WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

діяльності з використання сучасних методик керування фінансами
3) Ліквідації всіх технологічних недоліків. ( придбання оптимальної кількості необхідного устаткування),..
4) Упровадження максимально гнучкої системи ціноутворення на ВАТ "Чексил",
Пристосованої до потреб ринків.
Керування оборотними активами і поточними зобов'язаннями підприємства.
З проведеного в роботі аналізу можна зробити висновок про те, що однієї із самих гострих проблем підприємства є стан поточних активів і пасивів - дефіцит власних оборотних коштів, надзвичайно низькі показники ліквідності й оборотності, високий розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, що погіршується ситуація в сфері взаємних розрахунків фірми й ін.
Це свідчить як про несприятливість умов зовнішнього економічного, правового фінансового середовища (дефіцит оборотних коштів у покупців і постачальників, дорожнеча і важкоприступність довгострокових кредитів для інвестування виробничої діяльності підприємства, модернізації його технологій і відновлення застарілих основних фондів і ін.). Однак крім об'єктивних проблем функціонування виробничо-господарської діяльності підприємства, очевидні недоліки і прорахунки в керуванні оборотними активами і поточними зобов'язаннями, що, у сполученні з несприятливістю зовнішнього середовища, привели підприємство до досить хитливого фінансового стану.
Виходячи з вищевикладеного, одним з основних заходів щодо поліпшення фінансового положення підприємства є оптимізація керування його оборотними активами.
При оптимальному керуванні поточні активи і поточні пасиви можуть змінюватися щодня і вимагають ретельного моніторингу. При дефіциті засобів керування поточними активами погіршується і їхнє використання в іншім місці може виявитися найбільш ефективним (наприклад, зменшення витрат на обслуговування кредитів, проведення довгострокових перспективних фінансових вкладень і ін.).
В даний час компанія користається кредитами на поповнення оборотних коштів в основному з місцевих джерел. Цьому сприяє наявність на складі величезних запасів готової продукції і товарів, що не призначені під конкретні замовлення.
5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
В залежності від змісту запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану підприємства, можливі різні кінцеві результати від їх впровадження:
- зростання продуктивності праці, обсягів виробництва і прибутку внаслідок повнішого завантаження виробничих потужностей;
- збільшення обсягів реалізації і прибутку внаслідок прискоренні обертання оборотних коштів, кращого їх використання;
- збільшення випуску традиційної продукції і прибутку внаслідої розширення виробничих потужностей, додаткових капітальних вкла день, залучення позикових коштів;
- збільшення прибутку від впровадження заходів, спрямованих н. зниження собівартості продукції;
- збільшення прибутку внаслідок зростання випуску вже освоєно конкурентоспроможної продукції;
- збільшення прибутку шляхом освоєння виробництва нових кон курентоспроможних виробів;
- покращення результатів діяльності внаслідок поліпшення струк тури власних і позичених коштів, підвищення ліквідності, більш раціо нального використання коштів і т. ін.
Відповідно до цього застосовуються різні показники для розрахунків і фінансово-економічної оцінки очікуваних результатів: валовиі доход, валовий прибуток, балансовий прибуток, чистий прибуток, чистий доход тощо.
З урахуванням реалізації запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану ВАТ "Чексіл" припустимо основні доходи і витрати в 1999 році.Як наслідок активної діяльності відділу маркетингу, реалізації заходів підвищувальних якість, зовнішній вигляд, асортимент продукції планується підвищити обсяг реалізації продукції , , при цьому недоліку чи потужностей недостачі оборотних коштів для виконання плану не відбудеться. Оскільки збільшення реалізації продукції вимагає незначних додаткових витрат, то збільшення собівартості реалізованої продукції буде прямо пропорційно збільшенню обсягу реалізації.
Прибуток від реалізації розраховується виходячи з обсягів реалізації і собівартості реалізованої продукції.
Таблиця - Оцінка ефективності прийнятих рішень
№ п/п Запропонований захід Опис ефекту від запропонованих заходів
1 Організація раціональної системи керування збутом Поліпшення роботи відділу маркетингу, розширення ринків збуту продукції
2 Диверсифікованість виробничої діяльності Збільшення обсягу реалізації продукції Збільшення виторгу від реалізації продукції
Балансового прибутку
3 Зменшення дебіторської заборгованості Поповнення оборотних коштів
Тривалість обороту дебіторської заборгованості - зменшується;
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - збільшується.
ВИСНОВОК
У курсовій роботі викладені теоретична сутність і проблеми вивчення на сучасному етапі фінансових результатів як кінцевого підсумку господарської діяльності підприємств . З'ясувалося , що найбільш ефективно підприємство спрацювало в 1995 році , про що свідчить ряд розрахованих економічних показників , головним серед який є звичайно ж розмір балансового прибутку отриманої цього року.Був зроблений аналіз фінансового стану аналізованого підприємства на 1 січня 1997 року за даними балансу , а саме , були розглянуті джерела фінансових ресурсів підприємства , приведена характеристика майна підприємства , розрахований ряд коефіцієнтів , що характеризують фінансове положення підприємства і його платоспроможність . З'ясувалося , що підприємство не має власних оборотних коштів , а частка позикових засобів складає більш 80% у загальній сумі фінансових ресурсів аналізованого підприємства , звідси випливає , що фінансове положення підприємства дуже хитливо , крім того розраховані коефіцієнти ліквідності свідчать про мінімальну можливість забезпечення підприємством платежів по своїх короткострокових зобов'язаннях . Узагальнюючи результати зробленого аналізу фінансового стану акціонерного товариства "Чексил" , можна зробити висновок , що фінансовий стан підприємства є хитливим і має тенденцію до погіршення , про що свідчить низький рівень коефіцієнта незалежності , тобто недостатності власних фондів у покритті майна .
Література
Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1997.
2. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансьі Украинм: Учебное пособие. -Днепропетровск: Наука й образование, 1997.
3. Податкова система України / Під ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
4. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь й др. - Мн.: Вьісш.шк., 1997.
5. Финансм / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансьі й статистика, 1996.
6. Финансм: Учеб. пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансьі й статистика, 1996.
7. Фінансипідприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. - К.:
КНЕУ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...