WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства - Курсова робота

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства - Курсова робота

260) >0,5 збільшення
Ліквідність суб'єкта господарювання показує його можливість погашати свою заборгованість. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності доцільно визначати з врахування здійсненої оцінки окремих активів за можливою сумою доходу. Коефіцієнти ліквідності визначаються відношенням величини ліквідного майна, тобто засобів, які можуть бути використані для оплати боргів до поточних зобов'язань. Ліквідність визначається мірою покриття зобов'язань підприємства його активами, строк для перетворення яких в гроші відповідає строку погашення зобов'язань. В залежності від ступеню ліквідності, активи підприємства класифікуються за на ступними групами (табл. 2.8.).
Таблиця 2.8.
Класифікація активів підприємства за ліквідністю
Активи Характеристика майна
види умовне позначення сума рядків балансу
Високоліквідні А1 ф1.Сума стр. 220-240 Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення
Швидколіквідні А2 ф1.Сума стр. 130-210 Готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, ка буде погашена згідно умов договорів
Повільноліквідні А3 ф1.Сума стр. 100-120, 250, 270 Сировина і матеріали, МШП, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув
Важколіквідні А4 ф1.
Стр. 80 Основні засоби, обладнання та незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи
Високоліквідними і найбільш мобільними активами підприємства є грошові кошти у касі та рахунках у банку, тому що вони у будь-кий час можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій. Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованості, тому що по таких коштах немає впевненості в строках їх надходження. Наступними активами за ступенем ліквідності слід вважати товари, готову продукцію і виробничі запаси, які можна продати або використати на бартер в погашення заборгованості. Необоротні активи підприємства, к правило, не передбачають ліквідовувати, а за умови їх ліквідації зменшуються обсяги господарської діяльності.
Таблиця 2.9.
Класифікація зобов'язань підприємства
за терміновістю їх сплати
Зобов 'язання Характеристика зобов'язань
види умовне позначення сума рядків балансу
Найбільш термінові З1 ф1. Стр. 530 Поточні зобов'язань за розрахунками
Короткострокові З2 ф1. Стр. 640-380- 480-530 Позикові кошти короткострокового характеру
Довгострокові ЗЗ ф1. Стр. 480 Позикові кошти довгострокового характеру
Постійні З4 ф1. Стр. 380 Зобов'язання перед власниками по формуванню власного капіталу
Надходження, придбання, створення активів підприємства відбувається за рахунок власних і позичених коштів, співвідношення між якими характеризує фінансове становище господарюючого суб'єкта. Насамперед досліджують всі джерела утворення майна підприємства (зобов'язань) за терміновістю оплати (табл. 2.9).
Найбільш термінові - це поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій. Короткострокові зобов'язання визначаються терміном погашення позикових коштів, одержаних за період менше 1 року. Довгострокові зобов'язання визначаються терміном погашення позикових коштів за період більше 1 року.
Постійні зобов'язань, це зобов'язання перед власниками суб'єкта господарювання в частині формування власного капіталу, які виникають за власним бажанням окремих власників або при ліквідації підприємства.
Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки приведених груп по активі і пасивові. Баланс вважається абсолютно ліквідним , якщо дотримуються наступні нерівності:
А1 > З1, А2 > З2, А3 > З3, А4 < З4 (2.1)
Якщо виконують перші три нерівності в цій системі, то це волоче і виконання четвертої нерівності. Тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активі і пасивові. Іншими словами, при розрахунку оцінки ліквідності балансу в розрахунок приймаються оборотні активи підприємства і притягнуті джерела фінансування.
У випадку якщо одне або кілька нерівностей системи мають протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшому або меншому ступені відрізняється від абсолютної. При цьому теоретично недолік засобів по одній групі активів компенсується їхнім надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, у реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити в повному ступені більш ліквідні .
Зіставлення підсумків першої групи по активі і пасивові, тобто А1 і З1, відбиває співвідношення поточних платежів і надходжень. Порівняння другої групи по активі і пасивові (А2 і З2) показує тенденцію збільшення або зменшення поточної ліквідності в недалекомумайбутньому. Зіставлення підсумків по активі і пасивові для третьої і четвертої груп відбиває співвідношення платежів і надходжень у відносно віддаленому майбутньому.
Таблиця 2.10.
Показники активів за ліквідністю
показник 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
А1 0 0 1 19 54 448 366
А2 1835 631 1531 1645 599 4323 9825
А3 2515 2187 2149 2582 7406 5067 5877
А4 95903 93158 91695 90822 101285 110301 102248
Таблиця 2.11.
Показники пасивів за ліквідністю
показник 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
З1 2442 5138 9340 15370 31089 43467 41397
З2 13424 17383 16830 13741 24604 23105 30681
З3 0 0 4000 6749 2372 1915 246
З4 84387 73455 65206 59208 51279 51652 45992
Результати розрахунків можна звести в єдину таблицю (таблиця 2.12)
Таблиця 2.12.
Зведений аналіз активів та пасивів за ліквідністю
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
А1 та З1 А1<З1 А1<З1 А1<З1 А1<З1 А1<З1 А1<З1 А1<З1
А2 та З2 А2<З2 А2<З2 А2<З2 А2<З2 А2<З2 А2<З2 А2З3 А3>З3 А2З3 А3>З3 А3>З3 А3>З3
А4 та З4 А4>З4 А4>З4 А4>З4 А4>З4 А4>З4 А4>З4 А4>З4
Загальне значення нерівності можна представити у вигляді наступного рівняння:
А1 < З1, А2 З3, А4 > З4 (2.2)
Таким чином, виходячи з рівняння 2.2 можна зробити висновок, про те, що фінансова ліквідність даного підприємства вкрай мала і вимагає втручання в її структуру з наступними змінами в ній. На підприємстві спостерігається не оптимальне співвідношення поточних надходжень і платежів (А1 З2) показує відсутність тенденції до збільшення поточної ліквідності в недалекому майбутньому.
Аналіз, проведений за запропонованою схемою, є наближеним. Більш детальним буде аналіз ліквідності за допомогою фінансових коефіцієнтів. Крім того, такий підхід до аналізу ліквідності на практиці використовується набагато частіше.
В залежності від того, якими платіжними засобами (активами) підприємство має можливість здійснити оплату своїх зобов'язань, розраховують три рівні платоспроможності.
Загальний коефіцієнт покриття є важливим показником платоспроможності. Він визначається співвідношенням усіх поточних активів до поточних зобов'язань і характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів. Загальний коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов'язань. Критичне значення коефіцієнта покриття = 1. При коефіцієнті покриття < 1

 
 

Цікаве

Загрузка...