WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансового стану підприємства - Курсова робота

Оцінка фінансового стану підприємства - Курсова робота

формування оборотного капіталу. За рахунок власних оборотних коштів покривалось 81,2% поточних активів ( загальної суми оборотного капіталу) , на кінець року цей показник складав 65,2%. Такий стан склався, в основному, за рахунок випередження темпів росту загальної суми оборотного капіталу .
Таблиця 2.3
Аналіз складу та структури активу баланса підприємства
Розміщення майна
На початок року
На кінець року
Зміни за рік
Тис.грн. % до суми балансу Тис.грн. % до суми балансу Тис.грн. % до початку року
І Основні засоби та інші позаоборотні активи:
Основні засоби 3519,7 82,29 3346,2 76,25 -173,5 -4,93
Незавершені капітальні вкладення 42,2 0,99 42,2 0,96 - -
Устаткування 0,3 0,01 0,3 0,01 - -
Всього по I розділу 3562,2 83,29 3388,7 77,22 -173,5 -4,87
ІІ Запаси і затрати:
Виробничи запаси 153,7 3,59 151,3 3,46 -2,4 -1,56
Малоцінні і швидко зношувані предмети 64,5 1,51 111,2 2,53 46,7 72,40
Незавершене виробництво 16,9 0,39 33,7 0,77 16,8 99,41
Витрати майбутніх періодів - - 0,7 0,03 0,7 -
Готова продукція 431,9 10,11 534,6 12,18 102,7 23,78
Товари по купівельній вартості 2,7 0,06 6,5 0,13 3,8 118,52
Всього по II розділу 669,7 15,66 838,4 19,20 168,3 25,13
ІІІ Грошові кошти, розрахунки та інші активи:
Товари відвантажені:
-не сплачені в строк 35,9 0,84 - - -35,9 -
Розрахунки з дебіторами:
-за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав
-з бюджетом
-з податкових розрахунків
-з іншими дебіторами
4,2
-
-
4,9
0,09
-
-
0,11
143,6
3,7
2,9
11,4
3,27
0,08
0,07
0,26
139,4
3,7
2,9
6,5
3319,05
-
-
132,65
Грошові кошти:
Розрахунковий рахунок 0,5 0,01 - - -0,5 -
Всього по III розділу 45,5 1,05 161,6 3,68 116,1 255,16
Всього 4277,4 100 4388,3 100 110,9 2,59
Доля кредиторської заборгованості в формуванні оборотного капіталу складала:
- на початок року :
134,2 :715,2*100% = 18,76%
- на кінець року :
331,5:1025*100% = 32,3%
Аналізуючи структуру оборотного капіталу, бачимо, що матеріальні оборотні кошти склали на початок року 93,64%, грошові кошти - 0,07%; розрахунки та інші активи - 5,59%.Таке співвідношення пояснюється високим рівнем матеріалоємності виробництва. На протязі року питома вага матеріальних оборотних коштів зменшилась на 11,84 відсоткових пункта та складала 81,8%. В цілому структура оборотних коштів декілька покращилась, оскільки питома вага матеріальних оборотних коштів зменшилась, а грошових коштів та дебіторської заборгованості збільшилась. Збільшення залишків готової продукції на 23,78% свідчить про погіршення її збуту.
Важлива увага при аналізі поточних активів має приділятися дебіторській заборгованості. При наявності конкуренції та складності збуту підприємства продають її, використовуючи форми послідуючої оплати. Тому дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотного капіталу. Якщо на початок року розрахунки з покупцями та замовниками складали 46,15% всієї дебіторської заборгованості, то на кінець року цей показник дорівнював 88,86% тобто він збільшився на 42,71%. Зміни , що відбулись в структурі дебіторської заборгованості, свідчать про погіршення розрахункової дисціплини в бік погіршення платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває недолік фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати та інше.
З точки зору фінансового менеджменту можна сказати, що структура фінансових ресурсів була задовільною (це пов'язано перевищенням власних коштів у структурі пасивів), незважаючи на наявність дебіторської заборгованості, яка пов'язана із традиційними складнощами збуту продукції в нашій економіці.
2.3. Оцінка фінансового стану ВАТ "Чернігівський інструментальний завод "
Оцінка фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин особливо важлива для вирішення конкуренції і фінансової стабільності, надійності підприємства як партнера. У значній мірі втрачає значення контроль виконання планів, які регламентують діяльність підприємств, зростає потреба в аналізі платоспроможності і ліквідності підприємства.
Платоспроможність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що склалася, погасити всі свої зобов'язання перед контрагентами, банками, акціонерами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
Платоспроможність підприємства залежить від ліквідності його балансу. За ступенем ліквідності активи підприємства діляться на :
1. найбільш ліквідні активи - грошові кошти підприємства та короткострокові фінансові вкладення ( А1);
2. активи, які швидко реалізуються - дебіторська заборгованість та інші активи ( А2 );
3. активи, які повільно реалізуються - статті розділу 2 " Запаси і затрати " за виключенням статті " Витрати майбутніх періодів " та статті "Довгострокові фінансові вкладення ", стаття " Розрахунки з учасниками " розділу 1 активу(А3 );
4. активи, які важко реалізуються - статті розділу 1 активу балансу, за виключенням статей , що увійшли в попередню групу (А4 ).
Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати :
1. термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість ( П1);
2. короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти (П2);
3. довгострокові пасиви - довгострокові кредити та позикові кошти ( П3 );
4. постійні пасиви - статті розділу 1 пасиву балансу.
Для визначення ліквідності балансу слід співставити підсумки приведених груп активу і пасиву. Баланс вважається ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення :
1. А1 ? П1;
2. А2 ? П2;
3. А3 ? П3;
4. А4 ? П4.
Таблиця 2.4
Агрегований баланс для аналізу
ліквідності підприємства , тис. грн.
А На початок року На кінець року
П На початок року На кінець року
А1 0,5 - П1 134,2 331,5
А2 45 161,6 П2 - -
А3 669,7 838,0 П3 - -
А4 3562,2 3388,7 П4 4143,2 4056,8
4277,4 4388,3 4277,4 4388,3
Аналіз отриманих даних свідчить про недостатню ліквідність балансу. Наприклад, наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань. Це означає, що підприємство, якщо всі кредитори воднораз пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не взмозі розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним - дебіторською заборгованістю). В даному випадку це був би найбільш ймовірний вихід, тому що кредитів підприємство не залучає (ні довгострокових, ні короткострокових). Хоча підприємство в цілому, можна сказати,забезпечене оборотними коштами, але всі вони мобілізовані в активи, які повільно реалізуються, і в дебіторську заборгованість.
Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко не достатньо для визначення ступеню його платоспроможності, тому на практиці розраховують деякі інші показники.
Коефіцієнти ліквідності в оцінці фінансового стану підприємства є найбільш важливими. Ці показники визначають стан ділової

 
 

Цікаве

Загрузка...