WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

капiталу на базi показника грошового потоку (cash flow), який формується завдяки сум чистого прибутку i амортизацiйних вiдрахувань в процесi експлуатацiї iнвестицiйного проекту. При цьому показник грошового потоку може прийматися при оцiнцi диференцiйним по окремим рокам експлуатацiї iнвестицiйного проекту або яксередньорiчний.
Другим принципом оцiнки є обов'язкове зведення до реальної вартостi як iнвестицiйного капiталу, так i сум грошового потоку.
Третiм принципом оцiнки є вибiр диференцiйованої ставки проценту (дисконтної ставки) в процесi дисконтування грошового потоку для рiзних iнвестицiйних проектiв.
Четвертим принципом, є варiацiя форм використованої ставки проценту для дисконтування в залежностi вiд цiлей оцiнки. При розрахунку рiзних показникiв ефективностi iнвестицiй в якостi ставки процента, вибираємої для дисконтування, можуть бути використаннi: середня депозитна або кредитна ставка; iндивiдуальна норма прибутковостi iнвестицiй з врахуванням рiвня iнфляцiї, рiвня ризику i рiвня лiквiдностi iнвестицiй; альтернативна норма прибутковостi по другим можливим видам iнвестицiй; норма прибутковостi по поточнiй господарськiй дiяльностi i т.п.
Iз врахуванням вищесказаних принципiв розглянемо методику оцiнки ефективностi реальних iнвестицiй на основi показникiв. Система цих показникiв показана на малюнку .
Чистий зведений дохiд дозволяє одержати найбiльш узагальненну характеристику результату iнвестування, тоб-то його кiнцевий ефект в асолютнiй сумi. Пiд чистим зведеним прибутком розумiється рiзниця мiж зведеними до реальної вартостi (шляхом дисконтування) сумою гошового потоку за перiод експлуатацiї iнвестицiйного проекту i сумою iнвестованих в його реалiзацiю засобiв. Розрахунок цього покахника здiйснюється по формулi:
ЧЗП = ГП - IЗ, (2)
де ЧЗП - чистий зведений прибуток;
ГП - сума грошового потоку (в реальнiй вартостi) за весь перiод експлуатацiї iнвестицiйного проекту (до початку нових iнвестицiй в нього). Якщо повний перiод експлуатацiї до початку нового iнвестування в даний об'єкт визначити важко, його приймають в розрахунках в розмiрi 5 рокiв (це середнiй перiод амортизацiї обладнання, пiсля чого воно пiдлягає замiнi);
IЗ - сума iнвестованих засобiв, направлених на реалiзацiю iнвестицiйного проекту.
Використовувана дисконтна ставка при розрахунках цього показника диференцiюється з врахуванням рiвня ризику тi лiквiдностi.
Приклад: В iнвестицiйну компанiю поступили для розгляду бiзнес-плани двох альтернативних проектiв. Данi, якi характеризують цi проекти, поданi в таблицi . Для дисконтування сум грошового потоку проекту "А" процентна ставка прийнята в розмiрi 10%, а проекту "Б" - 12% (у зв'язку з бiльш довготривалим строком його реалiзаiї). Результати дисконтування грошового потоку наведенi в таблицi .
З врахуванням розрахованої реальної вартостi грошових потокiв визначимо чистий зведений дохiд. По першому iнвестицiйному проекту вiн складе: 8758 - 7000 = 1758 дол. США. По другому iнвестицiйному проекту
вiн складе: 8221 - 6700 = 1521 дол. США
Таким чином порiвняння показникiв чистого зведеного прибутку по представленим iнвестицiйним проектам показує, що проект "А" є бiльш ефективним, нiж проект "Б" (хоча по проекту "А" сума iнвестованих зособiв бiльша, а їх вiддача у виглядi майбутнього грошового потоку менша, нiж по проекту "Б").
Iндекс прибутковостi.
ГП
IП = , (3)

де IП - iндекс прибутковостi по iнвестицiйному проекту;
ГП - сума грошового потоку в реальнiй вартостi;
IЗ - сума iнвестицiйних засобiв, направлених на реалiзацiю iнвестицiйного проекту.
Приклад: Використовуючи данi по представленим iнвестицiйним проектам, визначимо iндекс прибутковостi по ним. По проекту "А" iндекс прибутковостi складе: = 1,25. По проекту "Б" iндекс прибутковостi складе: = 1,23. Порiвняння iнвестицiйних проектiв по показнику "iндекс прибутковостi" показує, що проект "А" є бiльш ефективним.
Перiод окупностi.

ПО = , (4)
ГПп
де ПО - перiод окупностi вкладених засобiв по iнвестицiйному проекту;
IЗ - сума iнвестицiйних засобiв, направлених на реалiзацiю iнвестицiйного проекту .
ГПп - середня сума грошового потоку (в реальнiй вартостi) в перiодi. При короткострокових вкладеннях цей перiод приймається за один мiсяць, а при довгострокових - один рiк.
Приклад: Використовуючi данi по представленим iнвестицiйним проектам, визначимо перiод окупностi по ним. Для цього в першу чергу визначимо середньорiчну суму грошового потоку в реальнiй вартостi. По проекту "А" вона складе: = 4379 дол. США, а по проекту "Б" - вiдповiдно: = 2055 дол. США. З врахуванням середньорiчної вартостi грошового потоку перiод окупностi по проекту "А" складе:
= 1,6 року, а по проекту "Б" : = 3,3 року. Порiвняння iнвестицiйних проектiв по показнику "перiод окупностi" свiдчить про вагомi переваги проекту "А" перед проектрм "Б" (при порiвняннi проектiв по показникам "чистий зведений прибуток" та "iндекс прибутковостi" цi переваги були менш замiтнi).
Внутрiшня норма прибутковостi.
Цей показник є найбiльш важким i цiлком новим для нас показником з позицiї механiзму його розрахунку. Вiн характеризує рiвень прибутковостi конкретного iнвестицiйного проекту, який виражається дисконтною ставкою, по якiй майбутня вартiсть грошового потоку вiд iнвестицiй призведе до реальної вартостi iнвестованих коштiв. Внутрiшню норму прибутковостi можна охарактеризувати i як дисконтну ставку, при якому чистий зведений прибуток в процесi дисконтування буде зведений до нуля.
Приклад: Використовуючi данi по представленим iнвестицiйним проектам, визначимо по ним внутрiшню норму прибутковостi. По проету "А" нам необхiдно найти розмiр дисконтної ставки, по якiй реальна вартiсть грошового потоку (8758 дол. США) за 2 роки буде дорiвнювати сумi iнвестованих засобiв (7000 дол. США). Розмiр цiєї ставки складає 11,9%, який i являє собою внутрiшню норму прибутковостi цього проекту. По проекту "Б" необхiдно, вiдповiдно, знайти розмiр дисконтної ставки, по якiй реальна вартiсть грошового потоку (8221 дол. США) за 4 роки буде дорiвнювати сумi iнвестованих засобiв (6700 дол. США). Розмiр цiєї ставки складає 5,2%, яка також представляє собою внутрiшню норму прибутковостi цього проекту. Спiвставляючи показники внутрiшньої норми прибутковостi, ми бачимо, що по проекту "А" вона бiльш нiж в двiчi вища, нiж по проекту "Б", що свiдчить про вагомi переваги проекту "А" при його оцiнцi по цьому показнику.
Всi показники якi були розгляненi вище, находяться в тiсному зв'язку мiж собою. Характер цього взаємозв'язку наведено на малюнку . Ось чому при оцiнцi ефективностi реальних iнвестицiй всi показники якi були розгляненi, варто розглядати

 
 

Цікаве

Загрузка...