WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

наполовину, виручки, що залишиться, буде достатньо для погашення поточної заборгованості.
Значення коефіцієнту поточної ліквідності в межах 1 ... свідчитьКритичним є значення, рівне 1. При значеннях коефіцієнту менше 1 підприємство має неліквідний баланс. характеризує
ліквідності
При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).
Орієнтовно нижнє значення цього коефіцієнта дорівнює 1. Але, ця оцінка має умовний характер. заборгованості ліквідних активів. Це низький показник для більшості галузей, але в роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невеликий тому, що більша частина грошових коштів вкладена в запаси.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткотермінових) зобов'язань може бути погашена негайно.
Теоретичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності не менше 0,2 ... 0,25.
Чистий робочий капітал підприємства (Р") - це різниця між поточними активами та поточними зобов'язаннями. Наявність Р" свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, воно іце має фінансові ресурси для розширення діяльності та здійснення інвестицій.
Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку.
Аналіз показників ліквідності
Показники На початок 1996м На початок 1997м На початок 1998м
1 2 3 4
3.2.Коефіцієнт поточної ліквідності 2,04 1,30 1,29
3.3.Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,57 1,13 0,50
3.4.Коэфициент абсолютної ліквідності 0,046 0,002 0,002
Дані цієї таблиці свідчать про погіршення показників ліквідності підприємства за аналізований період. Так з 1995 по 1997 показник поточної ліквідності з 2,04 зменшився до 1,29, коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився в 3 рази, абсолютної ліквідності знизився практично до 0. Що в цілому характеризує фінансовий стан підприємства на 1998р як незадовільне і потребує кардинальних рішень.
Для оцінки достатності чистого робочого капіталу можна провести його порівняння з аналогічним показником інших підприємств цієї галузі.
Рк = [Оборотні активи (стр. 260) + Витрати майбутніх періодів (стр. 270)] -- [Поточні зобов'язання (стр. 620) + Доходи майбутніх періодів (стр. 630)]
Джерелами коштів підприємства є власний та позичений капітал. Співвідношення між цими величинами дає змогу оцінити довгострокову платоспроможність підприємства.
Власний капітал відображено у І розділі пасиву балансу. Величина позиченого капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за розділами пасиву: II + III + IV + V.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) визначає долю коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, що вкладені в майно підприємства. Характери
зує здатність підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність від позичених коштів.
Позичений капітал (стр. 430 + стр.480 + стр.620 + стр.630)
Власний капітал (стр.380)
Якщо коефіцієнт дорівнює 1, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Стійким є стан підприємства при коефіцієнті не менше 0,5.
Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу є доповненням до попереднього коефіцієнта, їх сума дорівнює 1. позичених
Коефіцієнт концентрації власного капіталу
Власний капітал (стр. 380)
Активи підприємства (стр. 080 + стр.260 + стр. 270)
На Заході вважають, що частка власного капіталу повинна бути досить великою (0,6), натомість, в Японії прагнуть до збільшення частки позиченого капіталу до 0,8. Тому, що в США основний потік інвестицій надходить від населення, а в Японії від банків. коефіцієнтаНездатність отримати кредити в банку є певним застереженням інвесторам та кредиторам.
Коефіцієнт співвідношення позиченого капіталу та власного розраховується за формулою:
Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу
Позичений капітал (стр. 430 + стр.480 + стр.620 + стр.630)
Активи підприємства (стр. 080 + стр. 260 + стр.270)
Якщо коефіцієнт дорівнює 0,3, то це означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає ЗО коп. позичених. залежності
рахунокВласники же підприємства (акціонери, інвестори) надають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позичених коштів.
На короткотермінову та довготермінову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток.
перспектив
Оцінка власних і позикових джерел засобів
ВАТ "Чексіл"
Джерела засобів На початок 1997 долі На початок 1998 долі Зміна за звітний період Зміна структури, процентні пункти.
Сумма тыс.грн Удель-ный вес, % Сумма тыс.грн Удель-ный вес, % тыс.грн. В процентах
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Усього джерел 162715,5 100 12500,1 100 -37715,4 -23,2
1.1. Валсні 77080,4 47,4 75211,8 60,1 -1868,6 -2,4 12,7
1.1.1. Статутний капитал 1899 2,5 1899 2,5 0
1.1.2. Резервний фонд
1.1.3. Фонди спец.призначения 3603,1 4,7 7761,5 10,3 4158,4 115,4 5,6
1.1.4. Резерви майбутніх витрат 0,2 3,3 3,1 1550
1.1.5.Нерозподілений прибуток
1.1.6 Додатній капитал 86712,4 112,5 88839,1 118,1 2126,7 2,4 5,6
Продовження таб.
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1. Позикові кошти 85635,1 52,6 49788,3 39,9 -35846,8 -41,9 -12,7
2.1.1. Довгострокові финансові зобовязання 22393,8 26,2 16665 33,5 -5728,8 -25,6 7,3
2.1.1.1.Довгострокові кредити 22393,8 100 16665 100 -5728,8 -25,6
2.1.1.2. Довгострокові позички
2.1.2 Короткострокові фінансові зобовязання 63241,3 73,8 33123,3 66,5 -30118 -47,6 -7,3
2.2.1. Короткострокові кредити 1452,2 2,3 789,2 2,3 -663 -45,7 0
2.2.2. Короткострокові позики 1306,3 2,1 2538,6 7,7 1232,3 94,3 5,6
2.3. Розрахунки та інші пассиві 60482,8 95,6 29795,5 90 -30687,3 -50,7 -5,6
Питома вага у відсотках розрахований по показниках 1.1, 2.1. стосовно загальної суми джерел. За іншими показниками - стосовно підсумку по групах
Дані таблиці 1.10 показують, що загальне зменшення джерел склало 37715,4 тис. грн., чи 23,2 %. Це зменшення відбулося за рахунок скорочення притягнутих джерел, що у порівнянні з початком аналізованого періоду зменшилися на 41,9%, власні ж джерела залишилися практично без зміни. Істотні зміни до кінця аналізованого періоду відбулися в структурі джерел. Так, якщо на початок року власні джерела складали 47,4%, те до кінця - 60,1 %, позикові ж джерела складали на початок року 52,6 %, а до кінця - 39,1 %. При цьому відбулося погашення довгострокових кредитів банків на 5 728,8 тис.грн. Скорочення позикових засобів свідчить про роботу підприємства в умовах формування ринкової економіки, тому що по короткострокових кредитах високі процентні ставки, що спричиняє помітне подорожчання продукції.
Для підприємств, що функціонують в умовах розвитих ринковихвідносин, нормальним положенням, що забезпечує досить стабільне фінансове положення в очах

 
 

Цікаве

Загрузка...