WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

Отже, власні оборотні кошти по галузі визначаються в сумі 11878 млн. грн.
Виходячи із середньомісячного обсягу виробництва промислової продукції за період із січня по жовтень 1996 р. в 6008 млн. грн. і загальноприйнятої середньої норми запасів у днях - 60 днів, потреба в оборотних коштах підприємств промисловості може бути визначена в сумі 12000 млн. грн.
Таким чином, проведений аналіз свідчить, що промисловість у цілому, відповідно до даних балансів на 01.07.96 р., номінальне має оборотні кошти у межах нормальної потреби (табл. 1).
Слід зауважити про вкрай незадовільне використання оборотних коштів.
Фактичне завантаження оборотних коштів на 01.07.96 р. становило 46960 млн. грн., що на 35000 млн. грн., або в 4 рази, перевищує фінансові джерела власних оборотних коштів (11878 млн. грн.), у тому числі:
- на матеріальні запаси виділено оборотних коштів на суму 18713 млн. грн., що перевищує загальну розрахункову (нормативну) потребу в оборотних коштах в 1,5 рази, з них: виробничі запаси і незавершене виробництво становлять 96-денний запас при загальноприйнятому показнику в 60 днів;
- залишки готової продукції становили 4000 млн. грн., або 20-денний запас, виходячи з фактичного випуску продукції, при прийнятій нормі запасу - 5 днів;
- на дебіторську заборгованість відраховано 19000 млн. грн. Ця сума в 1,6 рази перевищує загальну розрахункову потребу в оборотних коштах. Якщо врахувати діючий порядок розрахунку із застосуванням попередньої оплати поставки, то вся ця сума являє собою непродуктивні витрати, які важко мобілізувати для повернення.
Таблиця 1. Розрахунок наявності власних оборотних коштів підприємств промисловості за даними балансів на 01.07.96
(млн. грн.)
1. Джерела формування власних і прирівняних до них коштів:
- статутний фонд
79654
- резервний фонд
2188
- фінансування капітальних вкладень
3015
- спеціальні фонди і цільове фінансування
78613
- амортизаційний фонд
189
- нерозподілений прибуток
149
Разом:
163808
2. Вкладення коштів в основні засоби і позаобігові активи:
- основні кошти за залишковою вартістю
142804
- нематеріальні активи
518
- незавершені капітальні вкладення
6094
- довгострокові фінансові вкладення
225
- збитки поточного року
2290
Разом:
151931
3. Наявність власних оборотних коштів (п.1 - п.2)
11878
4. Розрахункова потреба в оборотних коштах
12000
5. Брак власних оборотних коштів
123
У складі матеріальних запасів і дебіторської заборгованості великий розмір становлять непотрібні, непридатні цінності та нереальні для повернення суми. Інвентаризація цих активів, списання неліквідних запасів та безнадійної заборгованості призведе до значного зростання збитків і реального скорочення власних оборотних коштів (табл. 2).
За 10 місяців 1996 р. грошова маса в обігу збільшилась на 16,5 % при зростанні інфляції на 36,3%. Абсолютне зростання грошової маси становило 1 млн. грн. Оскільки збільшення обсягу виробництва в умовах гіперінфляції неможливе (знецінення товару значно випереджатиме терміни виробництва), емісія (приріст грошової маси) відбуватиметься строго у межах запланованого урядом рівня інфляції. Тому навряд чи є підстави передбачити, що в 1997 р. буде допущено зростання обсягу грошової маси у великому розмірі. У всякому разі він не підвищиться більш як у 2 рази порівняно із 1996 р., що становитиме майже 2 млн. грн. Фінансові можливості банківської системи України характеризуються даними, поданими у таблиці 3.
Виходячи з цих даних (без урахування емісії та позик зовнішніх інвесторів), можливості вивільнення ресурсів для спрямування їх у промисловість становлять не більш як 1000 млн. грн.
Названих ресурсів не можна порівняти з фінансовими проривами, які мають місце на підприємствах промисловості (понад 35 млрд. грн.).
Таблиця 2. Дані про використання оборотних коштів промислових підприємств на 01.07.96
(млн. грн.)
1. Наявність оборотних коштів підприємств промисловості
11877
2. Оборотні кошти у запасах товарно-матеріальних цінностей, у т.ч.:
18714
- виробничі запаси
9409
- незавершене виробництво
3237
- готова продукція
4005
- товари
747
3. Дебіторська заборгованість
19290
4. Інші активи
9025
Усього вкладено коштів:
47029
Довідково:
- кредити банків
2059
- кредиторська заборгованість
31028
Таблиця З. Фінансові можливості банківської системи України
(млн. грн.)
Загальна сума ресурсів усіх комерційних банків України станом на 01.11.96, всього
7998
у тому числі залучені кошти
4348
Використано ресурсів комерційних банків, всього
7987
у тому числі:
надані кредити, всього
4837
з них - у національній валюті
3485
у тому числі:
- короткострокові
3045
- довгострокові
441
кредити промисловим підприємствам (на 01.07.96)
2059
- придбані ОДВП
1304
- обов'язкові резерви
1000
Тому прийняття загального рішення про видачу кредитів промисловим підприємствам під брак власних оборотних коштів без урахування вищевикладених положень є необґрунтованим і недоцільним.
З метою вирішення питань, пов'язаних із нормалізацією фінансового стану промислових підприємств, впливу на поліпшення виробництва і господарської діяльності, вважали б за необхідне:
1. Здійснити глибокий аналіз фінансового стану кожногопідприємства окремо і визначити перспективи його подальшої діяльності, враховуючи номенклатуру вироблюваної продукції, її якість, вартість, конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту, оцінити можливості підприємств, у порівняно короткі строки забезпечити стабілізацію з наступним зростанням виробництва.
2. На підприємствах, які мають підготовлений реальний план стабілізації та розвитку, провести глибоку ревізію діяльності, інвентаризацію статей балансу, детально вивчити склад матеріальних цінностей, особливості готової продукції, дебіторської заборгованості. За результатами аналізу повинна бути зроблена оцінка можливостей використання та реалізації відповідних цінностей і готової продукції, а також погашення дебіторської заборгованості. Слід провести реструктуризацію активів і пасивів балансу та підготувати матеріали про списання нереальних сум на збитки. Реальний фінансовий стан підприємств повинен бути ретельно перевірений незалежною аудиторською організацією.
3. Варто окремо розглянути питання про стан дебіторської і кредиторської заборгованості та визначити шляхи її ліквідації. Вважали б за доцільне для скорочення взаємної дебіторської і кредиторської заборгованості розробити спеціальний механізм погашення на базі векселя з наданням цьому документові у законодавчому порядку чинності обов'язкового виконання.
4. Щодо підприємств, які матимуть економічно обґрунтовані бізнес-плани поліпшення свого виробництва та здійснять всю необхідну роботу для санації балансу і реструктуризації його статей, банками буде розглянуто питання про надання кредиту, в тому числі і в іноземній валюті, за рахунок кредитної допомоги міжнародних фінансових організацій.
5. Важливою обставиною у

 
 

Цікаве

Загрузка...