WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансового стану підприємства - Курсова робота

Оцінка фінансового стану підприємства - Курсова робота

підприємства.
2.2 Оцінка фінансово - майнового стану ВАТ "Чернігівський інструментальний завод "
Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів відображається за даними форми №1 "Баланс підприємства" (дод. 1).
Таблиця 2.2
Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства
Джерела
коштів На початок року На кінець року Зміни за звітний період
Тис. грн % Тис. грн % Тис. грн % до початку року
І Власні кошти (капітал, фонди,резерви)
Статутний фонд 56,4 1,32 56,4 1,29 - -
Додатковий капітал 3949,6 92,34 3962,5 90,29 12,9 0,33
Фінансування капітальних вкладень
41,2
0,96
41,2
0,94
-
-
Спеціальні фонди і цільове фінансування
96,0
2,24
80,7
1,84
-15,3
-15,94
Збитки звітного року
-
-
-84,0
-1,91
-84,0
-
Всього по I розділу
4143,2
96,86
4056,8
92,45
-86,4
-2,09
III. Залучені кошти:
Розрахунки з кредиторами, в т.ч.:
-за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав
41,8
0,98
95,8
2,18
54
129,19
- по авансах одержаних
6,4
0,15
1,2
0,03
-5,2
-81,25
- з податкових розрахунків
13,3
0,30
13,3
-----
- з позабюджетних платежів
1,9
0,05
13,3
0,29
11,4
600
- з бюджетом 28,0 0,65 46,8 1,07 18,8 67,14
-зі страхування 22,.8 0,53 28,9 0,66 6,1 26,75
- з оплати праці 31,9 0,75 67,0 1,53 35,1 110,03
- з іншими кредиторами
1,4
0,03
65,.2
1,49
63,8
3657,14
Всього по III розділу 134,2 3,14 331,5 7,55 197,.3 147,02
Всього 4277,4 100 4388,3 100 110,9 2,59
З таблиці 2.2 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємства за 1999 рік на 110,9 тис. грн. або на 3,59% обумовлено зростанням суми позикових коштів на 197,3 тис. грн. або на 147,02%. Разом с тим власні кошти зменшились на 86,4 тис. грн. або на 2,09%. Зменшення власних коштів обумовлено збитками звітного року -84 тис.грн. та зменшенням спеціальних фондів та цільового фінансування.
Збільшення залучених коштів відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості по всіх статтях.
В структурі власних коштів найбільш питому вагу мають додатковий капітал та спеціальні фонди і цільове фінансування. Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітній період зросла на 12,9 тис. грн., або на 0,33%, а доля спеціальних фондів і цільового фінансування зменшилась на 15,3 тис. грн. (15,94%). Розмір статутного фонду і фінансування капітальних вкладень не змінився. Велике значення мають власні оборотні кошти підприємства , що вираховуються як різниця між власними коштами та позаоборотними і показують, скільки із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття оборотних коштів:
1. на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581 тис.грн.
2. на кінець року: 4056,8 - 3388,7 = 668,1 тис.грн.
Тобто за рік сума власних оборотних коштів зросла з 581 тис. грн. до 668,1 тис. грн.
Короткострокові кредити підприємство не залучає. Це пояснюється досить високою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшу частину об'єму кредиторської заборгованості складає заборгованість перед постачальниками,яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне забезпечення та який майже безкоштовний.Зростання її об'єму в звітному році свідчить про фінансові ускладнання на підприємстві. Про це свідчить і зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис.грн. (110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на 18,8 тис. грн. (67,16%), зі страхування - на 6,1 тис. грн. (26,75%), з податкових платежів - на 13,3 тис.грн., з позабюджетних платежів - на 11,4 тис.грн. (600%), з іншими кредиторами - на 63,8 тис.грн. (3657,.14%). Заборгованість по авансах одержаних зменшилась на 5,2 тис. грн. (81,25%). Тобто підприємство використовує кошти, які йому не належать. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану підприємства, але якщо вони не затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно повертаються. В іншому випадку виникає прострочена кредиторська заборгованість.
Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу баланса, приведений в таблиці 2.3.
З таблиці 2.3 бачимо,що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 110,9 тис.грн. або на 2,59%. В складі майна доля основних засобів та інших позаоборотних активів зменшилась на 173,5 тис.грн. або на 4,87%. В їх складі зменшилась доля основних засобів - на 173,5 тис.грн. (4,87%), а значення незавершених капітальних вкладень та устаткування не змінилось, хоча в процентному відношенні питома вага незавершених капітальних вкладень в загальній сумі розділу зменшилась на 0,03%. Запаси і затрати за звітний період збільшились на 168,3 тис.грн. (25,13%). Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок готової продукції, яка збільшилась на 102,7 тис.грн. (23,78%). Це свідчить про те, що вироби не користуються попитом. Причиною цього є високасобівартість продукції. Слід переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання відстрочки платежів або знижок для негайної оплати. Виробничі запаси зменшились на 2,4 тис.грн. (1,56%). Показник "товари по купівельній вартості " збільшився за звітний період на 3,8 тис.грн. (118,52%). Показники незавершеного виробництва, малоцінних та швидкозношувальних предметів і витрат майбутніх періодов за звітний період збільшились відповідно на 16,8 тис.грн. (99,41%), 46,7 тис.грн. (72,4%) та 0,7 тис.грн. Частину виробничих запасів можна продати для збільшення коштів.
Загальна сума грошових коштів , розрахунків та інших активів за звітний період збільшилась на 116,1 тис.грн. (255,16%).Зростання відбулось за рахунок різкого збільшення дебіторської заборгованості на 152,9 тис.грн., зокрема із збільшенням розрахунків за товари відвантажені, строк сплати яких не настав, на 139,4 тис.грн. (3319,05%), з податкових розрахунків - на 3,7 тис.грн., з бюджетом - на 2,9 тис.грн., з іншими дебіторами - на 6,5 тис.грн. (132,65%). Показник "товари відвантажені, не сплачені в строк" зменшився на 35,9 тис.грн., тобто підприємство ліквідувало заборгованість перед постачальниками. Зменьшилась сума коштів на розрахунковому рахунку - на 0,5 тис.грн.
Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок року складає відповідно 83,29% та 16,71%. На кінець року зменшився основний капітал на 173,5 тис.грн. (4,87%), а приріст оборотного склав 309,8 тис.грн. (143,32%). Тобто трапився перерозподіл коштів в бік зниження менш мобільної її частини - основних коштів. На початок та кінець року основний капітал повністю покривався власними джерелами. Перевищення суми власних джерел над сумою їх використання на покриття основного капіталу спрямовується на

 
 

Цікаве

Загрузка...