WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

діяльності - - 9,1 1,0 0,8 1,2
Інші доходи 5,3 3,2 1,0 5,1 13,9 18,8
Амортизаційні відрахування 30,8 16,8 12,4 21,3 22,7 14,9
Найвищу питому вагу в структурі джерел фінансових ресурсів держави мав прибуток - його частка в фінансових ресурсах значно коливається: якщо в 1999 році вона становила 39,1%, то в 2004 році - лише 22,4%. Цепов'язано
насамперед зростанням собівартості продукції, робіт і послуг.
Прямі й непрямі податки з населення посідають друге за величиною місце в джерелах фінансових ресурсів - в 1999 р. їхня частка становила 9,5%, а починаючи з 2000 року неухильно збільшувалася і в 2004 р. вона становила 24,5%.
Значну питому вагу у фінансових ресурсах становлять відрахування на соціальні потреби. Це найменш динамічне джерело фінансових ресурсів. У 1999 р. вони становили 15,3%, а її 2004 р. - 18,1%.
По-перше, гроба мати на увазі саму сутність фінансів як складової виробничих відносин у суспільстві. По-друге, фінансові ресурси створюються і використовуються в процесі реалізації фінансових відносин (які, до речі, не можуть не включати кредитних відносин як підсистему). По-третє, саме поняття "ресурси" зазвичай трактується як щось таке, то може бути використане на певні цілі (запаси, коїти тонкі). Отже, стосовно фінансових ресурсів моря маг йти про псі грошові кошти, акумульовані у фонди цільовою призначення для здійснення певних витрат.
До системи загальнодержавних фінансових ресурсів України належать також створювані и основному за рахунок обов'язкових платежів усіх господарських юридичних осіб Пенсійний фонд, інші бюджетні та позабюджетні фонди спеціального призначення, у тому числі фоніці державного майновою та особистого страхування. Одним з елементів загальнодержавного фонду фінансових ресурсів слід вважати також кредиту (готівку і безготівку) емісію грошей, то здійснює держана (в Україні - через Національний банк України) чия фінансування дефіциту державного бюджету і відриття кредитних ліній на розпиток народного господарства країни.
Децентралізовані фонди грошових коштів, що використовуються в процесі фінансової діяльності, являють собою фінансові ресурси виробничих об'єднань, підприємств і галузей народного господарства, а також населення.
Фінансові ресурси підприємств - це грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходи, і використовуються у статутних цілях підприємств.
Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного підприємства з таких елементів:
o статутний капітал;
o додатковий капітал (у тому числі капітальний дохід у вигляді фонду індексації основних засобів і нематеріальних активів);
o резервний капітал;
o централізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;
o спеціальні фонди і цільове фінансування;
o фонд зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
o відстрочена податкова заборгованість;
o резерви наступних виплат і платежів;
o нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток у господарському обігу;
o довготермінові и короткотермінові кредити комерційних банків;
o позикові кошти від реалізації власних цінних паперів (облігацій та інших, крім акцій, бо виручка від їх продажу включається до статутних капіталів акціонерних товариств);
o кредиторська заборгованість усіх видів, включаючи заборгованість із бюджетних платежів, із відрахувань на соціальні заходи держави, на оплату праці, за виданими векселями, за одержаними авансами;
o інші кошти, які знаходять відображення в пасиві бухгалтерського сальдового балансу підприємства.
Рис.1.4.Динаміка структури джерел фінансових ресурсів держави
в 1999-2004 р.
Щодо структури джерел фінансових ресурсів амортизаційних відрахувань, тобто ресурсів простого відтворення основних фондів, то в 1991 р. їхня частка становила 5,3%, а в 1999 р. вона збільшилась до 18,8%. Це позитивна тенденція, яка впливатиме на технічний рівень виробничого потенціалу.
Частка інших доходів господарюючих суб'єктів та бюджету значно коливається. Останніми роками вона дещо стабілізувалася. У 2002 і 2004 pp. вона становила відповідно 21,3% і 14,9%.
Зі структурою джерел фінансових ресурсів тісно пов'язана й структура їх використання. Без розгляду структури використання фінансових ресурсів не можна одержати повного уявлення про їхній зміст і склад. Звичайно, використання фінансових ресурсів здійснюється відповідно до потреб даного етапу розвитку економіки, фінансової політики держави та з урахуванням інших факторів як внутрішніх, так і зовнішніх. Однак є загальні закономірності, обов'язкове дотримання яких - вимога системи управління економікою.
Різні напрямки використання фінансових ресурсів у кінцевому підсумку можна поділити на три групи:
1.Поповнення фонду відшкодування. До нього належать витрати на капітальний ремонт, дотації збитковим державним підприємствам та галузям господарства тощо.
2. Витрати, пов'язані з формуванням фонду споживання. Це витрати на соціальні гарантії населення, на соціально-культурні заходи бюджетних установ та господарських структур, на науку, оборону, управління тощо.
3.Витрати на формування фонду нагромадження. Це витрати на капітальні вкладення, придбання обладнання й інвентаря бюджетними установами, витрати на зовнішньоекономічну діяльність та створення резервних фондів.
Розгляд фінансових ресурсів щодо джерел створення у тісному зв'язку з напрямами використання має важливе значення для правильного визначення межі їх функціонування. В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі фінансових ресурсів. Тим часом не всі грошові засоби є фінансовими ресурсами.
Поняття "грошові засоби" значно ширше, але фінансові ресурси виступають завжди у грошовій формі. Грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони концентруються у відповідні фонди, для яких встановлено порядок створення й використання.
Важливою характерною рисою фінансових ресурсів, є те, що вони, на відміну від грошових коштів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат процесу відтворення. Водночас вони свідчать про наявні можливості економічного й соціального розвитку.
Структура використання фінансових ресурсів в Україні упродовж 1999 років характеризується даними, наведеними у таблиці 1.3 і див. рис.1.5.
Структура використання фінансових ресурсів держави у 1999-2004
Показники 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Витрати на розвиток економіки 27,6 35,9 39,6 29,2 33,6 31,4
Витрати на соціальні цілі 33,8 38,3 43,11 38,5 43,2 45,8
Витрати на оборону 1,7 2,1 2,2 2,7 2,5 2,6
Витрати на зовнішньоекономічну діяльність 0,8 1,1 2,7 3,4 3,9 4,1
Інші витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...