WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

витрати 270 62,1 63,0
Разом 280 356,3 252,4
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
. Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
Керівник
Головний бухгалтер
44,70-30,3=14,4 (тис.грн.)
125,6-53,8=71,8 (тисг.грн.)
Сума товарів зросла на 71,8 тис.грн. за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за товари,роботи, послуги.
Основні засоби на кінець звітного періоду зменшились в результатів збільшення суми їх зносу та первісної вартості.
163,3-172,3 = 9 (тис.грн.)
Валовий прибуток:
Пв=ВР-ПДВ-АЗ-Св (2.3.)
ВР - виручка від реалізації продукції підприємства.
ПДВ - податок на додану вартість
АЗ - акцизний збір
Св - виробнича собівартість реалізованої продукції.
Прибуток від операційної діяльності:
По=Пв+Доін-АВ-Вз-Воп.ін (2.4)
Доп.ін - інші операційні доходи,
АВ - адміністративні витрати,
Вз - витрати на збут,
Воп.ін - інші операційні витрати.
На основі таблиць (див. табл. 2.3. табл.. 2.4.) розраховуємо Валовий прибуток та прибуток від операційної діяльності КП "Зеленбуд"
За звітний період:
Пв = 419-234=185 (тис.грн.)
По= 185-60,2-62,1=62,7 (тис.грн.)
За попередній період
Пв=266,3 - 154.1= 112.2 (тис.грн.)
По = 112,3 -35,3 - 63,0 = 13,9 (тис.грн.)
Отже, валовий прибуток в звітному період є більшим на:
185-112,2 = 72,8 (тис.грн.)
а прибуток від операційної діяльності
на: 62,7-13,9 = 48,8 (тис.грн.)
Визначаємо рентабельність власного акціонерного капіталу за формулою (2.5)
Р= (2.5)
де Пч - чистий прибуток підприємства;
ВК - сума власного капіталу.
Рентабельність власного капіталу до 2004 р. колективного підприємства "Зеленбуд".
Р=
Отже, власний капітал за даними розрахунками рентабельний і становить його рентабельність 24%.
Визначаємо рентабельність сукупних активів за формулою (2.6.)
Р= (2.6)
де А - середня сума активів балансу підприємства.
Р=
А=
Визначаємо рентабельність продукції за даними формулами:
Р=
3.2. Концепція розвитку фінансових ресурсів в ринковій економіці
В умовах становлення державної незалежності України, реформування її економіки, побудови власної фінансової системи питання створення науково обґрунтованих методичних і методологічних принципів побудови балансу фінансових ресурсів та витрат держави має велике теоретичне й практичне значення.
Баланс фінансових ресурсів і витрат в державі - це комплексний документ-прогноз, в якому відображається обсяг утворюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах економіки.
Баланс є складовою прогнозу економічного та соціального розвитку держави, його фінансовою програмою. У ньому розкриваються можливості фінансового забезпечення темпів і пропорцій розвитку економіки держави у прогнозованому періоді та пропорції розподілу її валового внутрішнього продукту. Він є базою для прийняття управлінських рішень із питань підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, обґрунтування резервів зростання нагромаджень, залучення додаткових інвестиційних джерел, а також слугує інформаційною й аналітичною основою для розробки та обґрунтування фінансової політики держави.
Проблема розробки балансу фінансових ресурсів і витрат держави має свою досить тривалу й складну історію. Ідея його розробки виникла ще в 30-ті роки. Була зроблена спроба охопити всі фінанси суспільного сектора зведеним фінансовим балансом. Українська РСР однією з перших серед республік колишнього СРСР почала розробляти методологію складання фінансового балансу. У 1928 році схема фінансового балансу республіки була розроблена й подана на розгляд до союзних органів.
Одночасно велись роботи з розробки зведеного фінансового балансу країни. Такий баланс був розроблений і затверджений на 1931 рік Постановою ЦВК і РНК СРСР "Про єдиний фінансовий план". Але вже починаючи з 1932 року робота зі складання єдиного фінансового плану була припинена, що було не випадковим. Практика виявила нереальність виконання його положень в умовах, коли механізм управління й планування народним господарством країни перебував на стадії свого становлення. Були відсутні й багато інших передумов для його реалізації. Нереальною була ідея його розробки в територіальному розрізі й на різних рівнях управління та планування (республіка, край, область, район тощо). Головними перешкодами, зокрема, були: слабкий розвиток балансових методів планування, незадовільний стан обліку й іншої економічної інформації, низька кваліфікація кадрів, відсутність апробованих методик складання фінплану в територіальному розрізі, що зумовлювало складність і водночас низьку якість територіальних фінансових планів, які розроблялись на місцях.
Усе вищесказане було причиною того, що починаючи з 1932 року замість єдиного фінансового плану Держпланом СРСР централізовано розроблявся баланс державних фінансових ресурсів лише в масштабах країни, а роботи зі складання територіальних балансів були припинені.
У 1964 році Держпланом СРСР був запроваджений порядок розробки й подання союзними республіками балансу фінансових ресурсів, що охоплював господарство, підвідомче Радам Міністрів союзних республік. Однак із 1967 року його було скасовано, певно, у зв'язку з тим, що після господарської реформи 1965 року відпала необхідність у його розробці. Проте практика незабаром підтвердила, що, навпаки, набули великого значення синтетичні документи, які характеризували розвиток народного господарства республіки в територіальному розрізі. Це зумовлено тим, що в умовах галузевого принципу управління господарством можливості республік щодо визначення загальноекономічних критеріїв для оцінки розроблюваних проектів планів і пропозицій з розвитку республік виявились істотно обмеженими. Тому починаючи з 1981 року роботи зі складання фінансових балансів у союзних республіках відновились, але тільки у тих господарствах, які були підвідомчі Раді Міністрів республіки.
З набуттям Україною державної незалежності виникла необхідність докорінної перебудови роботи зі складання балансу фінансових ресурсів та витрат держави і передусім з розробки методичних положень, що було викликано:
- переходом у підпорядкування України великої кількості суб'єктів господарської діяльності та бюджетних установ із відання колишніх союзних міністерств і відомств;
- появою нових джерел доходів (відрахування до Фонду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Фондів зайнятості, конверсії, доходи

 
 

Цікаве

Загрузка...