WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз діяльності підприємства - Курсова робота

Фінансовий аналіз діяльності підприємства - Курсова робота

результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1999. - 132с.;
2. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.;
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы й статистика, 1996.-429с.;
4. Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы)
5. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1993;
Додаток 1
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31 грудня 2003 р.
Форма №1 тис. грн.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
знос 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020 42,2 42,2
Основні засоби
залишкова вартість 030 3520 3346,5
первісна вартість 031 7489,36 7464,16
знос 032 ( 3969,36 ) ( 4117,66 )
Довгострокові фінансові інвестиції
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 3562,2 3388,7
ІІ. Оборотні активи
Запаси
виробничі запаси 100 218,2 262,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 16,9 33,7
готова продукція 130 421,9 529,35
товари 140 2,7 6,5
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
чиста реалізаційна вартість 160 40,1 143,6
первісна вартість 161 40,1 143,6
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом 170 6,6
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4,9 11,4
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти
в національній валюті 230 10,5 5,25
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 715,2 998,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,7
Баланс 280 4277,4 4388,3
Продовження додатка 1
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 147,5 147,5
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 3844,6 3845,2
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 49,1 49,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 102 15
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 4143,2 4056,8
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 41,8 95,8
Поточні зобов'язання за розрахунками
з одержаних авансів 540 6,4 1,2
з бюджетом 550 28 60,1
з позабюджетних платежів 560 1,9 13,3
зі страхування 570 22,8 28,9
з оплати праці 580 31,9 67
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 1,4 65,2
Усього за розділом IV 620 134,2 331,5
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 4277,4 4388,3
Додаток 2.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За 2003 рік.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2 тис. грн.
Стаття Код
рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 010 1333,2 1023,6
Податок на додану вартість 015 ( 222,2 ) ( 170,6 )
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1111 853
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1030,3 ) ( 748 )
Валовий:
прибуток 050 80,7 105
збиток 055
Інші операційні доходи 060 128,9 166
Адміністративні витрати 070 ( 161,6 ) ( 185,1 )
Витрати на збут 080 ( 40,2 ) ( 41,1 )
Інші операційні витрати 090 ( 96,4 ) ( 47,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100
збиток 105 ( 88,6 ) ( 2,5 )
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 10,5 0,6
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 ( 8,9 ) ( 1,1 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170
збиток 175 ( 87 ) ( 3 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190
збиток 195 ( 87 ) ( 3 )
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220
збиток 225 ( 87 ) ( 3 )
Продовження додатка 2
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 3152 3150
Витрати на оплату праці 240 249 177
Відрахування на соціальні заходи 250 190,2 194
Амортизація 260 185,6 208,5
Інші операційні витрати 270 378,1 289
Разом 280 4154,9 4018,5
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 590000 590000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 590000 590000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

 
 

Цікаве

Загрузка...