокредитованих банком товарно-матеріальних цінностях; розмір власних оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної мінімальної потреби підприємства в них для забезпечення поточної діяльності.
Платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. З допомогою платіжного календаря постійно контролюється платоспроможність підприємства.
Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з до-помогою платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного фінансового плану - балансу доходів і видатків підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...