WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

цін 011
Податок на добавлену вартість 015 12318,10
Акцизний збір 020
Дороги 025
030
Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) 040 65949
Комерційні витрати 045
Результат від реалізації 050 5382,90
Інші операційні доходи і витрати 060 20,7
Доходи від володіння корпоративними правами 070 5,8
Прибутки до одержання 080
Інші позареалізаційні доходи і витрати 085 777,70 8,6
Всього прибутків і збитків 090 6187,1 8,6
Балансовий прибуток або збиток 100 6178,5
Податок на прибуток 105 1018,1
Інше використання прибутку 110 5160,4
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року 120
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.
Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються такі основні документи і матеріали:
- бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року;
- оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів, нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості оборотних засобів);
- розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості;
- наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних;
- аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних випадках можна використовувати також іншу
потрібну інформацію.
Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та
майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується
насамперед бухгалтерський баланс.
В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття активу і пасиву відповідно до умов ринкової економіки.
Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Пасиви - це обов'язки підприємства за позичками і кредиторською заборгованістю, погашення яких приведе до зменшення вартості майна або доходів, що надходять. Перевищення вартості активів над пасивами складає вартість власних активів підприємства, яку відображають у пасиві звітного балансу в розділі власного капіталу.
У першому розділі активу балансу відображена вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів.
У другому розділі активу балансу розміщені дані про оборотні активи, що знаходяться у розпорядженні підприємства: запаси, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.
В третьому розділі активу балансу розміщені витрати майбутніх періодів.
В першому розділі пасиву балансу відображена інформація про власний капітал підприємства. Тут розміщені дані про розмір статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу і вилученого капіталу.
У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про забезпечення наступних витрат і платежів: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування.
В третьому розділі пасиву балансу відображені дані про довгострокові зобов'язання: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання.
В четвертому розділі пасиву балансу наведена інформація про поточні зобов'язання. Тут розміщені дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками та інші поточні зобов'язання.
В п'ятому розділі пасиву балансу містяться відомості про доходи майбутніх періодів.
Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел.
Таблиця 1.1 - Вертикальний аналіз балансу.
Показник На початок 1997року На початок
1998 року Зміна
1 2 3 4
АКТИВ
1. Основні засоби та інші внеоборотні активи
Основні засоби 48,9 62,3 +13,4
Інші внеоборотные активи 0,7 3,6 +2,9
РАЗОМ 49,6 65,9 +16,3
2. Оборотні кошти
Запаси і витрати 6,5 20,9 +14,4
Розрахунки з дебіторами 36,1 13,2 -22,9
Кошти та інші активи 7,8 0,0 -7,8
РАЗОМ 50,4 34,1 -16,3
БАЛАНС 100 100
ПАСИВ
1.Власний капітал
Фонди власних засобів 56,7 74,0 +17,3
Прибуток -9,3 -13,8 -4,5
РАЗОМ 47,4 60,1 +12,8
2.Притягнуті засоби
Довгострокові позички і позики 13,7 13,3 -0,4
Короткострокові позички і позики 1,7 2,7 +1
На підставі результатів, ми спостерігаємо збільшення частки основних засобів, значне збільшення запасів. При різкому зменшенні дебіторської заборгованості частка коштів під кінець року говорить про те, що необхідно звернути особлива увага на раціональність використання коштів.
Власний капітал має велика питома вага. Потрібно прийняти до уваги той факт, що в сучасних умовах наявність фондів не завжди означає фактичну наявність засобів, а лише можливість їхнього використання в зазначених напрямках.
Негативну тенденцію має збільшення частки короткострокових кредитів. Залишається високої частка кредиторської заборгованості.
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами чи росту зниження .
Вартість основних засобів незначно зменшилася, тобто при амортизації сума придбання основних засобів не значна.
Звертає увагу той факт, що відбулося зменшення суми довгострокових кредитів при одночасному збільшенні суми короткострокових кредитів, відбулося різке зменшення кредиторської заборгованості, тобто змінилася структура кредитного портфеля ОАО "Чексил".
Показники ліквідності на платоспроможності.
Ліквідність - це здатність перетворювати активи в гроші швидко та без втрати його ринкової вартості.
короткотермінову
майбутніхЦі витрати, як очікується, буде повністю списано на протязі одного року. Прикладом
сплачені авансом орендні платежі; сплата страхового полісу; підписка на газети, журнали, періодичні та довідкові видання.
періодів
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття) дає загальну оцінку ліквідності активів; показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 грн. поточні
Значення коефіцієнту, що дорівнює 2, свідчить про сприятливе становище ліквідностіактивів підприємства. практикоюТаким чином, якщо вартість активів знизиться

 
 

Цікаве

Загрузка...