WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розподіл прибутку - Курсова робота

Розподіл прибутку - Курсова робота

фондів, нематеріальним активам і швидкозношувальним предметам. Прибуток від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства складає:
Ін.ф.м. = Вр.ф.м. - Сф.і. * Jінф.,
де Вр.ф.м - виторг від реалізації основних фондів і майна;
Сф.і. * Jінф. - вартість основних фондів, скоректована на індекс інфляції.
По реалізації продукції, що має натурально-речовинну форму, розрахунок прибутку ведеться виходячи з виторгу і повної собівартості продукції, обумовленими на обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні:
Прибуток від
Реалізації продукції
= Прибуток у
нереалізованих залишках річної продукції на
початок року
+ Прибуток від випуску товарної продукції звітного
періоду
+ Прибуток у
залишках
нереалізованої продукції
на кінець
періоду
Прибуток від виконання чи робіт чи надання послуг розраховується аналогічно прибутку від реалізації продукції.
Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів і іншого майна підприємства являє собою фінансовий результат, не зв'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відбиває прибуток (збиток) від іншої реалізації, до якого відноситься продаж на сторону різних видів майна, що числиться на балансі підприємства.
До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються:
- доходи, одержувані від пайової участі в діяльності інших підприємств;
- від здачі майна в оренду;
- доходи (дивіденди, відсотки) по акціях, облігаціям і іншим цінним паперам;
- а також інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не зв'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) і її реалізацією, включаючи суми, отримані і сплачені у виді санкцій і відшкодування збитків.
Прибуток від позареалізаційних операцій складає:
Пви = Дв - Впз,
де Дв - доходи від позареалізаційних операцій;
Впз - витрати на позареалізаційні операції.
Фінансові результати від позареалізаційних операцій - це прибуток (збиток) по операціях різного характеру, що не відноситься до основної діяльності підприємства і не зв'язаним з реалізацією продукції, основних засобів, іншого майна підприємства, виконання робіт, надання послуг. До складу позареалізаційних прибутків (збитків) включається сальдо отриманих і сплачених штрафів, пені, неустойок і інших видів санкцій, а також інші доходи:
- прибуток минулих років, виявлених у звітному році;
- доходи від дооцінки товарів;
- надходження сум у рахунок погашення дебіторської заборгованості, списаної в минулі роки;
- позитивні курсові різниці по валютних рахунках і операціям в іноземній валюті;
- відсотки, отримані по коштах, що числиться на рахунках підприємства.
До них також відноситься доход від пайової участі в статутному капіталі інших підприємств, що представляють собою частина чистого прибутку, що надходить засновникам у заздалегідь обговореному чи розмірі у вигляді дивідендів по акціях, якими володіє засновник. Доходами від цінних паперів є відсотки по облігаціях і короткострокових казначейських зобов'язаннях. Підприємство має право на одержання доходу по цінних паперах акціонерних товариств, якщо вони придбані не пізніше, ніж за 30 днів до офіційно оголошеної дати їхньої виплати. По державних цінних паперах право і порядок одержання доходів визначаються умовами їхнього випуску і розміщення.
По засобах, наданим у борг, підприємство одержує доходи за умовами договору між кредитором і позичальником.
Доходи від здачі майна в оренду формуються з одержуваної орендної плати, що орендар платить орендодавцю. Прибуток від використання орендованого майна є обов'язковою частиною орендної плати і залежить від його вартості, рентабельності підприємства, терміну оренди. У залежності від умов договору орендна плата може включати амортизаційні чи відрахування їхню частину, якщо орендар бере на себе визначені зобов'язання по відновленню основних фондів. Прибуток включається в орендну плату як відсоток вартості майна.
Крім того, до позареалізаційних результатів відносяться витрати і втрати:
- збитки по операціях минулих років;
- нестача матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації;
- негативні курсові різниці по валютних рахунках про операціям в іноземній валюті;
- некомпенсовані втрати від стихійних лих з урахуванням витрат по запобіганню і ліквідації стихійних лих і т.п.
Чистий прибуток утвориться після сплати з валового прибутку податків та інших обов'язкових платежів. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні підприємства.
Висновок
Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (акціонерів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін.
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його прибуток, іноді його замінюють показником доходу. Крім цих абсолютних показників для оцінки фінансового стану застосовують ряд відносних показників і коефіцієнтів.
Доход - найважливіший економічний показник роботи підприємств (фірм), що відбиває їхні фінансові надходження від усіх видів діяльності, кінцевим результатом якої виступає виробнича і реалізована продукція (зроблені послуги, виконані роботи), оплачені замовником. Доход - це гроші, що продавець сподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції.
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всії форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні. Тому основний принцип діяльності підприємства (фірми) складається в прагненні до максимізації прибутку. З цієї причини прибуток виступає основним показником ефективності виробництва.
На кожнім підприємстві формуються чотири показники прибутку, які істотнорозрізняються по величині, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток - основний фінансовий показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цілей оподатковування розраховується спеціальний показник - податковий прибуток, а на його основі - прибуток, що оподаткується, та прибуток, що не оподаткується. Частина балансового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів у бюджет, називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.
Глава 2. Розподіл прибутку підприємства
2.1 Принципи розподілу прибутку підприємства
Головна вимога, яка пред'являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тім, що вона повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення.
При розподілі прибутку, визначенні основних напрямків його використання насамперед

 
 

Цікаве

Загрузка...