WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

населення 9,5 14,0 19,4 16,8 19,6 24,5
Відрахування на соціальні цілі 15,3 14,3 13,8 12,1 16,2 18,1
Доходи від зовнішньоекономічної діяльності - - 9,1 1,0 0,8 1,2
Інші доходи 5,3 3,2 1,0 5,1 13,9 18,8
Амортизаційні відрахування 30,8 16,8 12,4 21,3 22,7 14,9
Найвищу питому вагу в структурі джерел фінансових ресурсів держави мав прибуток - його частка в фінансових ресурсах значно коливається: якщо в 1999 році вона становила 39,1%, то в 2004 році - лише 22,4%. Це пов'язано
насампередзростанням собівартості продукції, робіт і послуг.
Прямі й непрямі податки з населення посідають друге за величиною місце в джерелах фінансових ресурсів - в 1999 р. їхня частка становила 9,5%, а починаючи з 2000 року неухильно збільшувалася і в 2004 р. вона становила 24,5%.
Значну питому вагу у фінансових ресурсах становлять відрахування на соціальні потреби. Це найменш динамічне джерело фінансових ресурсів. У 1999 р. вони становили 15,3%, а її 2004 р. - 18,1%.
По-перше, гроба мати на увазі саму сутність фінансів як складової виробничих відносин у суспільстві. По-друге, фінансові ресурси створюються і використовуються в процесі реалізації фінансових відносин (які, до речі, не можуть не включати кредитних відносин як підсистему). По-третє, саме поняття "ресурси" зазвичай трактується як щось таке, то може бути використане на певні цілі (запаси, коїти тонкі). Отже, стосовно фінансових ресурсів моря маг йти про псі грошові кошти, акумульовані у фонди цільовою призначення для здійснення певних витрат.
До системи загальнодержавних фінансових ресурсів України належать також створювані и основному за рахунок обов'язкових платежів усіх господарських юридичних осіб Пенсійний фонд, інші бюджетні та позабюджетні фонди спеціального призначення, у тому числі фоніці державного майновою та особистого страхування. Одним з елементів загальнодержавного фонду фінансових ресурсів слід вважати також кредиту (готівку і безготівку) емісію грошей, то здійснює держана (в Україні - через Національний банк України) чия фінансування дефіциту державного бюджету і відриття кредитних ліній на розпиток народного господарства країни.
Децентралізовані фонди грошових коштів, що використовуються в процесі фінансової діяльності, являють собою фінансові ресурси виробничих об'єднань, підприємств і галузей народного господарства, а також населення.
Фінансові ресурси підприємств - це грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходи, і використовуються у статутних цілях підприємств.
Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного підприємства з таких елементів:
o статутний капітал;
o додатковий капітал (у тому числі капітальний дохід у вигляді фонду індексації основних засобів і нематеріальних активів);
o резервний капітал;
o централізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;
o спеціальні фонди і цільове фінансування;
o фонд зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
o відстрочена податкова заборгованість;
o резерви наступних виплат і платежів;
o нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток у господарському обігу;
o довготермінові и короткотермінові кредити комерційних банків;
o позикові кошти від реалізації власних цінних паперів (облігацій та інших, крім акцій, бо виручка від їх продажу включається до статутних капіталів акціонерних товариств);
o кредиторська заборгованість усіх видів, включаючи заборгованість із бюджетних платежів, із відрахувань на соціальні заходи держави, на оплату праці, за виданими векселями, за одержаними авансами;
o інші кошти, які знаходять відображення в пасиві бухгалтерського сальдового балансу підприємства.
?
Рис.1.4.Динаміка структури джерел фінансових ресурсів держави
в 1999-2004 р.
Щодо структури джерел фінансових ресурсів амортизаційних відрахувань, тобто ресурсів простого відтворення основних фондів, то в 1991 р. їхня частка становила 5,3%, а в 1999 р. вона збільшилась до 18,8%. Це позитивна тенденція, яка впливатиме на технічний рівень виробничого потенціалу.
Частка інших доходів господарюючих суб'єктів та бюджету значно коливається. Останніми роками вона дещо стабілізувалася. У 2002 і 2004 pp. вона становила відповідно 21,3% і 14,9%.
Зі структурою джерел фінансових ресурсів тісно пов'язана й структура їх використання. Без розгляду структури використання фінансових ресурсів не можна одержати повного уявлення про їхній зміст і склад. Звичайно, використання фінансових ресурсів здійснюється відповідно до потреб даного етапу розвитку економіки, фінансової політики держави та з урахуванням інших факторів як внутрішніх, так і зовнішніх. Однак є загальні закономірності, обов'язкове дотримання яких - вимога системи управління економікою.
Різні напрямки використання фінансових ресурсів у кінцевому підсумку можна поділити на три групи:
1.Поповнення фонду відшкодування. До нього належать витрати на капітальний ремонт, дотації збитковим державним підприємствам та галузям господарства тощо.
2. Витрати, пов'язані з формуванням фонду споживання. Це витрати на соціальні гарантії населення, на соціально-культурні заходи бюджетних установ та господарських структур, на науку, оборону, управління тощо.
3.Витрати на формування фонду нагромадження. Це витрати на капітальні вкладення, придбання обладнання й інвентаря бюджетними установами, витрати на зовнішньоекономічну діяльність та створення резервних фондів.
Розгляд фінансових ресурсів щодо джерел створення у тісному зв'язку з напрямами використання має важливе значення для правильного визначення межі їх функціонування. В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі фінансових ресурсів. Тим часом не всі грошові засоби є фінансовими ресурсами.
Поняття "грошові засоби" значно ширше, але фінансові ресурси виступають завжди у грошовій формі. Грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони концентруються у відповідні фонди, для яких встановлено порядок створення й використання.
Важливою характерною рисою фінансових ресурсів, є те, що вони, на відміну від грошових коштів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат процесу відтворення. Водночас вони свідчать про наявні можливості економічного й соціального розвитку.
Структура використання фінансових ресурсів в Україні упродовж 1999 років характеризується даними, наведеними у таблиці 1.3 і див. рис.1.5.
Структура використання фінансових ресурсів держави у 1999-2004
Показники 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Витрати на розвиток економіки 27,6 35,9 39,6 29,2 33,6 31,4
Витрати на соціальні

 
 

Цікаве

Загрузка...