WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

збут 340 142,96 30,02 32,88 37,17 42,89
Інші операційні витрати 350 88,59 18,60 20,38 23,03 26,58
Фінансові результати від операційної діяльності: 360
прибуток 361 - - - - -
збиток 362 -2298,11 -482,60 -528,57 -597,51 -689,43
Дохід від участі в капіталі 370 42,00 8,82 9,66 10,92 12,60
Інші фінансові доходи 380 35,92 7,54 8,26 9,34 10,78
Інші доходи, усього 390 18,00 3,78 4,14 4,68 5,40
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 391 - - - - -
дохід від реалізації необоротних активів 392 18,00 3,78 4,14 4,68 5,40
дохід від реалізації майнових комплексів 393 - - - - -
дохід від безоплатно одержаних активів 394 - - - - -
Фінансові витрати 400 224,54 47,15 51,64 58,38 67,36
Інші витрати 410 38,95 8,18 8,96 10,13 11,69
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 420
прибуток 421 - - - - -
збиток 422 -2465,68 -517,79 -567,11 -641,08 -739,70
Форма 1
Підприємство_____________________________ Коди
Орган управління__________________________ за ЄДРПОУ
Галузь___________________________________ за СПОДУ
Вид економічної діяльності__________________ за ЗКГНГ
Місцезнаходження_________________________ за КВЕД
Телефон__________________________________
Прізвище та ініціали керівника_______________
Фінансовий план підприємства
на 2003 рік
Одиниця вимірювання: тис. грн.
Показники Код рядка Планований рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ III IV
1 2 3 4 5 6 7
І. Джерела формування та надходження коштів
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 010 - - - - -
Нерозподілений прибуток минулих періодів 020 - - - - -
Амортизаційні відрахування 030 344,35 72,31 79,20 89,53 103,31
Довгострокові кредити банків 040 130,75 27,46 30,07 34,00 39,23
Інші довгострокові фінансовізобов'язання 050 125,00 62,50 62,50 - -
Інші довгострокові зобов'язання 060 - - - - -
Короткострокові кредити банків 070 558,64 117,31 128,49 145,25 167,59
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, надання послуг 080 - - - - -
Векселі видані 090 693,25 145,58 159,45 180,25 207,98
Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу 100 6,68 1,40 1,54 1,74 2,00
Цільове фінансування і цільові надходження, усього 110 24,00 5,04 5,52 6,24 7,20
у тому числі:
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань) 111 - - - - -
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати): надходження з фонду охорони навколишнього середовища 112 24,00 5,04 5,52 6,24 7,20
Інші джерела (розшифрувати) 120 - - - - -
II. Приріст активів підприємства
Капітальні інвестиції, усього 130 603,84 126,81 138,88 157,00 181,15
у тому числі:
капітальне будівництво 131 307,96 64,67 70,83 80,07 92,39
придбання (виготовлення) основних засобів 132 205,31 43,12 47,22 53,38 61,59
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів 133 54,35 11,41 12,50 14,13 16,31
придбання (створення) нематеріальних активів 134 36,23 7,61 8,33 9,42 10,87
1 2 3 4 5 6 7
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 140 120,52 25,31 27,72 31,34 36,16
Довгострокові фінансові інвестиції 150 220,00 - 220,00 - -
Приріст оборотних активів підприємства 160 438,64 92,11 100,89 114,05 131,59
Поточні фінансові інвестиції 170 - - - - -
Інші витрати (розшифрувати) 180 - - - - -
III. Повернення залучених коштів, усього 190 872,34 183,19 200,64 226,81 261,70
у тому числі:
довгострокові кредити банків 191 130,75 27,46 30,07 34,00 39,23
інші довгострокові фінансові зобов'язання 192 87,19 18,31 20,05 22,67 26,16
інші довгострокові зобов'язання 193
короткострокові кредити банків 194 654,40 137,42 150,51 170,14 196,32
повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету 195 - - - - -
відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань 196 - - - - -
IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів 200
сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього - - - - - -
у тому числі:
податок на прибуток - - - - -
інші податки та обов'язкові платежі 201 - - - - -
Внески до державних цільових фондів, усього 210 125,33 26,32 28,83 32,59 37,60
у тому числі:
внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування 211 106,50 22,37 24,50 27,69 31,95
внески на соціальне страхування 212 12,51 2,63 2,88 3,25 3,75
внески на страхування на випадок безробіття 213 6,32 1,33 1,45 1,64 1,90
Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році 214 - - - - -
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати): ПДВ та Акцизний збір. 220 3194,25 670,79 734,68 830,51 958,28
V. Покриття збитків минулих періодів 230 - - - - -
Керівник підприємства
(підпис)
(розшифрувати)
ВИСНОВКИ
Зробивши відповідні розрахунки (проаналізувавши собівартість продукції, дохід (виручку) від реалізації, а також: доходи від різних видів діяльності), можна сказати, що підприємство є збиткове.
Це в першу чергу пов'язано високою собівартістю продукції і низькою націнкою. Великими є адміністративні витрати і витрати на збут. Незначну частку становлять фінансові втрати.
Для виведення підприємства з ряду збиткових потрібно здійснити такі заходи:
1) потрібно збільшити обсяги виробництва товарів в яких є висока різниця між: ціною
продажу та собівартістю (це продукти : П9, П21, П25);
2) потрібно зменшити обсяги виробництва товарів в яких є малою різниця між ціною
продажу та собівартістю (це продукти : П22, П23);
3) скоротити витрати на збут і адміністративні витрати;
4) для зменшення втрат від участі в капіталі продати свою частку в ТОВ "АТ"
5) визначити оптимальний обсяг виробництва підакцизних товарів;
Список використаної літератури.
1) Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. Посібник.-Київ: ЦУЛ, 2ОО2.-46Ос.
2) Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльністьпідприємства : Підручник.- К: Либідь, 1998.-312с.
3) Фінанси підприємств : Навчальний посібник : Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф..Г.Л. Кірійцева. - Київ : ЦУЛ, 2002.-268с;

 
 

Цікаве

Загрузка...