WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства - Курсова робота

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства - Курсова робота

і покрити зафіксовані платежі доходами .
Таким чином, проведений санаційний аудит підприємства дає змогу оцінити, наскільки підприємство готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є незалежним з фінансового боку, збільшується або зменшується рівень цієї незалежності, чи відповідає стан активів і пасивів підприємства цілям його господарської діяльності
З наведеного аналізу можна зробити наступні висновки:
1. Підприємство знаходиться в дуже глибокій фінансовій кризі;
2. Темп росту основних фінансових показників незначний ;
3. Без вагомих змін у процесі роботи підприємства і застосування реформаторських мір процес санації на підприємстві може затягтися на кілька десятків років, замість відведених на цей процес 10 років;
4. Підприємство може розраховувати на допомогу з боку держави та кредиторів, тому що вони заінтересовані в беззбитковій діяльності шахти ім. Калініна;
5. З огляду на вище сказане можна підсумувати виводом, що ДВАТ "Шахта ім.. М.І. Калініна" ДПХ "Донвугілля" має реальну змогу подолати кризу, вийти на беззбитковий режим діяльності, уникнути банкрутства (ліквідації) підприємства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 року N 3125-XII
2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" N 2343-XII від 14 травня 1992 року.
3. Закон України "Про підприємства в Україні" // Голос України. - 1991. - 27 бепезня
4. Закон України "Про страхування" від 7.03.1996 №85/96-ВР.
5. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій "Про затвердження методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій" від 27 червня 1997 р. N 81.
6. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій "Про затвердження методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій" від 23.02.98 N 22.
7. Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства" від 17 січня 2001 р. N 10.
8. Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України "Про затвердження Положень про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації" від 26.01.2001 N49/121.
9. Положення Міністерства фінансів України. Фонд держмайна України. "Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації". - N 49/121 від 26.01.2001.
10. Положення Міністерства фінансів України "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31.03.1999 № 87. Зареєстровано: Міністерство юстицій України від 21.06.1999 №391/3684.
11. Постанова правління НБУ "Про затвердження положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства" від 04.02.98 №38.
12. Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення санації державних підприємств" від 08.02.94.
13. Постанова Кабінету Міністрів України"Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств" від 17/03/2000 № 515.
14. Антикризисное управление: Учебное пособие / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; под ред. Э.С. Минаева и
В.П. Панагущина. - М.: Издательство ПРИОР, 1998. - 432 с.
15. Анализ и прогнозирование результатов производственной и финансовой деятельности предприятий, объединений, региона (методические пособия) / Прокопенко Н.Д., Белый Е.Л., Богачев С.В. и др. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. - 111 с.
16. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента; Уч, пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998.
17. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.:Ника-центр, -1999.
18. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996.
19. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. - 179 с.
20. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия. - М., "Банки и биржи", 1998.
21. Економічний аналіз господарської діяльності./Іващенко В.І., Болюх М.А., - К., -1999р.
22. Економічний аналіз: Навч. Посібник/М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, -2001.
23. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика/За заг. ред. М.І. Молдованова. - К.: Техніка, 1993.
24. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. - Х.: Фактор, 2002.
25. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - Москва "Финансы и статистика", 1996.
26. Колпина Л.Г., Марочкина В.М. Финансовые планы предприятий. Под редакцией М.И. Плотницкого, Минск, "Вышейшая школа" 1997 г.
27. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К., 1995.
28. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - Дн-к. - 2001.
29. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. М: ДиС, 1997 год.
30. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання.: Монографія. - К.:КНЕУ, 2001.
31. ПавловськаО.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : Навч. Метод посібник для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, -2000.
32. Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий. - Донецк: ИЭП НАН Украины. - 1998.
33. Покропивный С.Ф., Соболь С.м., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технология розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
34. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, перераб. и доп. - Минск, - 1999.
35. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей //http://manage.ru
36. Справочник финансиста. / под ред. Э.А. Уткина, изд-во "Экмос", 1998 год, 494 с.
37. Стратегическое планирование. / под ред. Э.А. Уткина, - М: Тандем, изд. "Экмос", 1998 год
38. Сытник Л.С. Методы прогнозирования банкротства и обеспечения безубыточности предприятия // Экономика промышленности. - 1999. - № 1 (3). - С. 96-104.
39. Сытник Л.С. Организационно-экономический механизм антикризисного управления предприятием. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - 504 с.
40. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.
41. Титов М. І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гай веронського. - X.: Консум, 1997.
42. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Бурк, Н.Ю. Калач та ін. - К.: КНЕУ, 2001.
43. Финансовое планирование и контроль: пер. с англ./ под ред. М.А. Подкока - Москва: Перспектива, 1996 г.
44. Фольмут Х.Й. Инструменты контролинга от А до Я: Пер. с нем./ Под ред. М.Л. Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 1998.
45. Уткин Э.А. Антикризисное управление - Москва, Финансы и статистика. 1997 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...