WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутковості - Дипломна робота

Аналіз прибутковості - Дипломна робота

показниками: продуктивністю праці, фондовіддачею, матеріаломісткістю, якістю продукції тощо.
На прибуток від реалізації впливають зміни в структурі й асортименті реалізованої продукції. це відбувається тому, що рентабельність різних виробів неоднакова. При збільшенні у складі реалізації продукції частки виробів з рентабельністю вищою за середню по підприємству сума прибутку зростає, і навпаки.
Проаналізувавши в роботі прибутковість і рентабельність, як в цілому по підприємству, так за окремими група продукції, а також прибутковість і рентабельність продажу в цілому по підприємству і за окремими видами , спираючисьна методологічні і теоретичні засади можна зробити наступні висновки.
При факторному аналізі прибутковості і рентабельності за базу порівняння було взято показники господарської та фінансової діяльності ВАТ АПФ "Таврія" за 2000р. Аналіз проведено за два періоди 2000 -2001р, та 2000 - 2002 р.
Що стосується першого аналізує мого періоду то спостерігається зростання валового прибутку, через збільшення реалізації продукції, а також підвищення цін на неї.
У другому аналізуємо му періоді спостерігається падіння обсягу прибутку це сталося через ризьке підвищення собівартості реалізованої продукції та скорочення обсягу реалізації високорентабельних видів.
Що стосується показників рентабельності то в першому періоді спостерігається зростання на 19.7%, а в другому спостерігається значне зниження рівня рентабельності як в цілому по підприємству, так і за окремими групами продукції. це негативне явище те ж викликано зростанням собівартості реалізованої продукції.
Також було розглянуто міжнародну практику факторного аналізу прибутку від реалізації окремого виду продукції, а також рентабельності окремого виду. Провівши порівняльний аналіз ми переконались - розрахунки за моделями, що використовуються в міжнародній практиці є більш точними і дозволяють більш глибше та достовірніше проаналізувати вплив факторів на результативні показники.
В цілому стан підприємства за рівнем прибутковості та рентабельності можна вважати нормальним, і незначні негативні зрушення є тимчасовими, і в майбутньому підприємство знизить свої змінні витрати і тим самим знизиться рівень собівартості, зростання якого є небажаним для підприємства.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91р №1576 - XIIV
2. Закон України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р №996
3. П(С)БО 2 "Баланс"
4. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
5. П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
6. П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"
7. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993г.
8. Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность организации: подходы и комментарии к составлению. - М.: Бухгалтерский учет, 1997г
9. Бандурка А.М., Черников И. М. Финансово - экономический анализ. - Харьков: из.-во ХУВД, 1999г.
10. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996г.
11. Бухгалтерский учет: учебник/ под ред. П.С Безруких. - 2-е изд., переработано и дополнено. - М.: Бухгалтерский учет, 1995г.
12. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1996г.
13. Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1984г.
14. Герстнер П. Анализ баланса. - М.: Экономическая жизнь, 1926г.
15. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994г.
16. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1995г.
17. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1996г.
18. Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран: учебное пособие. - М.: из.-во УДН,1986г.
19. Івахненко В.М., Горбатюк М.Т., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навч. Посіб. - К.: КНЕУ, 1999г.
20. Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 1999г.
21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997г.
22. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.М. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 1990г.
23. Количественные методы финансового анализа: Пер.с англ. С. Дж. Брауна и М.П. Крицмена. - М.: ИНФРА - М, 1996г.
24. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов: Пер. с серб. - М.: Финансы и статистика, 1995г.
25. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния инвестиционной привлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО "ДИС", 1994г.
26. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1991г.
27. Крынковский Х. Э. Математика для экономистов. Пер. с польс. В.Д. Менекра. - М.: Статистика, 1970г.
28. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Наука, 1998г.
29. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. - М.: Высшая школа, 1997г.
30. О'Брайен Дж., Шриватова С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами: Пер.с англ. - М.: Дело ЛТД, 1995г.
31. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. - М.: ИНФРА - М, 1996г.
32. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка, 1999г.
33. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: Высшая школа, 1999г.
34. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. Спб.: АОЗТ "Литера плюс", 1993г.
35. Справ очник фінансиста предприятия. - М.: ИНФРА - М, 1996г.
36. Стражев В.И. Аналіз хозяйственной деятельности в промышлености. - Минск: Высшая школа, 1999г.
37. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. - М.: Фонд "Правовая культура", 1995г.
38. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. - М.: Финансы и статистика, 1996г.
39. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Из.-во Перспектива, 1996г.
40. Херес Дж.М. Международные финансы: Пер. с англ..- М.: Информационно -издательский дом "Филинъ", 1996г.
41. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерчиских расчетов. - 2-е изд. - М.: "Дело Атд", 1995г.
42. Чумаченько Н.Г. Учт и аналіз в промышленном производстве США - М.:, 1971г.
43. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. - М.: ИНФРА - М, 1995г.
44. Энтони Р., Рис. Дж.. учт: Ситуации и примеры. - М.: Финансы статистика, 1993г.
45. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993г.

 
 

Цікаве

Загрузка...