WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Планування та прогнозування фінансово -
економічних показників діяльності підприємства"
АНОТАЦІЯ
Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" і є важливим етапом оволодіння методикою складання річного фінансового плану підприємства.
Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану.
Завдання курсової роботи - навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань фінансового планування на промисловому підприємстві.
В процесі виконання роботи були розглянуті: розрахунки показників формування фінансових результатів діяльності підприємства, визначення величини чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності, складання планової таблиці розподілу прибутку підприємства, розрахунок величини амортизаційних відрахувань для всіх основних засобів підприємства, визначення прибутку і економії від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, розрахунок мобілізації (іммобілізацію) внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві, складання кошторису капітальних інвестицій і визначення джерела їх фінансування, розрахунок нормативів власних оборотних коштів і приріст оборотних активів підприємства на планований рік, визначення джерела покриття приросту оборотних активів, складання річного фінансового плану підприємства.
Course work is stipulated by the curriculum for students of a base direction of preparation 0501 " economy and business" and is the important stage of mastering by a technique of drawing up of the annual financial plan of the enterprise.
The purpose of performance of course work is the profound studying separate questions of the program, preparation of experts behind a specialist the finance, finding of skills of independent performance of scheduled calculations, registration of results of calculation of parameters of the current (annual) financial plan.
The purpose of course work - to learn to apply the theoretical knowledge got during training and practical skills to the decision of questions of financial planning at the industrial enterprise.
During performance of work have been considered: calculations of parameters of formation of financial results of activity of the enterprise, definition of size of net profit (loss) from usual activity, drawing up of the scheduled table of distribution arrived the enterprises, calculation of size of depreciation charges for all basic means of the enterprise, definition of the profit and economy from decrease of the cost price of civil and erection works, calculation of mobilization (immobilization) internal resources in capital construction, drawing up of the estimate of capital investments and definition of a source of their financing, calculation of specifications of own turnaround means and a gain of turnaround actives of the enterprise for planned year, definition of a source of a covering of a gain of turnaround actives, drawing up of the annual financial plan of the enterprise.
ЗМІСТ
Вступ 4
1. Вихідні дані для виконання курсової роботи. 5
2. Рішення
2.1. Розрахунок показників розділу фінансового плану
"Джерела формування та надходження коштів". 12
2.2. Розрахунки показників розділу фінансового плану
"Приріст активів підприємства". 17
2.3. Розрахунок показників розділу фінансового плану
"Повернення залучених коштів". 24
3. Форма 2 25
4. Форма 1 26
Висновки 28
Список використаної літератури 29
ВСТУП
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тім, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку і підприємництва в Росії припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їхню демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподіли і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно зв'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового планування. Без фінансового планування неможливо домогтися дійсних результатів на ринку.
Фінансове планування прямо зв'язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Усі фінансові показники базуються на показниках обсягу виробництва, асортименту продукції, собівартості продукції.
Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви підприємства, дотримувати режим економії. Одержання планового розміру прибутку й інших фінансових показників можливо лише за умови дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів. Обсяг фінансових ресурсів, розрахованих на основі фінансових планів, усуває надмірні запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, позапланові фінансові інвестиції. Завдяки фінансовому плануванню створюються необхідні умови для ефективного використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції.
Фінансове планування являє собою процес розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді.
Переваги фінансового планування полягають у тому, що воно:
утілює стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;
забезпечує фінансовими ресурсами, закладеними у виробничому плані економічні пропорції розвитку;
надає можливість визначення життєздатності проекту підприємства в умовах реальної ринкової конкуренції;
служить дуже важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Планування допомагає запобігати помилковим діям в області фінансів, а також зменшує число невикористаних можливостей.
Очевидно, що фінансове

 
 

Цікаве

Загрузка...