WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика фінансів - Курсова робота

Статистика фінансів - Курсова робота

належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку; природні аномальні явища; соціальні потрясіння і т. ін. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію страхової компанії і механізми її реалізації; масштаби страхової діяльності та її диверсифікацію; ефективність інвестиційної діяльності та структуру інвестиційного портфеля.
Фінансова діяльність страхових компаній передбачає не лише можливість створення фінансових ресурсів для відшкодування збитків. Адже як і всякий суб'єкт ринкової економіки, страховик прагне отримати прибуток. Прибуток від страхової діяльності (крім страхування життя і медичного страхування, порядок та умови здійснення яких визначено актами чинного законодавства) обчислюється як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг. До доходів від страхової діяльності належать:
o зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами страхування і перестрахування;
o комісійні винагороди за перестрахування;
o частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
o повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів;
o повернуті суми технічних резервів, інших ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства.
До витрат страховика належать:
* виплати страхових сум та страхових відшкодувань;
* відрахування в централізовані страхові резервні фонди;
* відрахування в технічні резерви, інші ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства;
* витрати на проведення страхування;
* інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.
Для оцінювання економічної ефективності страхової діяльності може бути використана така система статистичних показників:
Коефіцієнт фінансової стабільності Кф.с страхової компанії:
Кф.с = Доходи + Середня вартість активів компанії
Витрати страхової компанії
Точніше оцінити фінансовий стан, а звідси й стабільність страхової компанії можна за допомогою такої системи показників (коефіцієнтів):
К1 = Прибуток
Навантаження - Витрати
К2 = Прибуток
Обсяг страхових платежів
К3 = Прибуток
Сума страхових відшкодувань
К4 = Прибуток
Резервний фонд
К5 = Навантаження
Резервний фонд
К6 = Навантаження
Обсяг страхових платежів
К7 = Прибуток
Витрати
К8 = Прибуток + Резервний фонд
Обсяг ризиків
Для обгрунтування управлінських рішень стосовно фінансової стабільності визначається вплив на динаміку цих коефіцієнтів окремих їх складових методом ланцюгових підстановок. Оцінку впливу результатів діяльності за окремими видами страхування та по регіональних установах страхової компанії на ефективність усієї страхової компанії можна оцінити за допомогою системи індексів змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.
Для забезпечення своїх контрактних зобов'язань страхові компанії мають нагромаджувати і підтримувати свої фонди в розмірі, який необхідний для покриття очікуваних зобов'язань, забезпечення необхідного рівня платоспроможності та прибутковості акціонерного капіталу. З цією метою здійснюється інвестування фондів компанії для одержання необхідного доходу з мінімальним ризиком. Для статистичного забезпечення управління процесом інвестування коштів страхової компанії необхідно в статиці та динаміці висвітлити такі процеси.
І. Формування коштів компанії за рахунок різних джерел (страхування, операції з цінними паперами, кредити, валютні операції, власна виробнича діяльність тощо).
II. Використання коштів на виплату дивідендів акціонерам, зобов'язань за кредитами тощо.
III. Використання коштів на поточні витрати.
IV. Формування фонду коштів для капіталізації (з урахуванням щойно наведеного).
Зв'язок між розділами такий: І - II - III = IV. Для оцінювання ефективності нарощування коштів страхової компанії мають бути оцінені такі показники:
o нарощування активів компанії як фактора зміни ціни акцій компанії;
o ефективність вкладення коштів у акції порівняно з банківськими депозитами;
o вплив на ціну акцій компанії різних напрямків інвестування;
o ефективність з погляду прибутковості та інших показників ефективності діяльності компанії різних напрямків інвестування.
У процесі аналізу кількісних та якісних показників діяльності страхових компаній, що діють на страховому ринку України, необхідно досліджувати окрім інших параметрів і пропорційність розподілу економічних показників страхової діяльності страховиків у взаємозв'язку з відповідними факторами внутрішнього і зовнішнього середовища.
Під час аналізу пропорцій внутрігалузевої діяльності страховиків, що утворюються на макрорівні, економічно виправданим є дослідження взаємозв'язків між доходами і прибутками, які отримують страхові компанії, та їх витратами (фінансові, матеріальні витрати, затрати праці тощо).
Для кращого розуміння економічних процесів, що відбуваються на страховому ринку країни, необхідно всебічно вивчати пропорції, що формуються між результатами страхової діяльності та факторами зовнішнього середовища (макроекономічна стабільність, тенденції та результативність інвестиційної діяльності, розвиток грошово-кредитної та банківської системи і т. ін.).
З цією метою застосовуються статистичні методи аналізу пропорційності за базою коефіцієнтів локалізації, концентрації та кривих Лоренца.
Розширення й оновлення статистичної бази звітних даних про функціонування страхового ринку України є необхідною умовою науково обґрунтованої маркетингової діяльності страхових компаній на основі дослідження кон'юнктури ринку страхових послуг, аналізу стану відповідноїринкової ситуації, яка поєднує в собі співвідношення і збалансованість сукупного попиту і пропозиції на страхові послуги та відповідно доходів і витрат страховиків; виявляє провідні тенденції, що притаманні національному страховому ринку; показує ступінь ділової активності як страховиків так і страхувальників та посередників; характеризує стан конкурентного середовища на страховому ринку та ступінь його монополізованості та. ін.
Удосконалення інформаційної бази як на макро-, так і на мікрорівні є вагомою запорукою обґрунтованого прогнозування економічних параметрів страхової діяльності та напрямів розвитку страхового ринку в цілому.
Література:
1. Статистика: Підручник / СС. Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін.;
За ред.докт.екон.наук С.С.Герасименко - К.: КНЕЦ, 2000р.
2. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.;
За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. - К.: Вища шк., 1993р.
3. Статистика. Збірник задач. / Під ред. А.В.Головач, 1994р.
4. Елисеева А.Н., Юзбашев В.К. Общая теория статистики. - М. Финансы и статистика, 1995г.
5. Пальян В.С., Ерина А.М. Теория статистики. Практикум., 1997г.

 
 

Цікаве

Загрузка...