WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика фінансів - Курсова робота

Статистика фінансів - Курсова робота

країни;
o проаналізувати динаміку (тобто встановити тенденції зміни) цін на фондовому ринку;
o базуючись на виявлених тенденціях, розробити прогноз зміни цін на фондовому ринку.
Такий прогноз можливий, звісно, лише за умови, що різких змін в економіці та політиці не буде.
Найпростіше скористатися традиційним технічним аналізом для прийняття рішень, побудувавши та розглянувши просту діаграму, яка характеризує зміну цін.
Ціни
Тренд,
який знижується
Час
Ціни
Тренд,
який зростає
Час
Рис.1. Динаміка цін цінних паперів певної групи
Наближення графіка до ліній тренду сигналізує про найсприятливіший момент для продажу (якщо тренд знижується) або купівлі (якщо тренд зростає) акцій. При цьому можна зіставити рівні цін з часом проведення операцій, днями тижня чи сезонним фактором. Коли ускладнити графік, поповнивши його інформацією про обсяги продажу, удається виконати й глибший аналіз ситуації.
Графічний аналіз - засіб обгрунтувати момент проведення операції, проте він не дає змоги встановити, щодо якої акції цю операцію слід застосувати. Для вибору акції можна поряд з описаним традиційним скористатися сучасним технічним аналізом, який передбачає порівняльний аналіз динаміки та варіації показників ринку щодо певного набору цінних паперів, з якого цей вибір потрібно зробити.
Уважається за доцільне купувати акції, щодо яких протягом попереднього періоду спостерігалися такі закономірності:
1. Сталий рівень показників:
Коефіцієнт доходів
(процент доходів,
які були розподілені
серед акціонерів)
= Виплачено дивідендів на одну акцію
Чистий прибуток у розрахунку на одну акцію
Дивідендна віддача акцій = Виплачено дивідендів
Ринкова ціна акції
Повний дохід від капіталу
= Сплачено дивідендів + (Ціна акції на кінець року - Ціна акції на початок року )
Ціна акції на початок року
2. Незначна варіація цін та інших показників ринку (для її оцінювання застосовують середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації).
При купівлі кількох видів цінних паперів з метою комплектування портфеля для зниження ризикованості вкладень, крім рівнів доходності та ризикованості окремих видів акцій, до уваги слід брати рівень впливу на них одних і тих самих факторів. Наприклад, курси акцій нафтодобувних, нафтопереробних, металургійних та автомобільних фірм пов'язані прямою залежністю. Або, як сказали б математики, коливаються в одній фазі. Водночас курси акцій венчурних компаній, які виробляють сучасне високотехнічне устаткування, а також електротехнічних та залізничних компаній коливаються щодо названих раніше в різних фазах.
Купуючи акцію, необхідно вміти відрізнити ринкову ціну, за якою продавець пропонує конкретну акцію, від її реальної ціни, що відповідає розміру майбутніх дисконтованих грошових потоків (МДГП). Здебільшого ці відмінності невеликі, але в разі проведення спекулятивних операцій на фондовій біржі або під час періодів підйому чи спаду в економіці відмінності можуть ставати значними, і їх слід уміти встановлювати.
Номінальна ціна акції зумовлена вартістю проекту, який має намір профінансувати емітент. Ринкова ціна в момент емісії встановлюється на базі МДГП із бізнес-плану. Надалі ціна акції змінюватиметься під впливом як результатів фінансово-господарської діяльності фірм, так і факторів ринку. Проте фактори ринку впливають на всі акції одного виду. А тому різниця в рівнях цін саме й зумовлюватиметься досягнутими фірмою результатами, що знайде відгук у таких показниках:
o рівень сплачуваних доходів;
o темпи приросту дивідендів;
o рівень дисконтної ставки (який береться до уваги інвестором для компенсації ризику при вкладанні коштів у цю фірму і який емітент має забезпечити).
Вплив кожного з цих факторів на ціну акції враховується так:
1. Рівень сплачуваних дивідендів:
Ціна акції = Сума виплачених дивідендів на одну акцію
Дисконтна ставка
2. Темпи приросту дивідендів:
Ціна акції
= Сума виплачених дивідендів х Темпи зростання дивідендів
Дисконтна ставка - Темпи приросту дивідендів
Але найскладнішим є завдання встановлення рівня дисконтної ставки, адекватної ризику операції. Емітент цей ризик уже оцінив, установивши відповідну дисконтну ставку при оцінюванні ефективності проектів, про що докладно йшлося раніше. Дисконтна ставка ризику купівлі певної акції формується під впливом двох груп факторів:
1) ризику фінансового ринку в цілому;
2) ризику конкретного емітента.
Перший - диверсифікований - ризик ураховується усередненими показниками дохідності ринку на підставі прямо пропорційної залежності між дохідністю і ризиком: Другий - недивер-сифікований, притаманний емітенту - ризик вимірюється відхиленням дохідності конкретної акції порівняно з дохідністю ринку. Найпоширенішим методом, який ураховує ці два ризики, є метод МОКА - модель оцінювання капітальних активів. Позначимо Rs. дисконтну ставку для розрахунку ціни конкретної простої акції.
Тоді
де Rf - безпечна ставка дохідності (звичайно це дохідність за державними короткотерміновими зобов'язаннями); Кm - дохідність ринку (установлюється за допомогою фондових індексів); ? - коефіцієнт, який характеризує реакцію (чутливість) акцій на зміну ринкової ситуації;
? = Дохідність акцій
Дохідність ринку
Зауважимо проте, що Rs не є тією величиною, яку можна підставити у формули для обчислення реальної ціни акції. Адже вона не являє собою показник вартості капіталу, який, як уже зазначалося, і є тим рівнем дохідності, на який погоджується інвестор, купуючи цінні папери, оскільки стосується лише частини капіталу.
Пригадаємо, що капітал фірми включає:
Позичений 1) позичені кошти (у тому числі під капітал облігації з фіксованим процентом);
2) привілейовані акції;
Власний 3) залучені кошти (акціонерний капітал тал);
4) нерозподілений прибуток за звітний період.
Зрозуміло, що необхідний рівень дохідності для кожної частини капіталу буде різний, а тому і вартість капіталу являтиме собою осереднений показник.
Розглянемо розрахунок і зміну вартості капіталу докладніше на умовному прикладі.
Для позиченого капіталу необхідний рівень дохідності відомий позичальнику наперед і записаний на самомуцінному папері. Для нашого прикладу це 6% за облігаціями і 10,3% за привілейованими акціями. Для простих акцій фірми це ставка R, яка в нашому прикладі, за розрахунками методом МОКА, дорівнює 13,4%. Той самий рівень дохідності керівництво фірми має гарантувати і щодо нерозподіленої частини прибутку. Адже інакше акціонери вимагатимуть отримати його весь за дивідендами на акції, щоб уже самим шукати шляхи використання цих грошей з не меншою віддачею, ніж за акціями фірми.
372
Капітал фірми розподілений так:
o позичені кошти - 754 млн грн., або 45%;
o привілейовані акції - 40 млн грн., або 2%;
o власний капітал - 896 млн грн., або 53%. Виходячи з цього обчислюємо таку середньозважену вартість капіталу:
Це і є той рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...